Ekumenický1. Mojžišova26,11

1. Mojžišova 26:11

Genesis

Pre­to Abímelech pri­kázal všet­kému ľudu: Kto sa dot­kne toh­to muža alebo jeho ženy, toho stih­ne trest smr­ti.


Verš v kontexte

10 Abímelech však po­vedal: Čo si nám to urobil? Ľah­ko sa moh­lo stať, že by nie­ktorý muž s tvojou ženou spal a bol by si na nás uvalil veľkú vinu. 11 Pre­to Abímelech pri­kázal všet­kému ľudu: Kto sa dot­kne toh­to muža alebo jeho ženy, toho stih­ne trest smr­ti. 12 Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásob­ne, lebo Hos­podin ho požeh­nal.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

11 Po­tom pri­kázal Abimelech všet­kému ľudu a riekol: Kto by sa dot­knul toho človeka alebo jeho ženy, is­tot­ne zo­mrie.

Evanjelický

11 Vtedy Abímelech vy­dal celému ľudu ten­to roz­kaz: Ktokoľvek by sa dot­kol toh­to muža alebo jeho ženy, určite pre­pad­ne smr­ti.

Ekumenický

11 Pre­to Abímelech pri­kázal všet­kému ľudu: Kto sa dot­kne toh­to muža alebo jeho ženy, toho stih­ne trest smr­ti.

Bible21

11 Po­tom Abi­me­lech přikázal vše­mu li­du: „Kdoko­li se do­tkne to­ho­to muže nebo jeho manželky, mu­sí zemřít!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček