Evanjelický4. Mojžišova6

4. Mojžišova

Numeri

Zákon o nazirejcoch1 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 2 Po­vedz Iz­rael­com: Ak ktokoľvek - muž alebo žena - zloží osobit­ný sľub, nazirej­ský sľub - a za­svätí sa Hos­podinovi, 3 nech sa zdrží vína i opoj­ného nápoja, nech ne­pije vín­ny ocot ani ocot z opoj­ného nápoja, ani nech ne­pije nijakú hroz­novú šťavu, nech neje ani čer­stvé alebo suché hroz­no. 4 Po celý čas svoj­ho nazirej­stva nech neje nič, čo po­chádza z vín­neho kmeňa, ani jad­ro ani šupu. 5 Po celý čas jeho nazirej­ského sľubu nech ne­prej­de brit­va po jeho hlave. Kým sa ne­skončia dni, na ktoré sa za­svätil Hos­podinovi, nech je svätý, nech si dá voľne rásť vlasy na hlave. 6 Po celý čas svoj­ho nazirej­stva pre Hos­podina nech ne­pris­túpi k mŕt­vemu. 7 Nech sa ne­poškvr­ní ani svojím ot­com, ani svojou mat­kou, ani svojím bratom, ani svojou ses­trou pri ich smr­ti, lebo má na hlave po­svätenie svoj­ho Boha. 8 Po celý čas svoj­ho nazirej­stva bude svätý pre Hos­podina. 9 Keby však nie­kto náh­le a ne­pred­vídane pri ňom zo­mrel a poškvr­nil by jeho po­svät­nú hlavu, nech si oholí hlavu v deň svoj­ho očis­tenia; nech ju na sied­my deň oholí. 10 Na ôs­my deň donesie dve hrd­ličky alebo dve holúbätá ku kňazovi ku vchodu do svätos­tán­ku. 11 Kňaz nech urobí z jed­ného obeť za hriech a z druhého spaľovanú obeť. Tak vy­koná za neho ob­rad zmierenia za to, čím sa pri mŕt­vole poškvr­nil. V ten deň nech si po­svätí hlavu. 12 Po­tom sa za­svätí Hos­podinovi na čas svoj­ho nazirej­stva. Do­vedie ročného barana na obeť za­dosťučinenia za vinu. Pred­chádzajúce dni pre­pad­nú, lebo jeho nazirej­stvo bolo poškvr­nené. 13 Toto je zákon o nazirej­covi: V ten deň, keď sa skončia dni jeho nazirej­stva, pri­vedú ho ku vchodu do svätos­tán­ku 14 a pred­loží svoj obet­ný dar Hos­podinovi: jed­ného ročného bez­chyb­ného barán­ka na spaľovanú obeť, jed­nu ročnú bez­chyb­nú jah­ničku na obeť za hriech a jed­ného bez­chyb­ného barana na obeť spoločen­stva, 15 kôš nek­vasených koláčov z jem­nej múky, za­miesenej s olejom, nek­vasené ten­ké po­súchy, po­mazané olejom, k tomu pat­riacu po­kr­movú obeť a úliat­by. 16 Kňaz nech to pred­loží pred Hos­podina a vy­koná i jeho obeť za hriech, i jeho spaľovanú obeť. 17 Z barana nech pri­praví obeť spoločen­stva Hos­podinovi spolu s košom nek­vasených chlebov. Kňaz nech vy­koná i jeho po­kr­movú obeť i jeho úliat­bu. 18 Po­tom si nazirejec oholí svoju po­svätenú hlavu pri vchode do svätos­tán­ku, vez­me vlasy svojej po­svätenej hlavy a hodí ich do ohňa, ktorý je pod obeťou spoločen­stva. 19 Kňaz nech vez­me uvarené plece z barana, jeden nek­vasený koláč z koša, jeden nek­vasený po­súch a položí ich na ruky nazirej­ca, keď si oholil svoje po­svät­né vlasy. 20 Kňaz za­máva nimi ako mávanou dáv­kou pred Hos­podinom. Je to svätá vec; pat­rí kňazovi spolu s pr­sami mávanej dáv­ky i s lopat­kou po­z­dvihovanej dáv­ky. Po­tom smie nazirejec piť víno. 21 Toto je zákon o nazirej­covi, ktorý za­sľúbil obet­ný dar Hos­podinovi za svoje nazirej­stvo, ok­rem toho, čo má ešte urobiť. Nech koná podľa sľubu, ktorý zložil, v zmys­le zákona o svojom nazirej­stve. Áronovské požehnanie22 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 23 Po­vedz Áronovi a jeho synom: Tak­to hovoriac požeh­návaj­te Iz­rael­cov: 24 Nech ťa požeh­ná Hos­podin a nech ťa ochraňuje! 25 Nech roz­jas­ní Hos­podin svoju tvár nad tebou a nech ti je milos­tivý! 26 Nech ob­ráti Hos­podin svoju tvár k tebe a nech ti udelí po­koj! 27 Tak nech kladú moje meno na Iz­rael­cov a ja ich požeh­nám.