Evanjelický4. Mojžišova12

4. Mojžišova

Numeri

Potrestanie Márie1 Vtedy Mária i Áron hovorili proti Mojžišovi pre Kúšij­ku , ktorú si vzal za ženu. 2 Po­vedali totiž: Hovorí Hos­podin len skr­ze Mojžiša, a nehovorí aj skr­ze nás? Hos­podin to počul. 3 Mojžiš bol omnoho po­kor­nejší ako všet­ci ľudia na zemi. 4 Hos­podin zrazu po­vedal Mojžišovi, Áronovi a Márii: Vy­j­dite všet­ci traja ku svätos­tán­ku! A oni vy­šli. 5 Po­tom Hos­podin zo­stúpil v ob­lakovom stĺpe a za­stal pri vchode do stán­ku. Keď za­volal Árona i Máriu, obaja vy­šli. 6 I riekol: Počuj­te moje slová: Ak budete mať medzi sebou proroka, dám sa mu po­znať vo videní, pre­hovorím vo sne k ne­mu. 7 Avšak môj služob­ník Mojžiš nie je taký: je dôver­níkom celého môj­ho domu. 8 Zhováram sa s ním zoči-voči a vo videní, nie v záhadách, môže uzrieť podobu Hos­podinovu. Ako to, že ste sa nebáli hovoriť proti môj­mu služob­níkovi Mojžišovi? 9 Hnev Hos­podinov vzbĺkol proti nim, a od­išiel. 10 Keď ustúpil ob­lak od stán­ku, aj­hľa: Mária bola malomoc­ná ako sneh. Áron sa ob­rátil k Márii, a hľa: bola malomoc­ná. 11 Vtedy Áron po­vedal Mojžišovi: Ó, pane, ne­uvaľuj na nás po­kutu za hriech, ktorého sme sa ne­uvážene do­pus­tili. 12 Nech nie je ona, prosím, ako mŕt­vo narodený plod, ktorý má polo­vicu svoj­ho tela v roz­klade, keď vy­chádza zo života svojej mat­ky. 13 Vtedy Mojžiš volal k Hos­podinovi: Nieže, prosím; uzdrav ju! 14 Hos­podin riekol Mojžišovi: Keby jej otec na­pľul do tváre, ne­musela by sa sedem dní han­biť? Nech sa za­tvorí na sedem dní mimo tábora, a po­tom nech ju pri­vedú. 15 Vtedy za­tvorili Máriu mimo tábora na sedem dní. Ľud sa ne­vydal na ces­tu, kým Máriu ne­privied­li. 16 Po­tom sa ľud vy­dal na ces­tu do Chacérotu a táboril na Párán­skej púšti.