Evanjelický4. Mojžišova30

4. Mojžišova

Numeri

1 Mojžiš po­vedal Iz­rael­com všet­ko tak, ako mu pri­kázal Hos­podin. Zákon o sľuboch žien2 Po­tom Mojžiš hovoril náčel­níkom iz­rael­ských kmeňov: Toto pri­kázal Hos­podin: 3 Ak muž dá Hos­podinovi sľub alebo prísahu, že berie na seba záväzok, nech ne­zruší svoje slovo; nech spl­ní všet­ko tak, ako to vy­šlo z jeho úst. 4 Ak žena dá sľub Hos­podinovi a vez­me na seba záväzok v dome svoj­ho otca vo svojej mlados­ti, 5 ak jej otec počuje jej sľub i záväzok, ktorý vzala na seba, a ak jej otec na to nič ne­povie, nech sú všet­ky sľuby plat­né; aj každý záväzok, ktorý vzala na seba, je plat­ný. 6 Ak by však jej otec prejavil ne­sú­hlas v deň, keď počul všet­ky jej sľuby i záväz­ky, ktoré vzala na seba, nebudú plat­né a Hos­podin jej od­pus­tí, pre­tože jej otec prejavil ne­sú­hlas. 7 Ak sa vy­dá za muža, kým je ešte pod svojimi sľub­mi, alebo prenáh­leným výrokom z úst, ktorým sa za­viazala, 8 a jej muž o tom počuje, ak v deň, keď to počuje, nič ne­povie, tak jej sľuby budú plat­né; i jej záväz­ky, ktoré vzala na seba, budú plat­né. 9 Ale ak jej prejaví ne­sú­hlas v ten deň, keď počul svoju ženu, on nech zruší jej sľub, pod ktorým je, i prenáh­lený výrok jej úst, ktorým sa za­viazala, a Hos­podin jej od­pus­tí. 10 Avšak sľub vdovy alebo pre­pus­tenej bude plat­ný cel­kom tak, ako sa za­viazala. 11 Ak žena v dome svoj­ho muža urobila sľub alebo prísahou vzala na seba záväzok, 12 a jej muž mlčal, keď to počul, a ne­prejavil ne­sú­hlas, všet­ky jej sľuby budú plat­né; i všet­ky záväz­ky, ktoré vzala na seba, budú plat­né. 13 Ale ak ich jej muž zruší v ten deň, keď počul všet­ko, čo vy­šlo z jej úst vzhľadom na jej sľuby i na jej záväzok, nebudú plat­né: jej muž ich zrušil a Hos­podin jej od­pus­tí. 14 Každý sľub i každý prísažný záväzok na kajanie sa jej muž urobí plat­ným, alebo jej muž zruší. 15 Ale ak jej muž do druhého dňa ú­pl­ne mlčal, učinil plat­nými všet­ky jej sľuby alebo všet­ky jej záväz­ky, pod ktorými je. Učinil ich plat­nými, lebo v ten deň, keď sa o tom do­počul, nič ne­povedal. 16 Keby ich však zrušil po­tom, keď sa o tom do­počul, vtedy on ponesie zod­poved­nosť za jej vinu. 17 Toto sú ustanovenia, ktoré pri­kázal Hos­podin Mojžišovi o práv­nom po­mere medzi mužom a jeho ženou, medzi ot­com a jeho dcérou, kým je za svojej mlados­ti v dome svoj­ho ot­ca.