Evanjelický4. Mojžišova2

4. Mojžišova

Numeri

Usporiadanie kmeňov v tábore a na pochode1 Hos­podin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 2 Iz­rael­ci budú táboriť každý pod svojou zá­stavou, pri od­znakoch svojich rodín; do­okola oproti svätos­tán­ku budú tábory. 3 Vpredu na východ­nej strane bude táboriť zá­stava Júdov­ho tábora s jeho voj­mi. Kniežaťom Júdov­cov bude Na­chšón, syn Am­mínádábov. 4 Jeho voj má sedem­desiatštyritisíc šesťs­to spočítaných. 5 Pri ňom bude táboriť kmeň Jis­sáchár. Kniežaťom Jis­sáchárov­cov bude Ne­taneél, syn Cúárov. 6 Jeho voj má päťdesiatštyritisíc štyris­to spočítaných. 7 Kmeň Zebulún: kniežaťom Zebulúnov­cov bude Elíáb, syn Chélónov. 8 Jeho voj má päťdesiat­sedem­tisíc štyris­to spočítaných. 9 Všet­kých spočítaných z tábora Júdov­ho s jeho voj­mi je sto­osem­desiatšesťtisíc štyris­to, a tí sa majú pr­ví po­hnúť. 10 Zá­stava rodu Rúbenov­ho s jeho voj­mi bude na juhu. Kniežaťom Rúbenov­cov bude Elícúr, syn Šedéúrov. 11 Jeho voj má štyrid­saťšesťtisíc päťs­to spočítaných. 12 Pri ňom bude táboriť kmeň Šimeón. Kniežaťom Šimeónov­cov bude Šelumíél, syn Cúríšad­dajov. 13 Jeho voj má päťdesiat­deväťtisíc tri­sto spočítaných. 14 Kmeň Gád: kniežaťom Gádov­cov bude El­jásáf, syn Reúélov. 15 Jeho voj má štyrid­saťpäťtisíc šesťs­topäťdesiat spočítaných. 16 Všet­kých spočítaných z tábora Rúbenov­ho s jeho voj­mi je stopäťdesiat­jeden­tisíc štyris­topäťdesiat. Tí sa majú po­hnúť druhí. 17 Po­tom sa vy­dá na ces­tu svätos­tánok, tábor levítov upro­stred iných táborov. Ako budú táboriť, tak sa majú po­hnúť všet­ci zo svoj­ho mies­ta pod svojimi zá­stavami. 18 Zá­stava tábora Ef­rajimov­ho s jeho voj­mi bude na západe. Kniežaťom Ef­rajim­cov bude Elíšáma, syn Am­míhúdov. 19 Jeho voj má štyrid­saťtisíc päťs­to spočítaných. 20 Vedľa neho bude kmeň Menašše. Kniežaťom Menašše­ov­cov bude Gam­líél, syn Pedácúrov. 21 Jeho voj má trid­saťd­vatisíc dve­sto spočítaných. 22 Kmeň Ben­jamín: kniežaťom Ben­jamín­cov bude Abídán, syn Gideóního. 23 Jeho voj má trid­saťpäťtisíc štyris­to spočítaných. 24 Všet­kých spočítaných z tábora Ef­rajimov­ho s jeho voj­mi je sto­osem­tisíc sto. Tí sa majú po­hnúť tretí. 25 Zá­stava tábora Dánov­ho s jeho voj­mi bude na severe. Kniežaťom Dánov­cov bude Achíezer, syn Am­míšad­dajov. 26 Jeho voj má šesťdesiatd­vatisíc sedem­sto spočítaných. 27 Vedľa neho bude táboriť kmeň Ašér. Kniežaťom Ašérov­cov bude Pagíél, syn Ochránov. 28 Jeho voj má štyrid­saťjeden­tisíc päťs­to spočítaných. 29 Kmeň Naf­tálí: kniežaťom Naf­tálíov­cov bude Achíra, syn Enánov. 30 Jeho voj má päťdesiatt­ritisíc štyris­to spočítaných. 31 Všet­kých sčítaných z tábora Dánov­ho je stopäťdesiat­sedem­tísíc šesťs­to. Tí sa majú po­hnúť po­sled­ní pod svojimi zá­stavami. 32 Toto boli spočítaní z Iz­rael­cov podľa ich rodín. Všet­kých spočítaných z táborov s ich voj­mi bolo šesťs­tot­ritisíc päťs­topäťdesiat. 33 Avšak levíti neboli za­počítaní medzi Iz­rael­cov; tak pri­kázal Hos­podin Mojžišovi. 34 Iz­rael­ci urobili cel­kom tak, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi; tak táborili pod svojimi zá­stavami, a tak sa po­hýňali všet­ci podľa svojich čeľadí, podľa svojich rodín.