Bible21Job40

Job

1 Teh­dy Hos­po­din pro­mlu­vil k Jo­bovi: 2 „Na­praví Vše­mo­hou­cího, kdo se s ním chce přít? Kdo obviňuje Bo­ha, ať na to odpoví!“ Nemám co dodat3 Job na to Hos­po­di­nu ře­kl: 4 „Jsem pří­liš nicotný – co ti mám říkat? Kladu si ruku na ús­ta. 5 Mlu­vil jsem jednou nebo i dvakrát. Nemám co od­po­vědět ani dodávat.“ Máš sílu jako Bůh?6 Teh­dy Hos­po­din pro­mlu­vil k Jo­bovi z vichru: 7 „Ja­ko muž si teď vy­hrň rukávy, budu se tě ptát a ty mě poučíš: 8 Chceš snad mou sprave­dlnost zpochybnit? Chceš mě od­sou­dit, abys byl bez vi­ny? 9 Máš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hla­sem jemu podobným? 10 Zkus se oz­do­bit ve­lebnou vznešeností, obleč se do slavné nád­he­ry! 11 Své­mu hroz­né­mu hněvu průchod dej, pohleď na všech­ny pyšné a po­niž je. 12 Po­hleď na všech­ny pyšné a pokoř je, rozdrť ty da­re­báky na místě. 13 Naráz je po­hř­bi do země, ať mají tváře v hrobě za­střené! 14 Já sám pak budu chvá­lit tě – vž­dyť tě za­chraňuje vlastní pravice! 15 Jen se na be­he­mo­ta podívej, stejně jako tebe jsem stvořil jej; živí se trávou jako do­bytče. 16 Jen se podívej, ja­kou má sílu v bedrech, jak mo­cné svaly na břiše! 17 Oca­sem hou­pe jako cedrem, šlachy na steh­nech pevně spletené. 18 Kosti má jako bronzové válce, končetiny jako tyče že­lez­né. 19 On sto­jí v če­le Božích děl, meč na něj vztáh­ne jen jeho Stvoři­tel! 20 Hory mu od­vádějí po­vinný poplatek, poblíž dovádí všech­na polní zvěř. 21 Do stínu trnovníků ulehne, v rákosí bažin skrývá se. 22 Trnovníky ho přikrývají stínem, říčními vrba­mi je obklopen. 23 Když ře­ka vzed­me se, on se nelekne, má klid, i když mu Jordán k tlamě do­sáh­ne. 24 Kdo­pak ho může chy­tit do sítě? Vrazí mu někdo kroužek do noz­der? 25 Vy­táh­neš levi­a­ta­na udicí, stáhneš mu jazyk pro­va­zy? 26 Pro­vlečeš mu smyčku nozdrami, probodneš mu hákem če­listi? 27 Bude tě zkoušet uprosit, bude se ti snažit vli­cho­tit? 28 Bude chtít s te­bou smlou­vu uzavřít, aby ti sloužil navž­dycky? 29 Nebo se s ním jak s ptáčkem pomazlíš? Dáš ho na vodítko dcerkám na hraní? 30 Že by ho ob­chodníci dobře prodali? Mohli by ho kup­ci porcovat na ku­sy? 31 Pokryješ jeho kůži oštěpy? Trefíš ho harpuna­mi do hlavy? 32 Opo­važ se na něj ruku položit! Pomysli na ten boj a už to ne­zku­síš!

Bible21Job40

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček