Evanjelický4. Mojžišova18

4. Mojžišova

Numeri

Služba kňazov a levítov1 Hos­podin po­vedal Áronovi: Ty, tvoji synovia i dom tvoj­ho otca s tebou budete niesť vinu súvisiacu so svätyňou. Teda ty i tvoji synovia s tebou budete niesť vinu súvisiacu s vaším kňazs­tvom. 2 So sebou pri­veď aj svojich bratov z kmeňa Lévího, z kmeňa tvoj­ho ot­ca. Nech sa pri­poja k tebe a po­sluhujú ti. Ty i tvoji synovia s tebou budete pred stán­kom svedec­tva. 3 Oni nech konajú službu tebe i pri celom stán­ku. Avšak k nádobám svätyne a k ol­táru nech sa ne­prib­lížia, aby ne­pom­reli ani oni ani vy. 4 To znamená, že sa pri­poja k tebe a budú vy­konávať službu pri svätos­tán­ku, všet­ku službu pri stán­ku. Avšak cudzí sa k vám ne­prib­líži. 5 Budete konať službu pri svätyni i službu pri ol­tári, aby viac ne­vznikol hnev proti Iz­rael­com. 6 Aj­hľa, vzal som tvojich bratov levítov ako dar pre vás, ako takých, ktorí sú daní Hos­podinovi, aby vy­konávali službu vo svätos­tán­ku. 7 Avšak ty i tvoji synovia s tebou dbaj­te na svoje kňazs­tvo vo všet­kom, čo sa týka ol­tára i toho, čo je vnút­ri za oponou, a tak konaj­te službu. Ako darovanú službu vám dávam váš kňaz­ský úrad. Cudzí však, kto by pri­stúpil, nech bude vy­daný na sm­rť. Kňazský podiel z obetí8 Hos­podin hovoril Áronovi: Hľa, ja som ti dal na starosť moje po­z­dvihované dáv­ky zo všet­kých po­svät­ných darov Iz­rael­cov; tebe som ich dal i tvojim synom za podiel ako večné ustanovenie. 9 Toto ti bude pat­riť zo svätos­vätých vecí, ktoré ne­prídu na oheň: každý ich obet­ný dar z každej ich po­kr­movej obete, z každej ich obete za hriech i z ich obete za­dosťučinenia za vinu, ktoré mi dajú ako náh­radu; nech je to svätos­väté tebe i tvojim synom. 10 Na svätos­vätom mies­te to jedz­te; každý muž to môže jesť. Nech ti je to svätos­väté. 11 Toto bude tvoje: po­z­dvihované dáv­ky z ich darov, zo všet­kých mávaných dávok Iz­rael­cov; dal som ich tebe, tvojim synom i tvojim dcéram s tebou ako večné ustanovenie. Každý čis­tý v tvojom dome to smie jesť. 12 Všetok naj­lepší olej i všetok naj­lepší mušt, obilie, ich pr­votiny, ktoré dávajú Hos­podinovi, dal som tebe. 13 Pr­vé ovocie zo všet­kého v ich krajine, čo donesú Hos­podinovi, bude pat­riť tebe; každý čis­tý v tvojom dome to smie jesť. 14 Všet­ko kliat­be pod­robené bude tvoje. 15 Všet­ko, čo ot­vára materin­ský život všet­kého živého, živého z ľudí i zo zvierat, a čo prinesú Hos­podinovi, bude tvoje, avšak pr­vorodené z ľudí musíš určite vy­kúpiť, i pr­vorodené z nečis­tého dobyt­ka musíš vy­kúpiť. 16 To, čo má byť vy­kúpené, máš vy­kúpiť ako jed­nomesačné podľa svoj­ho ocenenia piatimi šekel­mi strieb­ra podľa šekela svätyne; ten váži dvanásť gér. 17 Avšak pr­voroden­ca kravy, ov­ce, kozy ne­vykúp - sú po­svät­né. Ich kr­vou po­kropíš ol­tár a ich tuk spáliš v ohňovej obeti ako príjem­nú vôňu Hos­podinovi. 18 Ich mäso bude tvoje. I pr­sia z mávanej dáv­ky, i pravé steh­no budú tvoje. 19 Všet­ky po­z­dvihované dáv­ky zo svätých darov, ktoré Iz­rael­ci obetujú Hos­podinovi, dal som tebe, tvojim synom i tvojim dcéram s tebou ako večné ustanovenie. Je to večná zmluva soli pre teba pred Hos­podinom i pre tvoje po­tom­stvo s tebou. Desiatky20 Hos­podin riekol Áronovi: V ich krajine nebudeš mať vlast­níc­tva ani podielu medzi nimi. Ja som tvoj podiel i tvoje vlast­níc­tvo upro­stred Iz­rael­cov. 21 Hľa, levítom som dal všet­ky desiat­ky v Iz­raeli do vlast­níc­tva ako podiel za ich službu, ktorú vy­konávajú, za službu vo svätos­tán­ku. 22 Nech sa Iz­rael­ci už ne­prib­ližujú ku svätos­tán­ku, aby sa nezaťažili hriechom a aby nezom­reli. 23 Avšak levíti budú vy­konávať službu vo svätos­tán­ku a oni ponesú zod­poved­nosť za ich pre­vinenia. To je večné ustanovenie pre všet­ky vaše po­kolenia medzi Iz­rael­cami. Avšak medzi Iz­rael­cami nebudú mať vlast­níc­tvo, 24 lebo desiat­ky Iz­rael­cov, ktorí budú obetovať Hos­podinovi ako po­z­dvihovanú dáv­ku, som dal levítom ako vlast­níc­tvo. Pre­to som im po­vedal: Upro­stred Iz­rael­cov nebudú mať vlast­níc­tvo. 25 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 26 Po­vedz levítom: Keď prij­mete desiatok od Iz­rael­cov, ktorý som vám dal od nich do vášho vlast­níc­tva, obetuj­te z neho po­z­dvihovanú dáv­ku - desiatok z desiat­ky. 27 Vaša po­z­dvihovaná dáv­ka bude sa vám počítať ako obilie z holo­hum­nice a víno z lisu. 28 Tak prinášaj­te aj vy po­z­dvihovanú dáv­ku Hos­podinovi zo všet­kých svojich desiat­kov, ktoré prij­mete od Iz­rael­cov, a daj­te z toho po­z­dvihovanú dáv­ku Hos­podina kňazovi Áronovi. 29 Zo všet­kých svojich darov prines­te po­z­dvihovanú dáv­ku Hos­podinovi, zo všet­kého naj­lepšieho jeho po­svät­nú časť. 30 A po­vedz im: Keď budete obetovať naj­lepšie z neho, bude sa to počítať levítom ako výnos z holo­hum­nice a ako výnos z lisu. 31 Vy i vaša domác­nosť to môžete jesť na ktorom­koľvek mies­te, lebo to je vaša mzda za vašu službu vo svätos­tán­ku. 32 Nezaťažíte sa hriechom, keď budete prinášať ako po­z­dvihovanú dáv­ku naj­lepšie z toho, a ne­znes­vätíte po­svät­né dary Iz­rael­cov, ani nezom­riete.