Bible21Job5

Job

1 Jen křič – kdo ti však odpoví? Ke komu z an­dělů se chceš ob­rá­tit? 2 Hlupáka za­hu­bí rozhořčení, omezenec umře závis­tí. 3 Vi­děl jsem hlupáka za­pustit kořeny, jeho dům ale náhle stih­lo pro­kletí: 4 Jeho dě­ti ne­po­znají žádné bezpečí, bez ob­háj­ce bu­dou na sou­du zdeptáni. 5 Jeho sklizeň mu spolkne hladový, i zpro­střed trní ji uchvátí, jeho bo­hatství zhltnou žízniví. 6 Zlo to­tiž jen tak z pra­chu nevzchází, trápení ze země samo ne­pučí – 7 to pře­ce člověk plodí trápení, tak jako jis­kry vzhů­ru lé­tají. 8 Já bych se radě­ji k Bohu obrátil, jemu bych pře­dložil svou při. 9 On koná věci ve­liké a tajemné, jeho zá­zra­ky jsou ne­sčetné. 10 Se­sílá deště na zemi, potoky pouští po kra­ji. 11 Ponížené staví na mís­tech vysokých, truchlícím dává bez­pečí. 12 Hatí úmys­ly prohnaných, aby ne­u­spě­li se svou chyt­rostí. 13 On chytá chyt­ráky v je­jich vychytralosti, záměry zvrácených on pod­vrací. 14 Upro­střed dne tma je zachvátí, v po­ledne bu­dou tápat jako za no­ci. 15 Před mečem je­jich úst chudé zachrání, zachrání je z je­jich mo­cného sevření. 16 Chudák má vě­ru naději, že bude umlčeno nási­lí. 17 ‚Jak blaze je člověku, je­hož kárá Bůh! Trestu Vše­mo­hou­cího se nezpěčuj!‘ 18 ‚On udeří, však také ošetří, zraní, svou ru­kou však uzdraví.‘ 19 Vy­svo­bodí tě ze šesti soužení, ani po­sedmé ne­stih­ne tě neštěstí. 20 V hla­do­mo­ru za­chrání tě před smr­tía z moci meče za války. 21 Před bičem jazyka bu­deš skryt, nebudeš se bát, když zhou­ba při­chází. 22 Zhou­bě i hla­du se bu­deš smát, ani z divé zvěře ne­bu­deš mít strach. 23 Bu­deš mít smlou­vu i s ka­mením na poli, i divá zvěř se s te­bou bude přá­te­lit. 24 Ve svém příbytku po­znáš, co je klid, přehlédneš své statky – ne­bu­de chybět nic. 25 Po­znáš, co je to mít mno­hé potomky: Tvých ra­to­lestí bude jak trávy na ze­mi. 26 Ke hro­bu do­jdeš plný silja­ko při sklizni snop obi­lí. 27 Na to jsme přiš­li a tak to je. Vyslechni to a pouč se!“

Bible21Job5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček