Evanjelický4. Mojžišova31

4. Mojžišova

Numeri

Výprava proti Midjáncom1 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 2 Po­msti Iz­rael­cov na Mid­ján­coch; po­tom budeš pri­pojený k svoj­mu ľudu. 3 Mojžiš hovoril ľudu: Vy­zb­roj­te spomedzi seba mužov na vojen­skú výp­ravu; nech idú proti Mid­jánu vy­konať Hos­podinovu po­mstu na Mid­ján­coch. 4 Za každý kmeň Iz­raela vy­šlite na vojen­skú výp­ravu po tisíc chlapov. 5 A tak z tisícov Iz­raela bolo od­vedených na voj­novú výp­ravu tisíc za kmeň: dvanásťtisíc do boja vy­zb­rojených. 6 Mojžiš ich vy­slal; po tisíc mužov za kmeň na vojen­skú výp­ravu a s nimi Pin­chása, syna Eleázárov­ho, ako kňaza vojen­skej výp­ravy, keďže po­svät­né pred­mety a zvučné trúby mal so sebou. 7 Vy­dali sa na výp­ravu proti Mid­ján­com, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi, a po­bili všet­kých mužov. 8 Ok­rem iných po­bitých usmr­tili i piatich mid­ján­skych kráľov: Evího, Re­kema, Cúra, Chúra, Rebu. Aj Bileáma, syna Beórov­ho, za­bili mečom. 9 Iz­rael­ci od­vied­li do zajatia mid­ján­ske ženy, aj ich deti, i všetok dobytok, i všet­ky čriedy, a ukoris­tili všet­ko ich imanie. 10 Všet­ky ich mes­tá na obývaných územiach i všet­ky ich stanové tábory vy­pálili. 11 Po­tom po­brali všet­ku korisť i všet­ko, čo sa dalo vziať z ľudí i z dobyt­ka; 12 zajat­cov, čo po­brali, i korisť prinies­li k Mojžišovi a ku kňazovi Eleázárovi a k zboru Iz­rael­cov, do tábora na moáb­ske stepi pri Jor­dáne oproti Jerichu. 13 Vtedy im Mojžiš a kňaz Eleázár i všet­ky kniežatá zboru vy­šli v ús­trety za tábor. 14 Tu sa Mojžiš na­hneval na veliteľov voj­ska, na tisíc­nikov, stot­níkov, ktorí pri­chádzali z bojovej výp­ravy; 15 Mojžiš im do­hováral: Či ste za­chovali nažive všet­ky ženy? 16 Hľa, práve tieto sa stali na radu Bileámovu Iz­rael­com príčinou k ne­vere Hos­podinovi vo veci Peóra, a tak prišla rana na zbor Hos­podinov. 17 Tak teraz po­bite všet­kých chlap­cov medzi deťmi a za­bite každú ženu, ktorá po­znala muža tak, že spala s ním; 18 avšak všet­ky dievčatá, ktoré ne­poz­nali ob­covanie s mužmi, ponechaj­te nažive pre seba. 19 Vy sa však zdržuj­te sedem dní mimo tábora. Na tretí a sied­my deň sa očis­tite každý, kto nie­koho za­bil, od hriechu, i každý, kto sa dot­kol za­bitého, vy i vaši zajatí. 20 Očis­tite od hriechu každé rúcho i každý kožený pred­met a všet­ko, čo je zhotovené z kozej srs­ti, i všet­ko drevené náradie! 21 Kňaz Eleázár po­vedal mužom z vojen­skej výp­ravy, ktorí od­išli do voj­ny: Toto je ustanovenie zákona, ktoré vy­dal Hos­podin ako príkaz Mojžišovi; 22 ale zlato a strieb­ro, bronz a železo, cín a olovo, 23 všet­ko, čo znesie oheň, pre­veďte ohňom a bude to čis­té, avšak musí to byť očis­tené od hriechu očist­nou vodou; všet­ko, čo ne­znesie oheň, pre­veďte vodou. 24 Na sied­my deň si oper­te rúcha a budete čis­tí; po­tom smiete voj­sť do tábora. Rozdelenie koristi25 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 26 Ty i kňaz Eleázár i náčel­níci rodov zboru, zis­tite počet toho, čo bolo za­braté, zajatých z ľudí i z dobyt­ka, 27 a na­poly roz­deľte korisť medzi účast­níkov boja, ktorí vy­šli na výp­ravu, a medzi celý zbor. 28 Vy­ber dáv­ku pre Hos­podina od bojov­níkov, ktorí vy­šli do vojen­skej výp­ravy: po jed­nom z päťs­to ľudí, z dobyt­ka, z oslov i z drob­ného dobyt­ka. 29 Vez­mite to z ich polo­vice a odo­vzdaj to kňazovi Eleázárovi ako po­z­dvihovanú dáv­ku Hos­podinovi. 30 Z polo­vice pat­riacej Iz­rael­com vez­mi po jed­nom z päťdesiatich ľudí, z rožného stat­ku, oslov, i z drob­ného dobyt­ka, zo všet­kého dobyt­ka, a daj to levítom, ktorí konajú službu v príbyt­ku Hos­podinovom. 31 Mojžiš a kňaz Eleázár vy­konali, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. 32 Korisť, to jest zvyšok z toho, čo ľud vojen­skej výp­ravy ukoris­til, bola: šesťs­tosedem­desiat­päťtisíc oviec, 33 sedem­desiatd­vatisíc kusov dobyt­ka 34 a šesťdesiat­jeden­tisíc oslov; 35 žien, ktoré ne­poz­nali ob­covanie s mužom, bolo spolu trid­saťd­vatisíc. 36 Polo­vičný podiel tých, ktorí išli na vojen­skú výp­ravu, činil: tri­stot­rid­saťsedem­tisíc päťs­to oviec 37 a dáv­ka pre Hos­podina z oviec bola šesťs­tosedem­desiat­päť. 38 Dobyt­ka bolo trid­saťšesťtisíc kusov a z toho dáv­ka pre Hos­podina bola sedem­desiatd­va. 39 Oslov bolo trid­saťtisíc­päťs­to a z nich dáv­ka pre Hos­podina bola šesťdesiat­jeden. 40 Ľudí bolo šest­násťtisíc a dáv­ka z nich pre Hos­podina bola trid­saťd­va duší. 41 Mojžiš odo­vzdal kňazovi Eleázárovi dáv­ku ako po­z­dvihovanú dáv­ku Hos­podinovi, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi. 42 Z polo­vice pat­riacej Iz­rael­com, ktorú Mojžiš od­delil od čias­t­ky pat­riacej mužom, ktorí sa zúčast­nili voj­novej výp­ravy - 43 polo­vica pre zbor činila: tri­stot­rid­saťsedem­tisíc päťs­to oviec, 44 trid­saťšesťtisíc kusov dobyt­ka, 45 trid­saťtisíc­päťs­to oslov 46 a šest­násťtisíc ľudí - 47 z tej­to polo­vice pat­riacej Iz­rael­com vzal Mojžiš po jed­nom z päťdesiatich ľudí i z dobyt­ka a odo­vzdal to levítom, ktorí konali službu v príbyt­ku Hos­podinovom, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Obete z koristi48 Po­tom pri­stúpili k Mojžišovi velitelia, ktorí boli nad tisícami voj­ska, tisíc­nici a stot­níci, 49 a po­vedali Mojžišovi: Tvoji služob­níci spočítali bojov­níkov, ktorí boli pod naším velením, a nechýba z nás ani jeden. 50 Pre­to pred­kladáme obet­ný dar Hos­podinovi, každý čo našiel: zlaté šper­ky, náram­nice, pečat­né prs­tene, náušnice a re­tiaz­ky, aby sa vy­konal ob­rad zmierenia za nás pred Hos­podinom. 51 Vtedy pre­vzal Mojžiš a kňaz Eleázár od nich zlato, všet­ky zhotovené šper­ky. 52 Všet­kého zlata, určeného na po­z­dvihovanú dáv­ku, ktorú tisíc­nici a stot­níci venovali Hos­podinovi, bolo šest­násťtisíc sedem­stopäťdesiat šekelov. 53 Vojaci brali korisť každý pre seba. 54 Mojžiš a kňaz Eleázár pre­vzali zlato od tisíc­nikov a stot­níkov a donies­li ho do svätos­tán­ku, aby Hos­podinovi pri­pomínalo Iz­rael­cov.