Bible21Job13

Job

1 To vše už jsem vi­děl očima, slyšel uši­ma a roz­po­znal. 2 Co ví­te vy, to také ví­ma nejsem v ničem za vá­mi. 3 Teď chci se Vše­mo­hou­cím promluvit, s Bo­hem chci pro­jednat svou při. 4 Vy mě jen špiní­te sa­mou lží, všichni jste šar­latáni, a ne lékaři. 5 Kdybys­te aspoň ko­nečně umlkli, vzbudili bys­te do­jem moud­rosti! 6 Moji ná­mi­tku teď tedy poslyšte, věnujte po­zornost mým stížnos­tem. 7 To kvů­li Bohu mluví­te tak podle? To kvů­li ně­mu řeční­te falešně? 8 Chcete snad na­držovat jemu? Chcete snad dělat ob­háj­ce Bo­hu? 9 Do­padnete dobře, až vás prozkoumá? Oklamete ho, jako kla­mete člověka? 10 Bu­dete-li něko­mu tajně nadržovat, copak vás tvrdě ne­ztrestá? 11 Jeho vznešenosti ne­bo­jí­te se, nepadá na vás jeho děs? 12 Ta vaše moud­ra jsou slepená z popela, vaše od­po­vě­di jsou hlí­na splácaná! 13 Mlč­te, teď pro­mlu­vit chci já, pak ať se stane, co má se stát. 14 Pro­č kůži na trh no­sit chcia vlastní život na­sa­dit? 15 I kdy­by mě za­bil, i kdybych neměl naději, své ces­ty chci před ním ob­há­jit. 16 Je­dině tak bych se mohl za­chránit – vž­dyť před něj ne­při­jde žádný bezbožník! 17 Dobře po­s­lou­chej­te, co tu vypovím, můj výklad ať vám v uších zní. 18 Teď jsem připra­ven vést svou přivědom si to­ho, že jsem ne­vinný. 19 Kdo se to bude se mnou přít? Chci zemřít, když mě umlčí! 20 Žádám tě, Bože, jenom o dvojí, ať se před te­bou skrývat ne­mu­sím: 21 Svou ruku ode mě odtáhni, ať nejsem za­strašen tvý­mi hrůza­mi. 22 Po­tom mě vy­z­vi, ať se obhájím, anebo za­čnu mlu­vit a ty mi od­po­víš. 23 Ko­lik mám hříchů, ko­lik vin? Ukaž mi můj zločin a můj hřích! 24 Pro­č skrýváš svo­ji tvář? Proč mě za pro­tivníka pokládáš? 25 List větrem zmítaný chceš vyděsit, za su­chou ple­vou chceš se hnát, 26 že na mě sepisuješ hořké žalobya hří­chy mládí že mi přičítáš? 27 Nohy mi svíráš do klády, na každém kroku na mě dohlížíš, značíš si moje šlápo­ty! 28 Člověk se roz­padá jak něco shnilého, jako když rou­cho že­re mol.

Bible21Job13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček