Bible21Job37

Job

Bůh je nedosažitelný1 „Při tom po­myšlení se mé srd­ce děsí, jako by mi chtělo z hru­di vy­skočit. 2 Jen si po­s­lech­ně­te jeho hlas hromový, dunění, jež z úst mu vy­chází! 3 Pod ce­lým ne­bem je ne­chá znít, i kraje svě­ta svým bles­kem ozáří. 4 Vzápětí burácení zní, hřímá svým hla­sem vznešeným; když za­zní jeho hlas, nic ho ne­z­drží. 5 Po­divuhodně Bůh svým hla­sem hřmí, působí divy nad naše chápání. 6 Sněhu po­roučí: ‚Pa­dej k zemi,‘ lijáku ve­lí: ‚Buď průtrží!‘ 7 Všem li­dem teh­dy ruku zadrží, aby každý smr­telník znal jeho jednání. 8 I zvěř teh­dy za­lézá do skrýšía zůstává ležet v pe­leších. 9 Jen vichřice vy­chází ze své kom­na­tya se­verák s se­bou zimu přináší. 10 Bůh tvoří led svým dechnutím, na ši­rých vodách mrz­nou hla­di­ny. 11 Ob­la­ka vláhou obtíží, mračna roz­hání bles­kem svým. 12 Ta krouží sem a tam pod jeho vedením, aby plni­la jeho příka­zy kde­ko­li na ze­mi. 13 Ať už jeho zemi ne­sou trest či slitování, on dá, aby nalez­la svůj cíl. 14 Na­s­lou­chej to­mu, Jo­be, za­stav se, o Božích divech přemýš­lej. 15 Ro­zumíš, jak Bůh ob­la­ka vede, jak na nich roz­svěcuje blesk? 16 Ro­zumíš rovnováze mračen, všem divům To­ho, jenž zná vše? 17 Ty, který ve svých ša­tech pečeš se, když pod jižním vánkem ztich­ne zem, 18 můžeš s ním roz­táhnout mra­ky po ob­lo­ze­pevné jak zrca­dlo z bron­zu uli­té? 19 Pouč nás te­dy, co mu má­me říct – pro tmu si ne­u­mí­me ani řeč připravit! 20 Má se mu ozná­mit, že chci promluvit? Chce si někdo ří­kat o vlastní zničení? 21 Do slun­ce pře­ce také nikdo nehledí, když jasně září na nebi, poté co vítr mra­ky roz­ptý­lil. 22 Od se­ve­ru vy­chází zlatý třpyt, ohromnou slávou Bůh se obklopil! 23 Vše­mo­hou­cí je nám nedosažitelný; v moci a sou­du je veliký, bohatý ve sprave­dlnosti, nečiní příkoří. 24 Toto je důvod, pro­č jej li­dé ctí, i když ho ani mudrcové nevidí.“

Bible21Job37

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček