Bible21Job36

Job

Bůh je mocný1 A Eli­hu pokračoval dál: 2 „Měj se mnou tro­chu strpení a po­vím ti, co lze v Boží pro­spěch ještě říct. 3 Z ve­liké dálky přináším poznání, svého Stvoři­te­le tu ob­hájím. 4 Má slova oprav­du nejsou žádné lži, máš tu člověka skvělých zna­lostí. 5 Hle, Bůh je mo­cný a není váhavý, je mo­cný a v srd­ci roz­hodný. 6 Niče­my jis­tě nene­chává žít, k právu po­máhá ubo­hým. 7 Ne­od­vrací zrak od poctivých, na trůn je s krá­li posadí, aby je po­výšil až navěky. 8 Jsou-li však spoutáni řetězy, v pro­vazech bí­dy jsou-li chyceni, 9 teh­dy jim ukazuje, co provedli, čím se pro­vi­ni­li a jak zpyšně­li. 10 Otevírá jim uši, aby je poučil, říká jim, že se mají od zla od­vrá­tit. 11 Pokud po­s­lech­nou a bu­dou mu sloužit, dožijí své dny ve štěstí, svá lé­ta v samé ra­dosti. 12 Pokud však ne­po­s­lech­nou, za­hu­bí je šíp, zahynou vlastní ne­vědo­mostí. 13 Bezbožní ve svém srd­ci hněv si střádají, o po­moc ne­vo­lají ani spoutáni řetě­zy. 14 Upro­střed mládí pro­to zmírají, končí svůj život mezi smilníky. 15 Bůh za­chraňuje ubo­hé je­jich bídami, otevírá jim uši soužením. 16 Ano, i tebe zve zpro­střed úzkosti­do ne­ko­nečné svobody, ke sto­lu ob­tížené­mu jídlem nej­lepším. 17 Ty jsi však ob­tížen sou­dem ničemných, soud a sprave­dlnost se tě zmo­cňují! 18 Po­zor, ať se ne­dáš zlá­kat hojností, ať tě ne­svádějí ve­liké úplatky. 19 Mys­líš, že ti bo­hatství po­může z úzkosti, ať už se snažíš se­bevíc? 20 Ne­dych­ti po noci, kdy li­dé mizí ze svých míst. 21 Ne­o­po­važuj se ke zlu obrátit, i když se ti líbí víc než strádání! 22 Hle, Bůh je ve své moci vznešený. Který uči­tel je mu podobný? 23 Kdo mu může vy­tknout jeho způsoby? Kdo mu smí říci: ‚Pácháš bez­práví‘? 24 Pa­ma­tuj, že jeho dílo mu­síš velebit; lidé je oslavují svý­mi písně­mi. 25 Všich­ni smr­telníci to dílo spatřují, člověk je vi­dí aspoň zpo­vzdálí. 26 Hle, Bůh je ve­liký nad naše chápání, jeho lé­ta nelze ani vy­počíst! 27 On z moře vy­náší kapky do výšky, aby se v jeho mlze na déšť sráže­ly, 28 aby se pak z mraků prou­dem va­li­lya skrápěly lid­stvo v hojnosti. 29 Což někdo ro­zumí, jak se mrač­na stahujía jak z jeho stanu hřmí? 30 Hle, jak ko­lem sebe šíří blesky, jak jimi pokrývá mořské hlu­bi­ny! 31 Ta­kovým způso­bem spravuje národy, takto jim opatřuje pokrm v hojnosti. 32 Ve svých dlaních svírá blesky, velí jim za­sáhnout je­jich cíl. 33 Vy­po­vídá o něm jeho burácení – on bouří hněvem pro­ti bezpráví!“

Bible21Job36

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček