Evanjelický4. Mojžišova28

4. Mojžišova

Numeri

Každodenná obeť1 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 2 Pri­káž Iz­rael­com a po­vedz im: Dbaj­te, aby ste mi pred­kladali môj obet­ný dar, môj chlieb na ohňovú obeť príjem­nej vône v určenom čase. 3 Po­vedz im: Toto nech je ohňová obeť, ktorú máte pred­kladať Hos­podinovi: dva jed­noročné bez­chyb­né barán­ky den­ne ako pravidel­nú spaľovanú obeť; 4 jed­ného barán­ka máš pri­praviť ráno a druhého barán­ka máš pri­praviť pod­večer, 5 i desatinu éfy jem­nej múky na po­kr­movú obeť, za­miesenej v čis­tom oleji so štvr­tinou oleja a rozt­lčených olív. 6 To je pravidel­ná spaľovaná obeť pri­pravená na vr­chu Sinaj ako ohňová obeť príjem­nej vône Hos­podinovi. 7 Jej prís­lušná úliat­ba nech je štvr­tina hínu na jed­ného barán­ka. Vo svätyni obetuj úliat­bu z kvaseného nápoja pre Hos­podina. 8 Druhého barán­ka pri­prav pod­večer s takou is­tou po­kr­movou obeťou ako ráno a pri­prav ho s takou is­tou úliat­bou ako ohňovú obeť príjem­nej vône Hos­podinovi. 9 V deň sviatočného od­počin­ku dva bez­chyb­né jed­noročné barán­ky a dve desatiny éfy jem­nej múky ako po­kr­movú obeť, za­miesenú s olejom, a prís­lušnú úliat­bu. 10 To je spaľovaná obeť na každý deň sviatočného od­počin­ku ok­rem pravidel­nej spaľovanej obete a jej úliat­by. 11 Na začiat­ku vašich mesiacov pred­ložte ako spaľovanú obeť Hos­podinovi dva jun­ce a jed­ného barana, sedem jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov; 12 na každého jun­ca tri desatiny jem­nej múky ako po­kr­movú obeť za­miesenú s olejom, a na jed­ného barana dve desatiny jem­nej múky ako po­kr­movú obeť, za­miesenú s olejom; 13 na jed­ného barán­ka po desatine jem­nej múky ako po­kr­movú obeť za­miesenú s olejom; je to spaľovaná obeť príjem­nej vône, ohňová obeť pre Hos­podina. 14 Ako prís­lušné nápojové obete: pol hínu vína na jed­ného jun­ca, tretinu hínu na jed­ného barana a štvr­tinu hínu na jed­ného barán­ka. Toto je mesačná spaľovaná obeť pred­písaná na každý mesiac roka. 15 Treba pri­praviť jed­ného koz­la za hriech Hos­podinovi ok­rem pravidel­nej spaľovanej obete a prís­lušnej úliat­by. Obete vo sviatok paschy16 V pr­vom mesiaci, š­tr­nás­ty deň toho mesiaca, je pas­cha Hos­podinova. 17 Pät­nás­ty deň toho mesiaca je sviatok; sedem dní sa majú jesť nek­vasené chleby. 18 Pr­vý deň je sväté sláv­nost­né zhromaždenie; ne­smiete vy­konávať nijakú všed­nú prácu. 19 Pred­ložte ako ohňovú a spaľovanú obeť Hos­podinovi: dva jun­ce, jed­ného barana a sedem jed­noročných barán­kov - nech sú bez­chyb­né! 20 Ako prís­lušnú po­kr­movú obeť pri­prav­te jem­nú múku za­miesenú s olejom, na každého jun­ca tri desatiny a dve desatiny na barana. 21 Na každého barán­ka zo sied­mich barán­kov máš pri­praviť po jed­nej desatine, 22 a jed­ného koz­la na obeť za hriech na vy­konanie ob­radu zmierenia pre vás. 23 Pri­prav­te ich ok­rem spaľovanej ran­nej obete, ktorá slúži ako pravidel­ná spaľovaná obeť. 24 Den­ne ich pri­pravuj­te ako tieto, po sedem dní ako chlieb ohňovej obete príjem­nej vône Hos­podinovi; má sa to pri­pravovať ok­rem pravidel­nej spaľovanej obete a prís­lušnej úliat­by. 25 Sied­my deň budete mať sláv­nost­né zhromaždenie; nekonaj­te nijakú všed­nú prácu. Obeť na sviatok týždňov26 V deň pr­votín, keď pred­ložíte Hos­podinovi novú po­kr­movú obeť, na svoju sláv­nosť týždňov máte mať sláv­nost­né zhromaždenie; nekonaj­te nijakú všed­nú prácu. 27 Ako spaľovanú obeť príjem­nej vône Hos­podinovi pred­ložte dva jun­ce, jed­ného barana, sedem jed­noročných barán­kov; 28 ako prís­lušnú po­kr­movú obeť: jem­nú múku za­miesenú s olejom, tri desatiny na jed­ného jun­ca, dve desatiny na jed­ného barana, 29 po jed­nej desatine na každého zo sied­mich barán­kov; 30 jed­ného koz­la na vy­konanie ob­radu zmierenia za vás. 31 Pri­pravuj­te to ok­rem pravidel­nej spaľovanej obete a prís­lušnej po­kr­movej obete i úliat­by - nech sú bez­chyb­né.