Evanjelický4. Mojžišova34

4. Mojžišova

Numeri

Hranice zasľúbenej krajiny1 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 2 Pri­káž Iz­rael­com: Keď voj­dete do Kanaánu - ten bude krajinou, ktorá vám pri­pad­ne za dedičné vlast­níc­tvo; krajina Kanaánu v pl­nom roz­sahu svojich hraníc: 3 južný okraj vášho územia nech ide od púšte Cín po­zdĺž Edómu. Vaša južná hranica nech sa začína pri kon­ci Soľného mora na východe 4 a po­tom nech sa vaša hranica ob­ráti na juh ku Svahu Ak­rab­bím, nech sa tiah­ne cez Cín, jej kon­ce nech sú južne od Kádeš-Bar­néy a nech po­kračuje na Chacar-Ad­dár a prej­de k Ac­mónu. 5 Hranica nech sa ob­ráti od Ac­mónu, Egypt­ského po­toka, a jej kon­ce nech smerujú k moru. 6 Západ­nou hranicou vám bude Veľké more a jeho po­brežie. Toto nech je vašou západ­nou hranicou. 7 A toto nech je vašou sever­nou hranicou: od Veľkého mora si vy­značte vrch Hór. 8 Od vr­chu Hór si urob­te znak smerom do Chamatu a kon­ce hranice nech sú pri Cedáde; 9 hranica po­kračuje od Zif­rónu a jej kon­ce nech sú pri Chacar-Énáne. Toto nech je vám sever­nou hranicou. 10 Východ­nú hranicu si vy­značte: od Chacar-Énánu do Šefámu, 11 hranica nech sa tiah­ne dolu od Šefámu k Rib­le, východ­ne od Ajinu, po­tom dolu, takže sa bude dotýkať brehu Genezaret­ského jazera na východe; 12 po­tom nech sa tiah­ne hranica dolu k Jor­dánu a jej kon­ce nech sú pri Soľnom mori. Toto má byť vaša krajina so svojimi hranicami do­okola. 13 Po­tom Mojžiš pri­kázal Iz­rael­com: Toto je krajina, ktorú do­stanete do vlast­níc­tva lósom, ktorú Hos­podin pri­kázal odo­vzdať deviatim kmeňom a jed­nej polo­vici kmeňa. 14 Veď kmeň Rúbenov­com už pre­vzal podľa svoj­ho ot­cov­ského domu, i kmeň Gádov­cov podľa svoj­ho ot­cov­ského domu, aj polo­vica kmeňa Menaššeho pre­vzala svoje dedičné vlast­níc­tvo. 15 Dva a pol kmeňa už do­stalo svoje dedičné vlast­níc­tvo za Jor­dánom východ­ne na­proti Jerichu. 16 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 17 Toto sú mená mužov, ktorí vám roz­delia krajinu do dedičného vlast­níc­tva: kňaz Eleázár a Józua, syn Núnov. 18 Pri­ber­te si po jed­nom kniežati za kmeň, aby vám roz­delili krajinu do dedičného vlast­níc­tva. 19 Mená tých­to mužov sú: za kmeň Júda Káléb, syn Jefun­neho; 20 za kmeň Šimeón Šemúél, syn Am­mihúdov; 21 za kmeň Ben­jamín Elídád, syn Kis­lónov; 22 za kmeň Dán knieža Buk­kí, syn Jog­lího; 23 za Jozefov­cov, a to za kmeň Menašše knieža Chan­níél, syn Éfódov; 24 a za kmeň Ef­rajim knieža Kemúél, syn Šif­tánov; 25 za kmeň Zebulún knieža Elícáfán, syn Par­náchov, 26 a za kmeň Jis­sáchár knieža Pal­tíél, syn Az­zánov, 27 za kmeň Ašérov­cov knieža Achíhúd, syn Šelómiho, 28 za kmeň Naf­tálí knieža Pedahél, syn Amíhúdov. 29 Toto sú mužovia, ktorým pri­kázal Hos­podin podeliť dedičné vlast­níc­tvo Iz­rael­com v Kanaáne.