Ekumenický1. Mojžišova26,8

1. Mojžišova 26:8

Genesis

Keď tam už dl­hší čas žil, raz sa filištín­sky kráľ Abímelech díval z obloka a videl, ako sa Izák lás­ka so svojou ženou Rebekou.


Verš v kontexte

7 Keď sa tamojší muži pýtali na jeho ženu, po­vedal: To je moja ses­tra. Bál sa totiž pri­znať, že je to jeho manžel­ka. Uvažoval tak­to: Tunajší muži ma môžu pre Rebeku za­biť, lebo je veľmi pek­ná. 8 Keď tam už dl­hší čas žil, raz sa filištín­sky kráľ Abímelech díval z obloka a videl, ako sa Izák lás­ka so svojou ženou Rebekou. 9 Abímelech si pred­volal Izáka a po­vedal mu: To je určite tvoja manžel­ka. Prečo si mi teda po­vedal, že je to tvoja ses­tra? Izák od­vetil: Po­vedal som to pre­to, aby som pre ňu ne­prišiel o život.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

8 A stalo sa, keď tam už býval nejaký čas, že Abimelech, kráľ Filištínov, vy­zeral z obloka a videl a hľa, Izák sa po­ih­rával s Rebekou, svojou ženou.

Evanjelický

8 Keď tam bol už dl­hší čas, filištín­sky kráľ Abímelech po­zrel von oblokom a videl, ako sa Izák lás­kal so svojou ženou Rebekou.

Ekumenický

8 Keď tam už dl­hší čas žil, raz sa filištín­sky kráľ Abímelech díval z obloka a videl, ako sa Izák lás­ka so svojou ženou Rebekou.

Bible21

8 Jednou, když už tam byli dlouho, vy­hlížel fi­lištín­ský král Abi­me­lech z okna a uvi­děl, jak se Izák maz­lí se svou ženou Re­be­kou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček