Evanjelický4. Mojžišova20

4. Mojžišova

Numeri

Máriina smrť1 V pr­vom mesiaci, keď Iz­rael­ci, celý zbor, prišli na púšť Cín, ľud sa usadil v Kádeši. Tam zo­mrela Mária a tam bola po­chovaná. Vody v Meríbe2 Ale nebolo vody pre zbor; i zhŕk­li sa proti Mojžišovi a proti Áronovi. Ľud sa do­hadoval s Mojžišom 3 a hovoril: Ach, kiežby sme boli zo­mreli vtedy, keď po­mreli naši bratia pred Hos­podinom! 4 Prečo ste vy­vied­li zbor Hos­podinov na túto púšť? Aby sme tam my i náš dobytok po­mreli? 5 Prečo ste nás vy­vied­li z Egyp­ta? Aby ste nás do­vied­li na toto zlé mies­to? Nie je to mies­to vhod­né pre obilie, ani pre figov­ník, ani pre vinič, ani pre granátové ja­bl­ká, ani vody na pitie tu niet! 6 Keď Mojžiš a Áron od­išli spred zhromaždenia ľudu ku vchodu do svätos­tán­ku, pad­li na tvár a ukázala sa im sláva Hos­podinova. 7 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 8 Vez­mi palicu a zhromaždi zbor; ty i tvoj brat Áron pri­hovor­te sa tej­to skale pred ich zrakom, a vy­dá svoju vodu. Keď im vy­vedieš vodu zo skaly, na­pojíš zbor i jeho dobytok. 9 Vtedy vzal Mojžiš palicu spred Hos­podina, ako mu pri­kázal. 10 Po­tom spolu s Áronom zhromaždili zbor pred skalu a Mojžiš k nim pre­hovoril: Počuj­te, vzbúren­ci! Či z tej­to skaly mám vy­viesť vodu? 11 Po­tom Mojžiš zdvihol ruku, dvak­rát ud­rel na skalu svojou palicou, i vy­trysk­lo mnoho vody, na­pil sa z nej zbor i jeho dobytok. 12 Avšak Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: Pre­tože ste vo mňa ne­verili a ne­pos­vätili ste ma v očiach Iz­rael­cov, ne­vovediete ten­to zbor do krajiny, ktorú som im dal. 13 Toto boli vody Meríby , o ktoré sa hádali Iz­rael­ci s Hos­podinom, a On sa medzi nimi osvedčil ako svätý. Edóm v ceste Izraelcom14 Z Kádeša po­slal Mojžiš po­slov k edóm­skemu kráľovi: Tak hovorí tvoj brat Iz­rael: Ty vieš o všet­kých protiven­stvách, ktoré nás za­stih­li. 15 Naši ot­covia zo­stúpili do Egyp­ta a my sme bývali v Egyp­te mnoho dní. Avšak Egypťania zle robili nám i našim ot­com. 16 Keď sme volali k Hos­podinovi, vy­počul náš hlas, po­slal po­sla a vy­viedol nás z Egyp­ta. Hľa, sme v Kádeši, v mes­te na kon­ci tvoj­ho územia. 17 Do­voľ nám prej­sť tvojou krajinou. Nebudeme pre­chádzať cez polia ani cez vinice, ani nebudeme piť vodu zo stud­ní; pôj­deme kráľov­skou ces­tou, ne­od­chýlime sa na­pravo ani naľavo, kým ne­prej­deme tvojím územím. 18 Edóm mu však od­povedal: Ne­smieš prej­sť cez moju zem, ináč ti vy­j­dem v ús­trety s mečom. 19 Iz­rael­ci mu po­vedali: Budeme vy­stupovať hore po hrad­skej, a keď sa na­pijeme tvojej vody, my i náš dobytok, za­platíme za ňu. Nič iného - len mi do­voľ pešo prej­sť! 20 Nato od­povedal: Ne­smieš prej­sť! A Edóm vy­šiel proti nemu s počet­ným ľudom a veľkou mocou. 21 Keď sa Edóm zdráhal do­voliť Iz­rael­com prej­sť cez jeho územie, Iz­rael sa mu vy­hol. Áronova smrť22 Keď sa vy­dali na ces­tu z Kádeša, prišiel celý zbor Iz­rael­cov na vrch Hór. 23 Tu - na vr­chu Hór, na hranici s Edóm­skom - riekol Hos­podin Mojžišovi a Áronovi: 24 Áron bude pri­pojený k svoj­mu ľudu, lebo ne­voj­de do krajiny, ktorú som dal Iz­rael­com, pre­tože ste sa sprotivili môj­mu roz­kazu pri vodách Meríby. 25 Vez­mi Árona i jeho syna Eleázára a vy­veď ich na vrch Hór. 26 Vy­zleč Áronovi jeho rúcho a ob­leč doň jeho syna Eleázára; Áron bude pri­pojený k svoj­mu ľudu a zo­mrie tam. 27 Mojžiš vy­konal, ako mu pri­kázal Hos­podin: vy­stúpili na vrch Hór pred zrakom celého zboru, 28 Mojžiš vy­zliekol Áronovi jeho rúcho a ob­liekol doň jeho syna Eleázára. Po­tom Áron zo­mrel tam na temene vr­chu. Nato Mojžiš a Eleázár zo­stúpili z vr­chu. 29 Keď celý zbor videl, že Áron skonal, celý dom Iz­raela ho oplakával trid­sať dní.