Evanjelický4. Mojžišova7

4. Mojžišova

Numeri

Dary kniežat na posviacku1 V ten deň, keď Mojžiš ukončil zo­stavenie príbyt­ku, po­mazal a po­svätil ho, i všet­ko jeho za­riadenie, i ol­tár a všet­ko jeho náčinie, po­mazal a po­svätil ich - 2 kniežatá Iz­raela, predáci rodín prinies­li obeť. Boli to kniežatá kmeňov, ktorí stáli nad spočítanými. 3 Donies­li pred Hos­podina svoj obet­ný dar: šesť krytých vozov a dvanásť kusov hovädzieho dobyt­ka - voz na dve kniežatá a kus hovädzieho dobyt­ka na jed­no knieža. Pri­vied­li ich pred príbytok. 4 Po­tom riekol Hos­podin Mojžišovi: 5 Pre­ber to od nich. Nech sa po­užijú pri vy­konávaní služby vo svätos­tán­ku, odo­vzdaj ich levítom, každému pri­merane jeho službe. 6 Vtedy Mojžiš pre­bral vozy i dobytok a odo­vzdal ich levítom: 7 dva vozy a štyri kusy hovädzieho dobyt­ka dal Géršónov­com - pri­merane ich službe. 8 Štyri vozy a osem kusov hovädzieho dobyt­ka dal Meráríov­com - pri­merane ich službe - pod vedením Itámára, syna kňaza Árona. 9 Kehátov­com nedal nič, lebo oni mali na staros­ti službu pri svätých veciach, ktoré mali nosiť na pleci. 10 Po­tom kniežatá prinies­li dary na po­sviac­ku ol­tára v deň, keď bol po­mazaný. Keď kniežatá prinies­li svoj obet­ný dar pred ol­tár, 11 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Každý deň nech jed­no knieža pred­loží svoj obet­ný dar na po­sviac­ku ol­tára. 12 Pr­vý deň za kmeň Júdu pred­ložil svoj obet­ný dar Na­chšón, syn Am­mínádábov. 13 Jeho obet­ným darom bolo: jed­na stot­rid­saťšekelová striebor­ná misa, jed­na sedem­desiatšekelová striebor­ná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne, obe pl­né jem­nej múky, za­miesenej s olejom, na po­kr­movú obeť, 14 jed­na desaťšekelová zlatá pan­vica pl­ná kadid­la, 15 jeden junec, jeden baran, jed­no ročné jahňa na spaľovanú obeť, 16 jeden kozol na obeť za hriech 17 a na obeť spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť ročných jah­niat. To bol obet­ný dar Am­mínádábov­ho syna Na­chšóna. 18 Druhý deň pred­ložil Ne­taneél, syn Cúárov, knieža kmeňa Jis­sáchár, 19 svoj obet­ný dar: jed­nu stot­rid­saťšekelovú striebor­nú misu, jed­nu sedem­desiatšekelovú čašu na kropenie, podľa šekela svätyne - obe pl­né jem­nej múky, za­miesenej s olejom na po­kr­movú obeť - 20 jed­nu desaťšekelovú zlatú pan­vicu pl­nú kadid­la, 21 jed­ného jun­ca, jed­ného barana, jed­no ročné jahňa na spaľovanú obeť, 22 jed­ného koz­la na obeť za hriech 23 a na obeť spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť koz­lov, päť ročných jah­niat. To bol obet­ný dar Ne­taneéla, syna Cúárov­ho. 24 Tretí deň pred­ložilo obet­ný dar knieža kmeňa Zebúlún, Elíáb, syn Chélónov. 25 Jeho obet­ným darom bolo: jed­na stot­rid­saťšekelová striebor­ná misa, jed­na sedem­desiatšekelová striebor­ná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe pl­né jem­nej múky za­miesenej s olejom na po­kr­movú obeť - 26 desaťšekelová zlatá pan­vica pl­ná kadid­la, 27 jeden junec, jeden baran, jed­no ročné jahňa na spaľovanú obeť, 28 jeden kozol na obeť za hriech 29 a na obeť spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť koz­lov, päť ročných jah­niat. To bol obet­ný dar Elíába, syna Chélónov­ho. 30 Štvr­tý deň pred­ložilo obet­ný dar knieža Rúbenov­cov Elícúr, syn Šedéúrov. 31 Jeho obet­ným darom bolo: jed­na stot­rid­saťšekelová striebor­ná misa, jed­na sedem­desiatšekelová striebor­ná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe pl­né jem­nej múky za­miesenej s olejom na po­kr­movú obeť - 32 jed­na desaťšekelová zlatá pan­vica, pl­ná kadid­la, 33 jeden junec, jeden baran, jed­no ročné jahňa na spaľovanú obeť, 34 jeden kozol na obeť za hriech 35 a na obeť spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť koz­lov, päť ročných jah­niat. To bol obet­ný dar Elícúra, syna Šedéúrov­ho. 36 Piaty deň pred­ložilo obet­ný dar knieža Šimeónov­cov Šelumíél, syn Cúrišad­dajov. 37 Jeho obet­ným darom bolo: jed­na stot­rid­saťšekelová striebor­ná misa, jed­na sedem­desiatšekelová striebor­ná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe pl­né jem­nej múky za­miesenej s olejom na po­kr­movú obeť - 38 jed­na desaťšekelová zlatá pan­vica pl­ná kadid­la, 39 jeden junec, jeden baran, jed­no ročné jahňa na spaľovanú obeť, 40 jeden kozol na obeť za hriech 41 a na obeť spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť koz­lov, päť ročných jah­niat. To bol obet­ný dar Šelumíéla, syna Cúrišad­dajov­ho. 42 Na šies­ty deň pred­ložilo obet­ný dar knieža Gádov­cov El­jásáf, syn Deúélov. 43 Jeho obet­ným darom bolo: jed­na stot­rid­saťšekelová striebor­ná misa, jed­na sedem­desiatšekelová striebor­ná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe pl­né jem­nej múky za­miesenej s olejom na po­kr­movú obeť - 44 jed­na desaťšekelová zlatá pan­vica pl­ná kadid­la, 45 jeden junec, jeden baran, jed­no ročné jahňa na spaľovanú obeť, 46 jeden kozol na obeť za hriech 47 a na obeť spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť koz­lov, päť ročných jah­niat. To bol obet­ný dar El­jásáfa, syna Deúélov­ho. 48 Sied­my deň pred­ložilo obet­ný dar knieža Ef­rajimov­cov Elíšámá, syn Am­míhúdov. 49 Jeho obet­ným darom bolo: jed­na stot­rid­saťšekelová striebor­ná misa, jed­na sedem­desiatšekelová striebor­ná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe pl­né jem­nej múky za­miesenej s olejom na po­kr­movú obeť - 50 jed­na desaťšekelová zlatá pan­vica pl­ná kadid­la, 51 jeden junec, jeden baran, jed­no ročné jahňa na spaľovanú obeť, 52 jeden kozol na obeť za hriech 53 a na obeť spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť koz­lov, päť ročných jah­niat. To bol dar Elíšámu, syna Am­míhúdov­ho. 54 Ôs­my deň pred­ložilo obet­ný dar knieža Menašše­ov­cov Gam­líél, syn Pedácúrov. 55 Jeho obet­ným darom bolo: jed­na stot­rid­saťšekelová striebor­ná misa, jed­na sedem­desiatšekelová striebor­ná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe pl­né jem­nej múky za­miesenej s olejom na po­kr­movú obeť - 56 jed­na desaťšekelová zlatá pan­vica pl­ná kadid­la, 57 jeden junec, jeden baran, jed­no ročné jahňa na spaľovanú obeť, 58 jeden kozol na obeť za hriech 59 a na obeť spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť koz­lov, päť ročných jah­niat. To bol obet­ný dar Gam­líéla, syna Pedácúrov­ho. 60 Deviaty deň pred­ložilo obet­ný dar knieža Ben­jamín­cov Abídán, syn Gideóního. 61 Jeho obet­ným darom bolo: jed­na stot­rid­saťšekelová striebor­ná misa, jed­na sedem­desiatšekelová striebor­ná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe pl­né jem­nej múky za­miesenej s olejom na po­kr­movú obeť - 62 jed­na desaťšekelová zlatá pan­vica pl­ná kadid­la, 63 jeden junec, jeden baran, jed­no ročné jahňa na spaľovanú obeť, 64 jeden kozol na obeť za hriech 65 a na obeť spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť koz­lov, päť ročných jah­niat. To bol obet­ný dar Abídána, syna Gideóního. 66 Desiaty deň pred­ložilo obet­ný dar knieža Dánov­cov Achíezer, syn Am­míšad­dajov. 67 Jeho obet­ným darom bolo: jed­na stot­rid­saťšekelová striebor­ná misa, jed­na sedem­desiatšekelová striebor­ná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe pl­né jem­nej múky za­miesenej s olejom na po­kr­movú obeť - 68 jed­na desaťšekelová zlatá pan­vica pl­ná kadid­la, 69 jeden junec, jeden baran, jed­no ročné jahňa na spaľovanú obeť, 70 jeden kozol na obeť za hriech 71 a na obeť spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť koz­lov, päť ročných jah­niat. To bol obet­ný dar Achíezera, syna Am­míšad­dajov­ho. 72 Jedenás­ty deň pred­ložilo obet­ný dar knieža Ašérov­cov Pagíél, syn Ochránov. 73 Jeho obet­ným darom bolo: jed­na stot­rid­saťšekelová striebor­ná misa, jed­na sedem­desiatšekelová striebor­ná čaša na kropenie podľa šekela svätyne - obe pl­né jem­nej múky, za­miesenej s olejom na po­kr­movú obeť - 74 jed­na desaťšekelová zlatá pan­vica pl­ná kadid­la, 75 jeden junec, jeden baran, jed­no ročné jahňa na spaľovanú obeť, 76 jeden kozol na obeť za hriech 77 a na obeť spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť koz­lov, päť ročných jah­niat. To bol obet­ný dar Pagíéla, syna Ochránov­ho. 78 Dvanás­ty deň pred­ložilo obet­ný dar knieža Naf­tálíov­cov Achíra, syn Énánov. 79 Jeho obet­ným darom bolo: jed­na stot­rid­saťšekelová striebor­ná misa, jed­na sedem­desiatšekelová striebor­ná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe pl­né jem­nej múky za­miesenej s olejom na po­kr­movú obeť - 80 jed­na desaťšekelová zlatá pan­vica pl­ná kadid­la, 81 jeden junec, jeden baran, jed­no ročné jahňa na spaľovanú obeť, 82 jeden kozol na obeť za hriech 83 a na obeť spoločen­stva dva kusy hovädzieho dobyt­ka, päť baranov, päť koz­lov, päť ročných jah­niat. To bol obet­ný dar Achíru, syna Énánov­ho. 84 To boli obet­né dary od kniežat Iz­raela na po­sviac­ku ol­tára v deň, keď ho po­mazali: dvanásť striebor­ných mís, dvanásť striebor­ných čiaš na kropenie, dvanásť zlatých pan­víc - 85 jed­na striebor­ná misa vážila stot­rid­sať šekelov a sedem­desiat šekelov vážila jed­na čaša; všet­kého strieb­ra na nádobách bolo dvetisícštyris­to šekelov, podľa šekela svätyne; 86 dvanásť zlatých pan­víc pl­ných kadid­la; každá pan­vica vážila desať šekelov, podľa šekela svätyne. Všet­kého zlata na pan­viciach bolo stod­vad­sať šekelov. 87 Všet­kého dobyt­ka na spaľovanú obeť bolo dvanásť jun­cov, dvanásť baranov, dvanásť ročných jah­niat s prís­lušnou po­kr­movou obeťou a dvanásť koz­lov na obeť za hriech. 88 Všet­kého dobyt­ka na obeť spoločen­stva bolo dvad­saťštyri jun­cov, šesťdesiat baranov, šesťdesiat koz­lov a šesťdesiat ročných jah­niat. Toto bol dar na po­sviac­ku ol­tára po jeho po­mazaní. 89 Kedykoľvek vošiel Mojžiš do svätos­tán­ku, aby sa zhováral s Hos­podinom, počul spomedzi dvoch cherubov toho, ktorý hovoril k nemu sponad vr­ch­náka truh­ly svedec­tva. Hovoril s ním.