Evanjelický4. Mojžišova19

4. Mojžišova

Numeri

Červená jalovica a očistná voda1 Hos­podin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 2 Toto je zákon­né ustanovenie, ktoré pri­kázal Hos­podin: Po­vedz Iz­rael­com, aby pri­vied­li k tebe bez­chyb­nú čer­venú jalovicu, na ktorej nieto poškvr­ny a na ktorú sa nedos­talo jar­mo. 3 Odo­vzdaj­te ju kňazovi Eleázárovi; on nech ju dá vy­viesť za tábor a pred ním nech ju za­bijú. 4 Kňaz Eleázár si na­močí prst do jej krvi a po­kropí sedemk­rát pred­nú stranu svätos­tán­ku. 5 Jalovicu - jej kožu, mäso, krv i s laj­nom - spália pred jeho zrakom. 6 Po­tom nech kňaz vez­me céd­rové drevo, yzop a kar­mazínové far­bivo a hodí to do­pro­stred horiacej jalovice. 7 Nato si operie šaty, umyje telo vodou a voj­de do tábora; avšak kňaz bude nečis­tý až do večera. 8 I ten, kto ju spálil, operie si šaty, umyje si telo, a bude nečis­tý až do večera. 9 Po­tom nech čis­tý človek po­zbiera popol z jalovice a uloží ho za táborom na čis­tom mies­te, i bude v ús­chove pre zbor Iz­rael­cov na vodu očisťovania; je to obeť za hriech. 10 I ten, kto po­zbiera popol z jalovice, operie si šaty a bude nečis­tý až do večera. To bude večné ustanovenie Iz­rael­com i cudzin­covi, ktorý sa zdržuje upro­stred nich. 11 Kto by sa dot­kol akej­koľvek ľud­skej mŕt­voly, sedem dní bude nečis­tý. 12 Na tretí a sied­my deň nech sa onou vodou očisťuje od hriechu, a tak bude čis­tý. Ak sa však nebude očisťovať na tretí a sied­my deň, nebude čis­tý. 13 Každý, kto by sa dot­kol akej­koľvek ľud­skej mŕt­voly, a ne­očis­til by sa od hriechu, poškvr­ní Hos­podinov príbytok; taký človek nech je od­stránený z Iz­raela, lebo nebol po­kropený vodou očisťovania; bude nečis­tý a jeho nečis­tota ostane na ňom. 14 O človeku, ktorý zo­mrel v stane, platí ten­to zákon: každý, kto voj­de do stanu, a každý, kto je v stane, sedem dní bude nečis­tý. 15 Každá ot­vorená nádoba, na ktorej nie je pri­pev­nený vr­ch­nák, bude nečis­tá. 16 Každý, kto by sa na šírom poli dot­kol za­bitého mečom, alebo mŕt­veho, alebo kos­ti človeka, alebo hrobu, sedem dní bude nečis­tý. 17 Pre takého nečis­tého nech na­berú z popola spálenej obete za hriech a dajú na to pramenitú vodu do nádoby. 18 Čis­tý človek nech vez­me yzop, na­močí ho do vody a po­kropí stan i všet­ky nádoby, i všet­ky osoby, ktoré tam boli, i každého, kto sa dot­kol kos­ti, alebo za­bitého, alebo mŕt­veho, alebo hrobu. 19 Čis­tý nech po­kropí nečis­tého na tretí i sied­my deň a na sied­my deň ho očis­tí od hriechu; po­tom si vy­perie šaty, umyje sa vodou a večer bude čis­tý. 20 Avšak kto by sa poškvr­nil a ne­očis­til od hriechu, ten človek nech je od­stránený zo stredu zhromaždenia; lebo poškvr­nil Hos­podinovu svätyňu, nebol po­kropený vodou očisťovania - je nečis­tý. 21 To bude pre nich večným ustanovením; ten, kto kropí vodou očisťovania, nech si operie šaty; kto sa dot­kne vody očisťovania, bude nečis­tý až do večera. 22 Všet­ko, čoho sa nečis­tý dot­kne, bude nečis­té, človek, ktorý sa toho dot­kne, bude nečis­tý až do večera.