Evanjelický4. Mojžišova21

4. Mojžišova

Numeri

Záhuba arádskeho kráľa1 Keď sa kanaán­sky kráľ Arádu, ktorý býval v Negebe, do­počul, že Iz­rael došiel po ces­te atárím­skej, bojoval proti Iz­rael­com a nie­koľkých z nich zajal. 2 Vtedy Iz­rael zložil pred Hos­podinom takýto sľub: Ak na­ozaj vy­dáš ten­to ľud do mojej ruky, jeho mes­tá pod­robím ničiacej kliat­be. 3 Hos­podin vy­počul hlas Iz­raela a vy­dal Kanaán­cov; a oni ich pod­robili ničiacej kliat­be, aj ich mes­tá. Tomu mes­tu dali názov Chor­má. Medený had4 Po­tom sa po­brali od vr­chu Hór ces­tou k Čer­venému moru, aby obišli Edóm­sko. Ces­tou ľud zmalomyseľnel 5 a hovoril proti Bohu i proti Mojžišovi: Prečo ste nás vy­vied­li z Egyp­ta? Aby sme po­mreli na púšti? Veď nieto ani chleba ani vody, a ten­to bied­ny po­krm sa nám protiví. 6 I po­slal Hos­podin na ten­to ľud oh­nivé hady, serafov, tie štípali ľud, a mnoho ľudu z Iz­raela po­mrelo. 7 Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hos­podinovi a proti tebe. Po­mod­li sa k Hos­podinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš po­mod­lil za ľud. 8 I riekol Hos­podin Mojžišovi: Zhotov si serafa a vy­lož ho na stĺp, a ak sa na neho po­zrie ktokoľvek uštip­nutý, ostane nažive. 9 Mojžiš teda zhotovil medeného hada a vy­ložil ho na stĺp. Ak nie­koho had poštípal, a po­zrel sa na medeného hada, os­tal živý. Ďalšie putovanie Izraelcov10 Po­tom sa Iz­rael­ci vy­dali na ces­tu a utáborili sa v Óbóte. 11 Keď sa vy­dali na ces­tu z Óbótu, utáborili sa v Ij­jé-Abáríme na púšti, oproti Moábu, smerom k východu sln­ka. 12 Od­tiaľ sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa v údolí Zeredu. 13 Od­tiaľ sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa za Ar­nónom, ktorý je na púšti a pramení na území Amorej­cov; lebo Ar­nón je moáb­skou hranicou medzi Moábom a Amorej­cami. 14 Pre­to sa v Knihe Hos­podinových bojov hovorí: Váhéb v Súfe i údolia pri Ar­nóne, 15 svah údolí po­tokov, ktorý sa sk­láňa k osade Ár a opiera sa o hranicu Moábu. 16 Od­tiaľ tiah­li do Beéru. To je studňa, o ktorej Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Zhromaždi ľud a dám mu vodu! 17 Vtedy spieval Iz­rael túto pieseň: Vy­trysk­ni studňa! Spievaj­te o nej, 18 o stud­ni, ktorú vy­kopali kniežatá! Vznešení z ľudu ju vy­hĺbili že­zlom, svojimi palicami. A z púšte šli do Matány, 19 z Matány do Na­chalíélu, z Na­chalíélu do Bámótu, 20 z Bámótu do údolia, ktoré je na Moáb­skej stráni pri vr­chole Pis­gy, z ktorého do­vidieť dolu na púšť. Víťazstvo nad Síchónom21 Iz­rael po­slal po­slov k amorej­skému kráľovi Síchónovi s od­kazom: 22 Rád by som prešiel tvojou krajinou. Ne­od­bočíme ani do poľa ani do vinice, ani vodu zo stud­ne nebudeme piť. Pôj­deme kráľov­skou ces­tou, kým ne­prej­deme tvojím územím. 23 Avšak Síchón nedovolil Iz­rael­com prej­sť cez svoje územie. Síchón po­zbieral všetok ľud a vy­šiel proti Iz­raelu na púšť, prišiel do Jahacu a bojoval proti Iz­raelu. 24 Ale Iz­rael ho porazil os­trím meča a zau­jal jeho krajinu od Ar­nónu až po Jab­bók, až po Am­món­cov, lebo Jazér bol hranicou Am­món­cov. 25 Po­tom Iz­rael za­bral všet­ky mes­tá Amorej­cov, býval v Chešbóne a vo všet­kých jeho dedinách. 26 Veď Chešbón bol mes­tom amorej­ského kráľa Síchóna; on bojoval proti nie­kdajšiemu moáb­skemu kráľovi a vy­r­val mu z ruky jeho krajinu až po Ar­nón. 27 Pre­to hovoria skladatelia popev­kov: Poďte do Chešbónu! Nech je vy­stavané a nech pev­ne stojí mes­to Síchónovo. 28 Veď oheň vy­šiel z Chešbónu a plameň z mes­ta Síchónov­ho, ten strávil Ár-Moáb, pánov ar­nón­ských výšin! 29 Beda ti, Moáb! Stratený si, ľud Kemóšov! Urobil svojich synov utečen­cami a svoje dcéry vy­dal do zajatia amorej­skému kráľovi Síchónovi. 30 Strieľali sme na nich. Za­hynul Chešbón až po Díbón. .. Pus­tošili sme až po Nófach, ktorý siaha až po Médebu. Víťazstvo nad Ógom31 Keď sa Iz­rael usadil v krajine Amorej­cov, 32 po­slal Mojžiš vy­zvedačov pre­skúmať Jázer; za­brali ho i jeho dediny a vy­hnali Amorej­cov, ktorí tam boli. 33 Po­tom sa ob­rátili a vy­stupovali ces­tou vedúcou do Bášánu. Bášán­sky kráľ Óg so všet­kým svojím ľudom vy­šiel proti nim do boja do Ed­reí. 34 Hos­podin riekol Mojžišovi: Neboj sa ho, lebo som ti ho vy­dal do rúk, i všetok jeho ľud i krajinu. Za­ob­chádzaj s nimi, ako si za­obišiel s amorej­ským kráľom Síchónom, ktorý býval v Chešbóne. 35 Porazili ho i jeho synov i všetok jeho ľud tak, že mu nezos­talo ani utečen­ca, a za­brali jeho krajinu.