Evanjelický4. Mojžišova8

4. Mojžišova

Numeri

Svietnik1 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 2 Hovor s Áronom a po­vedz mu: Keď na­stavíš lam­py na pred­nú stranu do pop­redia sviet­nika, nech svieti sedem lámp. 3 Áron urobil tak: na pred­nú stranu sviet­nika na­stavil lam­py, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi. 4 Ten­to sviet­nik bol zhotovený z tepaného zlata od spod­ku až po kvet. Sviet­nik zhotovil podľa vzoru, ktorý Hos­podin ukázal Mojžišovi. Vysviacka levítov5 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 6 Vy­ber levítov spomedzi Iz­rael­cov a očisť ich. 7 Tak­to ich očisť: Po­krop ich očisťujúcou vodou; nech si oholia brit­vou celé telo, operú si rúcho a očis­tia sa. 8 Po­tom nech vez­mú jun­ca a ako po­kr­movú obeť jem­nú múku za­miesenú s olejom; druhého jun­ca vez­mi na obeť za hriech. 9 Po­tom pri­veď levítov pred svätos­tánok a zhromaždi celý zbor Iz­rael­cov. 10 Levítov pri­veď pred Hos­podina a Iz­rael­ci nech skladajú na nich ruky. 11 Áron nech obetuje levítov ako mávanú dáv­ku od Iz­rael­cov, aby moh­li vy­konávať službu Hos­podinovi. 12 Levíti nech skladajú ruky na hlavy jun­cov, a ty obetuj jed­ného ako obeť za hriech a druhého ako spaľovanú obeť Hos­podinovi, aby si vy­konal ob­rad zmierenia za levítov. 13 Po­tom po­stav levítov pred Árona a jeho synov a obetuj ich ako mávanú dáv­ku Hos­podinovi. 14 Od­deľ levítov spomedzi Iz­rael­cov, a tak levíti budú pat­riť mne. 15 Po­tom nech levíti voj­dú ob­sluhovať svätos­tánok. Očisť ich a obetuj ako mávanú dáv­ku, 16 lebo sú mi odo­vzdaní ako dary spomedzi Iz­rael­cov; vzal som si ich spomedzi Iz­rael­cov na­mies­to všet­kého pr­vorodeného, čo ot­vára mater­ský život. 17 Lebo mne pat­rí všet­ko pr­vorodené medzi Iz­rael­cami - medzi ľuďmi i medzi zvieratami. Po­svätil som si ich v ten deň, keď som bil všet­ko pr­vorodené v Egyp­te. 18 Vzal som si levítov na­mies­to všet­kých pr­vorodených medzi Iz­rael­cami 19 a dal som ich ako dar Áronovi a jeho synom spomedzi Iz­rael­cov, aby vo svätos­tán­ku konali službu za Iz­rael­cov, aby konali ob­rad zmierenia za nich, aby ne­na­stala po­hroma medzi Iz­rael­cami, keby sa pri­blížili k svätyni. 20 Mojžiš, Áron a celý zbor Iz­rael­cov urobili s levít­mi tak, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi o levítoch: 21 levíti sa zbavili hriechu, oprali si rúcha a Áron ich obetoval ako mávanú dáv­ku pred Hos­podinom; Áron vy­konal za nich ob­rad zmierenia, aby ich očis­til. 22 Po­tom levíti vošli konať službu vo svätos­tán­ku pred Áronom a pred jeho syn­mi. Ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi o levítoch, tak im urobili. 23 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 24 Toto bude platiť o levítoch: od dvad­saťpäťročného vy­ššie každý má vstúpiť do služby pri svätos­tán­ku. 25 Ale v päťdesiatich rokoch odíde zo služby a nebude ďalej slúžiť. 26 Nech po­sluhuje svojim bratom vo svätos­tán­ku, keď budú konať službu, avšak sám službu nebude vy­konávať. Tak urob s levít­mi, čo sa týka ich po­vin­nos­tí.