Ekumenický1. Mojžišova26,17

1. Mojžišova 26:17

Genesis

Nato Izák od­tiaľ od­išiel, utáboril sa v Gerárskom údolí a tam sa usíd­lil.


Verš v kontexte

16 Vtedy Abímelech po­vedal Izákovi: Odíď od nás, lebo si oveľa moc­nejší než my! 17 Nato Izák od­tiaľ od­išiel, utáboril sa v Gerárskom údolí a tam sa usíd­lil. 18 Izák znova vy­kopal stud­ne vy­hĺbené ešte za čias jeho otca Ab­raháma, ktoré po Ab­rahámovej smr­ti Filištín­ci za­sypali. Po­menoval ich rov­nako ako jeho otec.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

17 A tak od­išiel od­tiaľ Izák a roz­ložil sa táborom v doline Geráre a býval tam.

Evanjelický

17 Nato Izák od­išiel od­tiaľ, usadil sa v gerár­skom údolí a os­tal tam bývať.

Ekumenický

17 Nato Izák od­tiaľ od­išiel, utáboril sa v Gerárskom údolí a tam sa usíd­lil.

Bible21

17 Izák pro­to od­tud ode­šel, utá­bořil se v ge­rar­ském údo­lí a tam byd­lel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček