Evanjelický4. Mojžišova25

4. Mojžišova

Numeri

Baal-Peór1 Keď Iz­rael býval v Šit­tíme, ľud začal smil­niť s Moáb­kami. 2 Tie po­zvali ľud k obetiam na počesť svojich božs­tiev; ľud jedol a klaňal sa ich bohom. 3 Keď sa Iz­rael spriahol s Baal-Peórom, vzbĺkol hnev Hos­podinov proti Iz­raelu. 4 I riekol Hos­podin Mojžišovi: Vez­mi predákov ľudu a na­stok­ni ich na kôl pred Hos­podinom na sln­ku, aby sa od­vrátila páľava hnevu Hos­podinov­ho od Iz­raela. 5 Vtedy Mojžiš po­vedal sud­com Iz­raela: Za­bite každý svojich ľudí, ktorí sa spriah­li s Baal-Peórom! 6 Vtom prišiel is­tý muž z Iz­rael­cov a pred očami Mojžiša i pred očami celého zboru Iz­raela pri­viedol k svojim bratom Mid­ján­ku, za­tiaľ čo oni plakali pri vchode do svätos­tán­ku. 7 Keď to videl Pin­chás, syn Eleázára, syna kňaza Árona, od­išiel zo zboru, vzal si kopiju do ruky, 8 vošiel za iz­rael­ským mužom do stanu a cez brucho ich pre­bodol oboch, iz­rael­ského muža i jeho ženu; tak bola od­vrátená rana od Iz­rael­cov. 9 Tou ranou bolo usmr­tených dvad­sať štyritisíc. 10 Hos­podin pre­hovoril k Mojžišovi: 11 Pin­chás, syn Eleázára, syna kňaza Árona, od­vrátil môj hnev od Iz­rael­cov, pre­tože upro­stred nich hor­lil za mňa, aby som vo svojej žiar­livos­ti ne­vyhubil Iz­rael­cov. 12 Pre­to po­vedz: Hľa, dávam mu svoju zmluvu po­koja 13 a bude pre neho i pre jeho po­tom­stvo zmluvou večného kňazs­tva, pre­tože hor­lil za svoj­ho Boha a zís­kal Iz­rael­com zmierenie. 14 Meno za­bitého iz­rael­ského muža, ktorý bol za­bitý s Mid­ján­kou, bolo Zim­rí; bol to syn Sálúov, knieža rodiny Šimeónov­cov. 15 Meno za­bitej ženy Mid­ján­ky bolo Koz­bí; bola to dcéra Cúrova; ten bol čel­ným mužom rodiny v Mid­ján­sku. 16 Hos­podin pre­hovoril k Mojžišovi: 17 Zo­vrite Mid­ján­cov a bite ich, 18 lebo vás tiež ties­nili svojimi ú­skok­mi, keď vás preľs­tili Peórom a Koz­bíou, dcérou mid­ján­ského kniežaťa, ich krajan­kou, ktorá bola za­bitá v deň rany pre Peóra. 19 Vtedy pre­stalo do­pus­tenie.