Evanjelický4. Mojžišova15

4. Mojžišova

Numeri

Predpisy o obetiach1 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 2 Po­vedz Iz­rael­com: Keď prídete do krajiny, kde budete pre­bývať a ktorú vám dávam, 3 a keď pri­pravíte Hos­podinovi ohňovú obeť, spaľovanú alebo zábit­nú obeť na spl­nenie zvlášt­neho sľubu, alebo ako dob­rovoľný dar, alebo pri svojich sviat­koch, keď pri­pravíte príjem­nú vôňu Hos­podinovi z hovädzieho dobyt­ka alebo z oviec, 4 nech pred­loží ten, ktorý obetuje svoj obet­ný dar Hos­podinovi, ako po­kr­movú obeť desatinu éfy jem­nej múky za­miesenej štvr­tinou hínu oleja. 5 Na úliat­bu pri­prav štvr­tinu hínu vína k spaľovanej alebo zábit­nej obeti ku každému barán­kovi; 6 alebo k baranovi pri­prav ako po­kr­movú obeť dve desatiny éfy jem­nej múky za­miesenej tretinou hínu oleja. 7 Pred­lož tretinu hínu vína k úliat­be na príjem­nú vôňu Hos­podinovi. 8 Keď budeš pri­pravovať kus dobyt­ka na spaľovanú alebo zábit­nú obeť na spl­nenie sľubu alebo na obeť spoločen­stva Hos­podinovi, 9 tak s býčkom pred­lož ako po­kr­movú obeť tri desatiny éfy jem­nej múky za­miesenej polo­vicou hínu oleja, 10 a ako nápojovú obeť pred­lož pol hínu vína ako ohňovú obeť príjem­nej vône Hos­podinovi. 11 Tak nech urobia s každým býkom, alebo s každým baranom, alebo s jahňaťom, alebo s kozľaťom. 12 Podľa počtu obetí má byť aj počet po­kr­mových a nápojových obetí. 13 Každý domorodec nech ich tak pri­pravuje, keď bude pred­kladať ohňovú obeť na príjem­nú vôňu Hos­podinovi. 14 Ak sa bude medzi vami zdržiavať cudzinec, alebo ktokoľvek bude vo vašich budúcich po­koleniach medzi vami, a bude chcieť pri­praviť ohňovú obeť príjem­nej vône Hos­podinovi - ako budete robiť vy, nech robia aj oni. 15 Rov­naké ustanovenie nech je v zbore pre vás i pre cudzin­ca, ktorý sa zdržuje medzi vami. Bude to večné ustanovenie pre vaše budúce po­kolenia: ako pre vás, tak aj pre cudzin­ca pred Hos­podinom. 16 Jeden zákon a jeden práv­ny pred­pis bude pre vás i pre cudzin­ca, ktorý sa zdržiava medzi vami. 17 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 18 Hovor s Iz­rael­cami a po­vedz im: Keď voj­dete do krajiny, do ktorej vás vediem, 19 a budete jesť z chleba krajiny, prinášaj­te po­z­dvihovanú dáv­ku Hos­podinovi: 20 Ako pr­votinu svoj­ho ces­ta obetuj­te koláč ako po­z­dvihovanú dáv­ku; obetuj­te tak ako po­z­dvihovanú dáv­ku z holo­hum­nice. 21 Z pr­votín svoj­ho ces­ta budete odo­vzdávať Hos­podinovi po­z­dvihovanú dáv­ku vo svojich budúcich po­koleniach. 22 Keby ste však pre po­blúdenie všet­ky tieto príkazy, o ktorých hovoril Hos­podin Mojžišovi, ne­vy­pl­nili, 23 všet­ko, čo vám pri­kázal Hos­podin pro­stred­níc­tvom Mojžiša odo dňa, keď Hos­podin dal príkaz vám a po­tom pre všet­ky vaše po­kolenia - 24 ak sa niečo myl­né urobilo bez vedomia zboru, celý zbor má pri­praviť jed­ného junčeka na spaľovanú obeť príjem­nej vône Hos­podinovi a jej prís­lušnú po­kr­movú obeť i úliat­bu podľa pred­pisu, i jed­ného koz­la na obeť za hriech. 25 Nech kňaz vy­koná ob­rad zmierenia za celý zbor Iz­rael­cov a bude im od­pus­tené, lebo to bolo po­blúdenie a oni prinies­li ako svoj obet­ný dar ohňovú obeť Hos­podinovi a svoju obeť za hriech pred Hos­podinom za svoje po­blúdenie. 26 Tak bude od­pus­tené celému zboru Iz­rael­cov i cudzin­covi, ktorý sa zdržuje medzi nimi, lebo celý ľud má účasť na po­blúdení. 27 Ak sa však nie­ktorá osoba z po­blúdenia pre­hreší, nech pred­loží jed­noročnú kozu ako obeť za hriech. 28 Kňaz nech vy­koná ob­rad zmierenia za hriech za toho, kto sa z po­blúdenia pre­hrešil pred Hos­podinom, aby zís­kal pre neho zmierenie; tak mu bude od­pus­tené. 29 Rov­naký zákon budete mať pre domorod­ca medzi Iz­rael­cami i pre cudzin­ca, ktorý sa zdržuje vo vašom strede, pre toho, kto vy­koná niečo z po­blúdenia. 30 Osoba, ktorá úmysel­ne spáchala niečo - a to z domorod­cov i z cudzin­cov - zhanobila Hos­podina; nech je vy­hubená spomedzi prís­lušníkov svoj­ho ľudu, 31 lebo po­hrd­la slovom Hos­podinovým a porušila Jeho pri­kázania; tá osoba nech je určite vy­hubená; ponesie svoju ne­právosť. Trest za porušenie dňa odpočinku32 Keď boli Iz­rael­ci na púšti, našli človeka, ktorý v deň sviatočného od­počin­ku zbieral drevo. 33 Tí, čo ho našli zbierať drevo, pri­vied­li ho k Mojžišovi, Áronovi a k celému zboru. 34 Dali ho do väzenia, lebo sa ne­vedelo, ako sa s ním naloží. 35 Vtedy Hos­podin hovoril Mojžišovi: Ten muž má byť vy­daný na sm­rť! Nech ho celý zbor ukameňuje von­ku za táborom. 36 Celý zbor ho vy­viedol von za tábor; ukameňovali ho a zo­mrel, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Strapce37 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 38 Po­vedz Iz­rael­com, nech si zhotovujú strap­ce na okraje svojich šiat po všet­ky po­kolenia a nech dajú na okrajové strap­ce pur­purovomod­rú šnúr­ku. 39 Strap­ce nech vám slúžia na to, aby ste sa - kedykoľvek sa na ne po­zriete - roz­pomenuli na všet­ky príkazy Hos­podinove, aby ste ich pl­nili a nechodili za žiadosťami svoj­ho srd­ca, ani svojich očí, ktoré by vás za­vied­li k smil­nej ne­vere, 40 aby ste si pri­pomínali a pl­nili všet­ky moje príkazy a aby ste boli svätými pre svoj­ho Boha. 41 Ja som Hos­podin, váš Boh, ktorý som vás vy­viedol z Egyp­ta, aby som sa stal vaším Bohom. Ja som Hos­podin, váš Boh.