Evanjelický4. Mojžišova5

4. Mojžišova

Numeri

Odlúčenie nečistých1 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 2 Roz­káž Iz­rael­com, aby vy­hnali z tábora všet­kých malomoc­ných, všet­kých, ktorí majú výtok, i všet­kých poškvr­nených mŕt­vymi. 3 Vy­žeňte osoby mužs­kého i žen­ského rodu. Vy­žeňte ich za tábor, aby ne­poškv­rňovali svoje tábory, upro­stred ktorých pre­bývam. 4 Iz­rael­ci tak urobili: vy­hnali ich za tábor, ako po­vedal Hos­podin Mojžišovi. Obeť za hriech5 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 6 Po­vedz Iz­rael­com: Ak muž alebo žena spácha nejaký hriech, ktorým sa človek spreneverí Hos­podinovi, tá osoba sa pre­viní; 7 nech vy­zná svoj spáchaný hriech. Nech na­hradí za­vinenú škodu v pl­nej hod­note, nech pri­dá k tomu pätinu a dá tomu, voči komu sa pre­vinila. 8 Ak ten človek ne­má príbuz­ného, ktorému možno na­hradiť za­vinenú škodu, vráti sa to Hos­podinovi pre kňaza, ok­rem toho dá barana na zmierenie, ktorým sa vy­koná za neho ob­rad zmierenia. 9 Každá po­z­dvihovaná dáv­ka zo všet­kých po­svät­ných darov Iz­rael­cov, ktorú donesú kňazovi, pat­rí jemu. 10 Po­svät­né dary kohokoľvek pat­ria jemu; čo kto dá kňazovi, pat­rí jemu. Obeť pri podozrení z cudzoložstva11 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 12 Po­vedz Iz­rael­com: Ak sa manžel­ka nie­koho do­stane na sces­tie a do­pus­tí sa voči nemu ne­very, 13 a ak by nie­kto s ňou po­hlav­ne ob­coval, ale bolo by to skryté očiam jej manžela a os­tala by ne­od­halená, hoci by bola poškvr­nená, a nebolo by nijakého sved­ka proti nej, keďže by nebola pri­sti­hnutá, 14 ale po­tom by muža za­chvátil duch žiar­livos­ti, žiar­lil by na svoju ženu, ktorá sa poškvr­nila - alebo i keby ho za­chvátil duch žiar­livos­ti a žiar­lil by na svoju ženu, ktorá sa ne­poškvr­nila, 15 nech pri­vedie muž svoju ženu ku kňazovi a donesie za ňu ako obet­ný dar desatinu éfy jačmen­nej múky. Nech na ňu nenaleje oleja ani ne­pridá k nej kadid­lo, lebo je to obeť pri žiar­livos­ti, jeho pri­pomien­ková obeť, ktorá pri­pomína vinu. 16 Kňaz ženu pri­vedie a po­staví pred Hos­podina. 17 Po­tom na­berie po­svät­nú vodu do hlinenej nádoby, aj z prachu na pod­lahe príbyt­ku dá do vody. 18 Po­staví ženu pred Hos­podina, roz­pus­tí jej vlasy a položí jej na ruky pri­pomien­kovú obeť - je to obeť pri žiar­livos­ti; v ruke kňaza bude hor­ká voda, pôsobiaca pre­kliatie. 19 Po­tom nech ju kňaz za­viaže prísahou a nech po­vie žene: Ak s tebou ni­kto ne­ob­coval a ak si sa nedos­tala na sces­tie nečis­toty, keďže pod­liehaš svoj­mu mužovi, nech ti ne­poškodí táto hor­ká voda pôsobiaca pre­kliatie. 20 Ak si sa však do­stala na sces­tie, hoci pod­liehaš svoj­mu mužovi, ak si sa poškvr­nila a ob­covala si s nie­kým ok­rem svoj­ho manžela. .. 21 (- kňaz nech za­viaže ženu za­klínajúcou prísahou a po­vie žene: ) . .. nech ťa Hos­podin urobí kliat­bou a hrozivou prísahou upro­stred tvoj­ho ľudu, kým Hos­podin ne­spôsobí, že tvoje bed­rá opad­nú a tvoj život na­puch­ne; 22 nech táto voda pôsobiaca pre­kliatie vnik­ne do tvojich vnútor­nos­tí, aby ti na­puch­lo brucho a opad­li bed­rá. Žena nech po­vie: Amen, amen! 23 Keď kňaz na­píše tieto kliat­by na list a zmyje ich do hor­kej vody, 24 dá žene vy­piť hor­kú vodu, pôsobiacu pre­kliatie; hor­ká voda do nej vnik­ne ako tr­p­ká bolesť. 25 Po­tom nech kňaz vez­me z ruky ženy obeť pri žiar­livos­ti, za­máva obeťou pred Hos­podinom a prinesie ju ku ol­táru. 26 Nech kňaz vez­me za hr­sť z pri­pomien­kovej čas­ti obete a spáli ju na ol­tári. Po­tom dá žene vy­piť vodu. 27 Ak sa poškvr­nila a do­pus­tila ne­very voči svoj­mu mužovi, vnik­ne do nej hor­ká voda spôsobujúca pre­kliatie, tr­p­kú bolesť; život jej na­puch­ne a bed­rá budú opadať; tá žena sa stane kliat­bou upro­stred svoj­ho ľudu. 28 Ak však je žena ne­poškvr­nená, ale čis­tá, zo­stane ne­poškvr­nená a bude mať po­tom­stvo. 29 Toto je zákon v prípade žiar­livos­ti: Ak sa žena do­stane na sces­tie, hoci pod­lieha svoj­mu mužovi, a poškvr­ní sa, 30 alebo ak muž, ktorého za­chváti duch žiar­livos­ti, žiar­li na svoju ženu - nech pri­vedie ženu pred Hos­podina a kňaz nech s ňou vy­koná všet­ko podľa toh­to zákona. 31 Po­tom bude muž oslobodený od viny, ale žena ponesie svoju vinu.