Evanjelický4. Mojžišova33

4. Mojžišova

Numeri

Zastávky Izraelcov na púšti1 Toto sú za­stáv­ky Iz­rael­cov, ktorí vy­šli z Egyp­ta vo svojich vojoch pod vedením Mojžiša a Árona: 2 Mojžiš na roz­kaz Hos­podinov za­písal východis­ká ich putovania. Toto sú za­stáv­ky, z ktorých sa vy­dali na ces­tu. 3 Keď sa vy­dali na ces­tu z Ramesesa, pät­nás­ty deň pr­vého mesiaca, v deň po pas­che, Iz­rael­ci vy­šli pod ochranou zdvi­hnutej ruky pred očami celého Egyp­ta, 4 kým Egypťania po­chovávali tých, ktorých Hos­podin po­bil medzi nimi, totiž všet­kých pr­vorodených; ba aj na ich bohoch vy­konal Hos­podin súd. 5 Z Ramesesa sa Iz­rael­ci vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Suk­kóte. 6 Zo Suk­kótu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Étáme, ktorý leží na okraji púšte. 7 Z Étámu sa vy­dali na ces­tu a ob­rátili sa na Pí-Hachírót, ktorý leží pred Baal-Cefónom, a utáborili sa pred Mig­dólom. 8 Z Pí-Hachírótu sa vy­dali na ces­tu, prešli cez more na púšť, šli troj­den­nou ces­tou na púšť Étám a utáborili sa v Máre. 9 Z Máry sa vy­dali na ces­tu a prišli do Élímu - v Élíme bolo dvanásť prameňov vody a sedem­desiat paliem - a utáborili sa tam. 10 Z Élímu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa pri Čer­venom mori. 11 Od Čer­veného mora sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa na púšti Sín. 12 Z púšte Sín sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Do­fke. 13 Z Do­fky sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Álúši. 14 Z Álúša sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Refidíme; tam ľud ne­mal pit­nú vodu. 15 Z Refidímu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa na Sinaj­skej púšti. 16 Zo Sinaj­skej púšte sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Kib­rót-Hat­taavá. 17 Z Kibrót­Hattaavá sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Chacéróte. 18 Z Chacérótu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Rit­me. 19 Z Rit­my sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Rim­món-Pereci. 20 Z Rim­món-Perecu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Lib­ne. 21 Z Lib­ny sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Ris­se. 22 Z Ris­sy sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Kehéláte. 23 Z Kehéláty sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Har-Šeferi. 24 Z Har-Šeferu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Cháráde. 25 Z Chárády sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Mak­hélóte. 26 Z Mak­hélótu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Tachate. 27 Z Tachatu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Tárachu. 28 Z Tárachu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Mit­ke. 29 Z Mit­ky sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Chašmóne. 30 Z Chašmóny sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Móséróte. 31 Z Mósérótu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Bené-Jaakáne. 32 Z Bené-Jaakánu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Chór-Hag­gid­gáde. 33 Z Chór-Hag­gid­gádu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Jot­báte. 34 Z Jot­báty sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Ab­róne. 35 Z Ab­róny sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Ec­jón-Geberi. 36 Z Ec­jón-Geberu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa na púšti Cín, to je Kádeš. 37 Z Kádeša sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa na vr­chu Hór, na kon­ci Edóm­ska. 38 Vtedy na roz­kaz Hos­podinov kňaz Áron vy­stúpil na vrch Hór a tam zo­mrel v štyrid­siatom roku po vy­j­dení Iz­rael­cov z Egyp­ta, pr­vý deň piateho mesiaca. 39 Áron mal stod­vad­saťt­ri rokov, keď zo­mrel na vr­chu Hór. 40 Vtedy kanaán­sky kráľ Arádu, ktorý býval v Negebe v Kanaáne, sa do­počul, že Iz­rael­ci prišli. 41 Z vr­chu Hór sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Cal­móne. 42 Z Cal­móny sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Púnóne. 43 Z Púnónu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Óbóte. 44 Z Óbótu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Ij­jé-Háabáríme, na hranici Moáb­ska. 45 Z Ij­jímu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Díbón-Gáde. 46 Z Díbón-Gádu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Al­món-Dib­látajime. 47 Z Al­món-Dib­látajimu sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa pri po­horí Abárím na­proti Nebó. 48 Z po­horia Abárím sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa na moáb­skych stepiach pri Jor­dáne na­proti Jerichu. 49 Táborili teda pri Jor­dáne od Bét-Haješímótu po Ábel-Haššit­tím na moáb­skych stepiach. Príkaz zahnať Kanaáncov50 Hos­podin hovoril Mojžišovi na moáb­skych stepiach pri Jor­dáne na­proti Jerichu: 51 Hovor s Iz­rael­cami a po­vedz im: Keď prej­dete cez Jor­dán do Kanaánu, 52 vy­žeňte všet­kých obyvateľov krajiny spred seba a zničte všet­ky ich vy­rezávané sochy i všet­ky ich liate sošky a všet­ky ich výšiny spus­tošte. 53 Po­tom za­ber­te krajinu a bývaj­te v nej, lebo vám som dal krajinu, aby ste ju za­brali do vlast­níc­tva. 54 Krajinu roz­deľte podľa ich čeľadí lósom ako dedičné vlast­níc­tvo; veľkému zväčšite jeho dedičné vlast­níc­tvo a malému zmenšite jeho dedičné vlast­níc­tvo; kam komu pad­ne lós, to bude jeho. Vlast­níc­tvo roz­deľte podľa ich ot­cov­ských kmeňov. 55 Ak však ne­vyženiete obyvateľov krajiny spred seba, vtedy tí, čo zo­stanú z nich, stanú sa tŕňom vo vašich očiach a os­tňom vo vašich bokoch a budú vás sužovať v krajine, v ktorej budete bývať. 56 Vtedy tak naložím s vami, ako som za­mýšľal naložiť s nimi.