Evanjelický4. Mojžišova36

4. Mojžišova

Numeri

Celofchádove dcéry1 Vtedy pri­stúpili predáci rodín za čeľaď synov Gileáda, syna Máchíra, syna Menaššeho z čeľadí Jozefov­cov a pred Mojžišom i pred čel­nými predák­mi iz­rael­ských rodín po­vedali: 2 Môj­mu pánovi pri­kázal Hos­podin lósom roz­deliť krajinu do dedičného vlast­níc­tva Iz­rael­com a môj pán do­stal aj príkaz od Hos­podina odo­vzdať vlast­níc­tvo nášho brata Celof­cháda jeho dcéram. 3 Ak sa však vy­dajú za nie­koho z prís­lušníkov iných kmeňov Iz­rael­cov, vtedy bude vy­ňaté ich vlast­níc­tvo z dedičného vlast­níc­tva našich ot­cov a bude pri­pojené k vlast­níc­tvu kmeňa, ktorému budú pat­riť, t. j. z vlast­níc­tva pri­deleného nám lósom to bude odňaté. 4 Keď Iz­rael­com na­stane jubilej­ný rok, vtedy ich vlast­níc­tvo bude pri­pojené k vlast­níc­tvu kmeňa, ku ktorému budú pat­riť, a z vlast­níc­tva kmeňa našich ot­cov bude ich vlast­níc­tvo vy­ňaté. 5 Na roz­kaz Hos­podinov Mojžiš pri­kázal Iz­rael­com: Správ­ne hovorí kmeň Jozefov­cov. 6 Toto pri­kázal Hos­podin ohľadom Celof­chádových dcér: Nech sa vy­dajú za toho, kto sa im páči, ale majú sa vy­dať v rám­ci čeľade svoj­ho ot­cov­ského kmeňa. 7 Tak ne­prej­de dedičné vlast­níc­tvo Iz­rael­cov z kmeňa na kmeň, lebo každý z Iz­rael­cov má sa pri­dŕžať vlast­níc­tva svoj­ho ot­cov­ského kmeňa. 8 Každá dcéra, ktorá má dediť vlast­níc­tvo v nie­ktorom z kmeňov Iz­rael­cov, môže sa vy­dať za nie­koho z čeľade jej ot­cov­ského kmeňa, aby všet­ci Iz­rael­ci dedili vlast­níc­tvo svoj­ho ot­ca; 9 tak nebude pre­chádzať vlast­níc­tvo z kmeňa na iný kmeň, lebo všet­ci sa majú pri­dŕžať vlast­níc­tva kmeňov Iz­rael­cov. 10 Dcéry Celof­chádove urobili tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi: 11 Mach­lá, Tir­cá, Chog­lá, Mil­ká a Nóá sa vy­dali za synov svojich strýkov; 12 vy­dali sa teda za prís­lušníkov čeľade synov Menaššeho, syna Jozefov­ho; tak os­talo ich dedičné vlast­níc­tvo pri kmeni ich ot­cov­skej čeľade. 13 Toto sú príkazy a práv­ne pred­pisy, ktoré vy­dal Hos­podin pro­stred­níc­tvom Mojžiša Iz­rael­com na moáb­skych stepiach pri Jor­dáne na­proti Jerichu.