Bible21Job29

Job

Jobova závěrečná řeč1 A Job pokračoval ve své pro­mluvě: 2 „Kéž by mi bylo jako za dávných časů, za dnů, kdy Bůh bděl nade mnou, 3 kdy jeho lampa sví­ti­la nad mou hlavoua v jeho svět­le jsem cho­dil tmou! 4 Jako tenkrát v mém nej­lepším věku, kdy Bůh byl mé­mu stanu pří­te­lem, 5 kdy ještě Vše­mo­hou­cí býval se mnoua mé dě­ti všu­de ko­lem mě. 6 Tenkrát se mé kroky kou­paly ve smetaně, ze skály prýš­ti­ly mi prou­dy ole­je. 7 Když jsem chodíval k městské bráně, abych své místo na pro­stran­ství za­ujal, 8 mlá­den­ci ustu­po­va­li, jakmi­le za­hléd­li mě, kmeti vstáva­li mi na pozdrav, 9 přední mužové své řeči přerušili, ruku si klad­li na ús­ta, 10 hla­sy hodnostářů umlkaly, jazyk jim přilnul na pa­t­ra. 11 Kdo mě us­lyšel, ten mi blahořečil, kdo jen mě za­hlé­dl, chvá­lil mě, 12 chudáka v jeho křiku že vy­svo­bo­zu­jia také si­ro­tka, jenž nemá za­stán­ce. 13 Snáše­la se na mě žeh­nání umírajících, vdově jsem vracel ra­dost do srd­ce. 14 Jak ša­tem jsem se ha­lil spravedlností, právo mi bylo pláštěm i turbanem. 15 Byl jsem oči­ma pro slepéa no­ha­ma pro chro­mé, 16 ot­cem jsem býval pro chudé, zasazoval se o právo cizin­ce. 17 Zlo­synům jsem uměl zuby zvyrážetz če­lis­tí jsem jim vy­rval úlovek. 18 Říkal jsem si: ‚Umřu v ro­dinném hnízdě, až mých dnů bude jak pís­ku u moře. 19 Mé koře­ny bu­dou sahat až k vodě, rosa bude no­covat v mé ko­runě. 20 Má sláva stále čer­stvá zůstane, můj luk stále pevný v ruce mé.‘ 21 Na­s­lou­cha­li mi napjatě, tiše očekáva­li rady mé. 22 Nemě­li co do­dat po mém slově, má řeč je svlažova­la jako krůpěje. 23 Čekáva­li na mě jak na déšť, na jarní vláhu če­ka­li dych­tivě. 24 Když jsem se usmál na ně, ne­moh­li uvěřit, světlo mé tváře ne­ch­tě­li za­plašit. 25 Sedal jsem v je­jich če­le a udával jim směr, žil jsem jako král ve své družině, jako ten, kdo těší truch­livé.

Bible21Job29

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček