Evanjelický4. Mojžišova29

4. Mojžišova

Numeri

Obete v deň plesania1 Pr­vý deň sied­meho mesiaca máte mať sláv­nost­né zhromaždenie. Nekonaj­te nijakú všed­nú prácu. Budete mať deň plesania. 2 Ako spaľovanú obeť príjem­nej vône Hos­podinovi pri­prav­te jed­ného jun­ca, jed­ného barana a sedem jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov; 3 ako prís­lušnú po­kr­movú obeť: jem­nú múku za­miesenú s olejom, tri desatiny na každého jun­ca, dve desatiny na barana 4 a jed­nu desatinu na každého barán­ka zo sied­mich barán­kov; 5 jed­ného koz­la ako obeť za hriech na vy­konanie ob­radu zmierenia za vás 6 ok­rem spaľovanej obete na nov­mesiac a prís­lušnej po­kr­movej obete, ustavičnej spaľovanej obete a úliat­by, podľa ich pred­pisu na príjem­nú vôňu ako ohňovú obeť Hos­podinovi. Obete v deň zmierenia7 Desiaty deň toho is­tého sied­meho mesiaca budete mať sláv­nost­né zhromaždenie a budete sa kajať; nekonaj­te nijakú prácu. 8 Po­tom prinesiete spaľovanú obeť príjem­nej vône Hos­podinovi: jed­ného jun­ca, jed­ného barana, sedem jed­noročných barán­kov - nech sú bez­chyb­né! - 9 ako ich po­kr­movú obeť: jem­nú múku za­miesenú s olejom, tri desatiny na jun­ca, dve desatiny na jed­ného barana, 10 jed­nu desatinu na každého barán­ka zo sied­mich barán­kov; 11 jed­ného koz­la ako obeť za hriech ok­rem obete za hriech na zmierenie a pravidel­nej spaľovanej obete, prís­lušnej po­kr­movej obete a prís­lušných úliatob. Obete na sviatok stánkov12 Pät­nás­ty deň sied­meho mesiaca budete mať sláv­nost­né zhromaždenie; nekonaj­te nijakú všed­nú prácu a sviatok Hos­podinovi sväťte sedem dní. 13 Pred­ložte spaľovanú obeť, ohňovú obeť príjem­nej vône Hos­podinovi: trinásť jun­cov, dva barany, š­tr­násť jed­noročných barán­kov, nech sú bez­chyb­né! - 14 ako prís­lušnú po­kr­movú obeť: jem­nú múku, za­miesenú s olejom, tri desatiny na každého jun­ca z trinás­tich jun­cov, dve desatiny na každého barana z dvoch baranov 15 a jed­nu desatinu na každého barán­ka zo š­tr­nás­tich barán­kov; 16 jed­ného koz­la ako obeť za hriech ok­rem pravidel­nej spaľovanej obete a prís­lušnej po­kr­movej obete i úliat­by. 17 Druhý deň dvanásť jun­cov, dva barany, š­tr­násť jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov, 18 prís­lušnú po­kr­movú obeť i úliat­by k jun­com, baranom a barán­kom pri­merane ich počtu a podľa pred­pisu, 19 ďalej jed­ného koz­la ako obeť za hriech ok­rem pravidel­nej spaľovanej obete, prís­lušnej po­kr­movej obete i prís­lušných úliatob. 20 Tretí deň jedenásť jun­cov, dva barany, š­tr­násť jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov, 21 prís­lušnú po­kr­movú obeť a prís­lušné úliat­by k jun­com, baranom a barán­kom pri­merane ich počtu a podľa pred­pisu, 22 jed­ného koz­la ako obeť za hriech ok­rem pravidel­nej spaľovanej obete, prís­lušnej po­kr­movej obete a úliat­by. 23 Štvr­tý deň desať jun­cov, dva barany, š­tr­násť jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov, 24 prís­lušnú po­kr­movú obeť a prís­lušné úliat­by k jun­com, baranom a barán­kom pri­merane ich počtu a podľa pred­pisu; 25 jed­ného koz­la ako obeť za hriech ok­rem pravidel­nej spaľovanej obete, prís­lušnej po­kr­movej obete a úliat­by. 26 Piaty deň deväť jun­cov, dva barany, š­tr­násť jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov, 27 prís­lušnú po­kr­movú obeť, prís­lušné úliat­by k jun­com, baranom a barán­kom pri­merane ich počtu a podľa pred­pisu; 28 ok­rem jed­ného koz­la ako obeť za hriech, ok­rem pravidel­nej spaľovanej obete a prís­lušnej po­kr­movej obete i úliat­by. 29 Šies­ty deň osem jun­cov, dva barany, š­tr­násť jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov, 30 prís­lušnú po­kr­movú obeť a prís­lušné úliat­by k jun­com, baranom a barán­kom pri­merane ich počtu a podľa pred­pisu; 31 jed­ného koz­la ako obeť za hriech, ok­rem pravidel­nej spaľovanej obete, prís­lušnej po­kr­movej obete i prís­lušných úliatob. 32 Sied­my deň sedem jun­cov, dva barany, š­tr­násť jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov, 33 prís­lušnú po­kr­movú obeť a úliat­bu k jun­com, baranom a barán­kom pri­merane ich počtu podľa prís­lušného pred­pisu; 34 jed­ného koz­la ako obeť za hriech ok­rem pravidel­nej spaľovanej obete, prís­lušnej po­kr­movej obete a úliat­by. 35 Ôs­my deň budete mať zhromaždenie, nekonaj­te nijakú všed­nú prácu. 36 Pred­ložte spaľovanú obeť, ohňovú obeť príjem­nej vône Hos­podinovi: jed­ného jun­ca, jed­ného barana, sedem jed­noročných bez­chyb­ných barán­kov, 37 prís­lušnú po­kr­movú obeť a prís­lušné úliat­by k jun­covi, baranovi i barán­kom pri­merane ich počtu a podľa pred­pisu; 38 jed­ného koz­la ako obeť za hriech ok­rem pravidel­nej spaľovanej obete a prís­lušnej po­kr­movej obete i úliat­by. 39 Toto obetuj­te Hos­podinovi na svoje sviat­ky ok­rem svojich sľubov a dob­rovoľných darov, k svojim spaľovaným obetiam, k svojim po­kr­movým obetiam, k svojim úliat­bam aj k svojim obetiam spoločen­stva.