Bible21Job17

Job

1 Dech mě opouští, mé dny skončily, jen hř­bi­tov zbývá mi. 2 Jsou se mnou ale ještě ti po­směvači – kvů­li je­jich zlobě ne­zamhouřím oči! 3 Slož za mne záru­ku, kte­rou určil jsi – kdo jiný by se za mě za­ručil? 4 Je­jich srd­ce jsi zbavil soudnosti, takovým pře­ce ne­dáš zvítězit! 5 Říká se: ‚Kdo zištně zrazuje přátele, zbavuje vlastní dě­ti vyhlídek.‘ 6 Bůh ze mě pro všech­ny udělal přísloví, kdekdo mi plivne do očí. 7 Oči se mi kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stín. 8 Při po­hle­du na mě se děsí poctiví, nevinní jsou po­bouřeni: ‚Vi­da, bezbožník!‘ 9 Sprave­dlivý ale jde svou cestou dál, kdo má čis­té ru­ce, se zviklat nene­chá. 10 Nuže, vy všich­ni, zkus­te to znovu – ­moudrého mezi vá­mi ale nena­jdu! 11 Mé dny uplynuly i s mý­mi úmysly, touhy mého srd­ce se zha­ti­ly. 12 Ob­rá­tit usi­lu­jí noc na den, v temno­tě ří­kají: ‚Svět­lo blíží se!‘ 13 Je-li mou na­dějí do­mov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temno­tě, 14 mám-li na­zývat já­mu ot­cem svý­ma červy svou matkou a sestra­mi – 15 kde po­tom bude ta má naděje? Ta má na­děje – kdo ji za­hlédne? 16 Se­stoupí se mnou do hrobu? Lehneme si spo­lu do prachu?“

Bible21Job17

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček