Bible21Job18

Job

Světlo darebáka uhasne1 Bil­dad Šu­chský mu na to ře­kl: 2 „Jak dlouho po­ve­deš ta­kovéhle řeči? Promluvíme si, až se za­mys­líš. 3 Jak to, že jsme tu za dobytek? To nás po­važuješ za tup­ce? 4 Tvá vlastní zuřivost drásá tě! Copak se kvů­li to­bě zboří svět? Zhroutí se skály na místě? 5 Svět­lo da­re­báka uhasne, plamen ohně mu zářit ne­bu­de. 6 Svět­lo v jeho stanu ve tmu změní se a jeho svíce uhas­ne. 7 Jeho rázný krok znejistí, jeho vlastní zámě­ry ho po­razí. 8 No­ha­ma za­plete se do sítě, do oka v chůzi chytí se. 9 Za patu bude lapen do tenat, zaklapne se nad ním jeho past. 10 Při zemi na něj číhá smyčka, na stez­ce na něj čeká léčka. 11 Ode­všad ho děsí hrůzy, lepí se mu na pa­ty. 12 Hla­doví po něm pohroma, neštěstí čeká na jeho pád. 13 Jeho kůži sžírá choroba, jeho údy hl­tá rá­na smr­telná. 14 Vy­rván bude z bez­pečí svého stanu, odveden bude ke krá­li hrůz. 15 Pla­me­ny za­plaví jeho stan, jeho příby­tek bude sírou za­sypán. 16 Jeho koře­ny uschnou zespoda, nahoře uvadne jeho ko­ru­na. 17 Na zemi po něm ne­z­bu­de památky, jeho jméno ne­za­zní nikde po kra­ji. 18 Ze svět­la vy­ženou ho do temna, zapuzen bude ze svě­ta. 19 Ne­bu­de mít v lidu nástup­ce ani potomka, ve svém do­mě ne­zane­chá ani živáčka. 20 Na západě se zhrozí nad jeho osu­de­mi všech­ny na východě po­j­me děs: 21 ‚Ach, ta­kový je tedy příby­tek zlosyna, domov ne­zna­bo­ha takhle dopadá!‘“

Bible21Job18

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček