Evanjelický4. Mojžišova4

4. Mojžišova

Numeri

Povinnosti levítov1 Hos­podin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 2 Zis­ti počet Kehátov­cov medzi levít­mi podľa ich čeľadí a rodín, 3 od trid­saťročných vy­ššie až po päťdesiat­ročných, všet­kých, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať prácu vo svätos­tán­ku. 4 Toto je služba Kehátov­cov vo svätos­tán­ku, ktorá je svätos­vätá. 5 Keď sa po­hne tábor, Áron a jeho synovia voj­dú, snímu za­krývajúcu oponu a pri­kryjú ňou truh­lu svedec­tva; 6 po­tom dajú na ňu pri­krýv­ku z jaz­večej kože a hore nad tým rozp­res­trú pur­purové rúcho a vo­vlečú žr­de. 7 Na stôl na pred­kladané chleby pre­strú rúcho z mod­rého pur­puru a dajú naň misy, pan­vice na kadid­lo, kan­vice a čaše na úliat­bu ; po­svät­ný chlieb nech je stále na ňom; 8 nech pre­strú na to kar­mazínové rúcho, pri­kryjú ho pri­krýv­kou z jaz­večej kože a vo­vlečú žr­de. 9 Po­tom vez­mú rúcho z mod­rého pur­puru a za­kryjú sviet­nik na os­vetľovanie, jeho lam­py, jeho kliešte, jeho misy na uhlíky a všet­ky nádoby na olej, ktorými vy­konávajú službu pri ňom; 10 za­balia to, i všet­ky jeho nádoby, do po­krýv­ky z jaz­večej kože a dajú na nosid­lá. 11 Na zlatý ol­tár rozp­res­trú rúcho z mod­rého pur­puru, pri­kryjú ho pri­krýv­kou z jaz­večej kože a vo­vlečú jeho žr­de. 12 Po­tom po­berú všet­ky boho­služob­né nádoby, ktorými vy­konávajú službu vo svätyni, vložia ich do rúcha z mod­rého pur­puru a pri­kryjú ich pri­krýv­kou z jaz­večej kože na nosid­lá. 13 Po­tom očis­tia ol­tár od popola a rozp­res­trú naň pur­purové rúcho. 14 Dajú naň všet­ko za­riadenie, ktorým na ňom konajú službu: misy na uhlíky, vid­lice, lopat­ky, kropiace čaše, všet­ko ol­tár­ne náčinie - pre­strú naň pri­krýv­ku z jaz­večej kože a vo­vlečú jeho žr­de. 15 Keď Áron a jeho synovia ú­pl­ne po­zak­rývajú svätyňu a všet­ko jej za­riadenie - keď sa tábor po­hne - až po­tom prídu Kehátov­ci, aby to od­nies­li. Nebudú sa dotýkať svätých vecí, aby nezom­reli. Toto je úloha Kehátov­cov vo svätos­tán­ku. 16 Kňaz Eleázár, syn Áronov, bude mať na staros­ti: olej na os­vetľovanie, voňavé kadid­lo, ustavičnú obeť a olej na po­mazávanie; bude mať do­zor nad celým príbyt­kom a nad všet­kým, čo je v ňom, nad svätyňou a jej za­riadením. 17 Hos­podin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 18 Ne­vyhub­te kmeň čeľadí Kehátov­cov spomedzi levítov. 19 Za­ob­chádzaj­te s nimi tak, aby os­tali nažive a ne­vym­reli: Keď sa pri­blížia k veľs­vätyni, Áron a jeho synovia voj­dú a každého po­stavia do jeho služby a úlohy. 20 Avšak nech ne­voj­dú ani na okamih po­zrieť do svätyne, aby ne­pom­reli. 21 Hos­podin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 22 Zis­ti aj počet Géršónov­cov podľa ich rodín a čeľadí, 23 od trid­saťročných vy­ššie až po päťdesiat­ročných spočítaj všet­kých, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať úrad­né úkony vo svätos­tán­ku. 24 Toto je práca čeľadí Géršónov­cov pri službe a nosení: 25 Budú nosievať kober­ce príbyt­ku a svätos­tánok, jeho pri­krýv­ku i jaz­večiu pri­krýv­ku, ktorá je zvr­chu na ňom, pri­krýv­ku nad vchodom svätos­tán­ku, 26 kober­cové závesy na ná­dvorie, zác­lonu na bránu do ná­dvoria, ktoré je pri príbyt­ku a do­okola pri ol­tári, prís­lušné po­v­razy a všet­ko za­riadenie na práce s nimi; nech konajú všet­ko, čo s nimi majú robiť. 27 Podľa roz­kazu Árona a jeho synov nech sa koná celá služba Géršónov­cov pri všet­kom, čo nosia a o čo sa starajú. Zver­te im na starosť všet­ko, čo sa má nosiť. 28 To je po­vin­nosť čeľadí Géršónov­cov vo svätos­tán­ku. Ich služba nech je v rukách Ítámára, syna kňaza Árona. 29 Aj Meráríov­cov spočítaj podľa ich čeľadí a rodín, 30 spočítaj ich od trid­saťročných vy­ššie až do päťdesiat­ročných, všet­kých, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať úrad­né výkony vo svätos­tán­ku. 31 Toto majú nosiť pri všet­kej svojej službe vo svätos­tán­ku: do­sky príbyt­ku a jeho závory, jeho stĺpy a jeho pod­stav­ce, 32 stĺpy okolo ná­dvoria a ich pod­stav­ce, ich kolíky, po­v­razy so všet­kým za­riadením a so všet­kou ich ob­sluhou. Podľa mena vy­počítaj­te za­riadenie, ktoré majú po­vin­nosť nosiť. 33 Toto je služba čeľadí Meráríov­cov pri všet­kej ich službe vo svätos­tán­ku pod vedením Ítámára, syna kňaza Árona. 34 Po­tom Mojžiš, Áron a kniežatá zboru spočítali Kehátov­cov podľa ich čeľadí a rodín 35 od trid­saťročných vy­ššie až po päťdesiat­ročných, všet­kých, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať úrad­né výkony pri svätos­tán­ku. 36 Spomedzi nich bolo spočítaných dvetisíc sedem­stopäťdesiat podľa ich čeľadí. 37 Toľkí boli spočítaní z čeľadí Kehátov­cov, všet­ci, ktorí mali slúžiť vo svätos­tán­ku, ktorých Mojžiš a Áron spočítali na po­kyn Hos­podinov pod vedením Mojžiša. 38 Géršónov­cov, ktorí boli spočítaní podľa svojich čeľadí a rodín, 39 od trid­saťročných vy­ššie až po päťdesiat­ročných, všet­kých, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať úrad­né úkony vo svätos­tán­ku - 40 ich počet podľa čeľadí a rodín bol dvetisíc šesťs­tot­rid­sať. 41 Toľkí boli spočítaní z čeľadí Géršónov­cov, všet­ci, ktorí vy­konávali službu vo svätos­tán­ku, ktorých Mojžiš a Áron spočítali podľa po­kynu Hos­podinov­ho. 42 Z čeľadí Meráríov­cov tých, čo boli spočítaní podľa svojich čeľadí a rodín, 43 od trid­saťročných vy­ššie až do päťdesiat­ročných, všet­kých, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať úrad­né úkony vo svätos­tán­ku 44 ich počet podľa čeľadí bol tritisíc­dve­sto. 45 Toľkí boli spočítaní z čeľadí Merárího, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na po­kyn Hos­podinov pod vedením Mojžiša. 46 Všet­kých spočítaných levítov, ktorých spočítal Mojžiš, Áron a kniežatá Iz­raela podľa ich čeľadí a rodín, 47 od trid­saťročných vy­ššie až do päťdesiat­ročných, aby vy­konávali úrad­né úkony a nosili ná­klad vo svätos­tán­ku, 48 ich počet bol osem­tisíc päťs­to­osem­desiat. 49 Na po­kyn Hos­podinov pro­stred­níc­tvom Mojžiša ich za­radili každého osobit­ne do jeho služby a k noseniu ná­kladu; boli za­radení, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.