Evanjelický4. Mojžišova3

4. Mojžišova

Numeri

Áronova rodina1 Toto je rodok­meň Árona a Mojžiša v tom čase, keď Hos­podin pre­hovoril k Mojžišovi na vr­chu Sinaj. 2 Toto sú mená Áronových synov: pr­vorodený bol Nádáb, po­tom bol Abíhú, Eleázár a Ítámár. 3 Toto sú mená Áronových synov, po­mazaných kňazov, ktorí boli uvedení do svoj­ho úradu, aby konali kňaz­skú službu. 4 Avšak Nádáb a Abíhú zo­mreli pred Hos­podinom, keď na Sinaj­skej púšti obetovali pred Hos­podinom ne­prís­lušný oheň. Keďže ne­mali synov, kňaz­skú službu vy­konával Eleázár a Ítámár v prítom­nos­ti svoj­ho otca Árona. Služobné zadelenie levítov5 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 6 Pri­veď kmeň Léví a po­stav ho pred kňaza Árona, aby mu po­sluhovali, 7 aby mali na staros­ti služby pri ňom a službu celému zboru pred svätos­tán­kom, aby vy­konávali službu pri príbyt­ku. 8 Budú mať na staros­ti všet­ko za­riadenie svätos­tán­ku a službu pre Iz­rael­cov, aby vy­konávali službu pri príbyt­ku. 9 Levítov odo­vzdaj Áronovi a jeho synom ako darovaných. Jemu sú odo­vzdaní spomedzi Iz­rael­cov. 10 Árona i jeho synov po­ver, aby spravovali svoj kňaz­ský úrad: ak sa ne­povolaný pri­blíži, nech je vy­daný na sm­rť. 11 Po­tom pre­hovoril Hos­podin Mojžišovi: 12 Vy­bral som levítov spomedzi Iz­rael­cov ako náh­radu za všet­ko pr­vorodené, čo z Iz­rael­cov ot­vára život. Levíti pat­ria mne, 13 lebo mne pat­rí všet­ko pr­vorodené; v deň, keď som po­bil všet­ko pr­vorodené v Egyp­te, za­svätil som si všet­ko pr­vorodené z Iz­raela od človeka po zvieratá. Mne to pat­rí! Ja som Hos­podin! 14 Hos­podin hovoril Mojžišovi na Sinaj­skej púšti: 15 Spočítaj levítov podľa rodín a čeľadí. Spočítaj všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie. 16 Tak ich Mojžiš na po­kyn Hos­podinov spočítal, ako bolo pri­kázané. 17 Toto boli synovia Lévího podľa svojich mien: Géršón, Kehát a Merárí. 18 Toto sú mená synov Géršónových podľa ich čeľadí: Lib­ní a Šimeí. 19 Kehátov­ci podľa svojich čeľadí sú: Am­rám, Jis­hár, Cheb­rón a Uzziél. 20 Meráríov­ci podľa svojich čeľadí sú Mach­lí a Múši. Toto sú čeľade Lévího podľa rodín: 21 Géršónova: čeľaď Lib­ního a čeľaď Šimeiho. To sú géršónov­ské čeľade. 22 Počet všet­kých spočítaných mužov od jed­nomesačných vy­ššie je sedem­tisíc päťs­to. 23 Géršónov­ské čeľade táborili za príbyt­kom smerom na západ. 24 Kniežaťom rodiny Géršonov­cov bol El­jásáf, syn Láélov, 25 Géršónov­ci mali na staros­ti vo svätos­tán­ku: príbytok a stan, jeho pri­krýv­ku i oponu pri vchode do svätos­tán­ku 26 , kober­cové závesy ná­dvoria i oponu pri vchode do ná­dvoria, ktoré je okolo príbyt­ku a ol­tára, i prís­lušné stanové po­v­razy pre každú službu pri ňom. 27 Ku Kehátovi pat­rili: čeľaď Am­rámov­cov, čeľaď Jis­hárov­cov, čeľaď Cheb­rónov­cov a čeľaď Uzziélov­cov. Toto sú čeľade Kehátov­cov. 28 Počet všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie bol osem­tisíc šesťs­to takých, čo mali na staros­ti službu pri svätyni. 29 Čeľade Kehátov­cov táborili na južnej strane príbyt­ku. 30 Kniežaťom rodiny čeľadí Kehátov­cov bol Elícáfán, syn Uzzíélov. 31 Mali na staros­ti: truh­lu, stôl, sviet­nik, ol­táre a za­riadenie svätyne, pri ktorých konali službu, oponu i všet­ky služby pri nej. 32 Veľk­niežaťom levítov bol Eleázár, syn kňaza Árona; mal do­zor nad tými, ktorí mali na staros­ti službu pri svätyni. 33 K Méránímu pat­rili: čeľaď Mach­lího a čeľaď Múšího. To sú čeľade Merárího. 34 Počet všet­kých spočítaných mužov od jed­nomesačných vy­ššie bol šesťtisíc dve­sto. 35 Rodin­ným kniežaťom čeľadí Meráríov­cov bol Cúriél, syn Abichajilov. Táborili na sever­nej strane príbyt­ku. 36 Službe Meráríov­cov pod­liehali do­sky príbyt­ku a jeho závory: stĺpy, pod­stav­ce a všet­ko za­riadenie i všet­ka jeho ob­sluha, 37 i stĺpy ná­dvoria do­okola, ich pod­stav­ce, ich kolíky a po­v­razy. 38 Pred príbyt­kom na východ táborili pred svätos­tán­kom smerom k východu sln­ka: Mojžiš a Áron i jeho synovia, ktorí mali na staros­ti službu pri svätyni na­mies­to služby Iz­rael­cov. Keby sa ne­povolaný pri­blížil, nech je vy­daný na sm­rť. 39 Všet­kých spočítaných levítov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na po­kyn Hos­podinov podľa ich čeľadí, všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie bolo dvad­saťd­vatisíc. Spočítanie prvorodených Izraelcov40 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Spočítaj všet­kých pr­vorodených Iz­rael­cov, mužov od jed­nomesačných vy­ššie, a zis­ti počet ich mien. 41 Levítov vy­ber pre mňa na­mies­to všet­kých pr­vorodených Iz­rael­cov; ja som Hos­podin. I dobytok levítov vy­ber na­mies­to všet­kého pr­vorodeného dobyt­ka Iz­rael­cov. 42 Po­tom Mojžiš spočítal všet­kých pr­vorodených medzi Iz­rael­cami, ako mu pri­kázal Hos­podin. 43 Počet mien všet­kých pr­vorodených mužov od jed­nomesačných vy­ššie pri ich spočítaní bol dvad­saťd­vatisíc dve­stosedem­desiatt­ri. 44 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 45 Vy­ber levítov na­mies­to všet­kých pr­vorodených medzi Iz­rael­cami a dobytok levítov na­mies­to dobyt­ka Iz­rael­cov. Levíti budú moji - Ja som Hos­podin! 46 Ako výkup­né za oných dve­stosedem­desiatt­ri, ktorí medzi pr­vorodenými Iz­rael­cami pre­vyšujú počet levítov, 47 vy­ber po päť šekelov za hlavu. Vy­beraj v šekeloch svätyne: šekel je dvad­sať gér. 48 Peniaze odo­vzdaj Áronovi a jeho synom ako výkup­né za tých, čo pre­vyšujú ich počet. 49 Mojžiš pre­vzal peniaze ako výkup­né za tých, čo pre­vyšujú počet levít­mi vy­kúpených. 50 Od pr­vorodených Iz­rael­cov pre­vzal peniaze, tisíc­tri­stošesťdesiat­päť šekelov v šekeloch svätyne. 51 Po­tom Mojžiš odo­vzdal výkup­né Áronovi a jeho synom podľa roz­kazu Hos­podinov­ho, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.