Evanjelický4. Mojžišova16

4. Mojžišova

Numeri

Kórachova vzbura1 Vtedy Kórach, syn Jis­chára, syna Kehátov­ho, syna Lévího pri­bral Dátána a Abíráma, synov Elíábových, i Óna, syna Peletov­ho, synov Rúbenových, 2 a po­vs­tali proti Mojžišovi i s dve­stopäťdesiatimi mužmi z Iz­rael­cov, kniežatami zboru, vy­volenými zboru, mužmi zvučného mena. 3 Keď sa zhromaždili proti Mojžišovi a Áronovi, po­vedali: Zašli ste priďaleko! Veď celý zbor, všet­ci sú svätí a upro­stred nich je Hos­podin! Prečo sa teda po­vyšujete nad zbor Hos­podinov? 4 Keď to Mojžiš počul, padol na tvár 5 a po­vedal Kórachovi i celej jeho skupine: Ráno ukáže Hos­podin, kto je Jeho, kto je svätý a komu do­volí pri­blížiť sa k Ne­mu. Lebo koho si vy­volí, ten sa môže pri­blížiť k Ne­mu. 6 Toto urob­te: Vez­mite si misy na uhlíky - Kórach i celá jeho skupina - 7 a daj­te do nich oheň; zaj­tra položte na ne kadid­lo pred Hos­podinom, a svätý bude ten, koho si vy­volí Hos­podin. To je už pri­mnoho od vás, Lévíj­ci! 8 Po­tom po­vedal Mojžiš Kórachovi: Počuj­te, Lévíj­ci! 9 Či vám je málo, že vás Boh Iz­raela od­delil od zboru Iz­raela, keď vás pri­pus­til k sebe vy­konávať službu v Hos­podinovom príbyt­ku, stáť pred zborom a slúžiť Mu? 10 A pri­pus­til ťa blíz­ko k sebe, i všet­kých tvojich bratov Lévíj­cov s tebou, a vy sa dožadujete aj kňaz­ského úradu! 11 A tak ty i celá tvoja skupina ste sa spolčili proti Hos­podinovi. Čo je Áron, že re­ptáte proti ne­mu? 12 Mojžiš dal za­volať Dátána i Abíráma, synov Elíábových; oni od­povedali: Nej­deme. 13 Či je to pri­málo, že si nás vy­viedol z krajiny, oplývajúcej mliekom a medom, aby si nás usmr­til na púšti? Ešte aj panovať chceš nad na­mi? 14 Veru si nás ne­voviedol do krajiny, oplývajúcej mliekom a medom, ani si nám nedal do vlast­níc­tva polia a vinice. Či chceš vy­klať oči tým mužom? Nej­deme! 15 Vtedy Mojžiš vzbĺkol veľkým hnevom a po­vedal Hos­podinovi: Ned­baj na ich obeť! Ne­vzal som od nich jediného os­la, ani som ni­komu z nich ne­urobil nič zlé! 16 Po­tom po­vedal Mojžiš Kórachovi: Zaj­tra buďte pred Hos­podinom, ty i celá tvoja skupina: ty, oni i Áron! 17 Vez­mite si každý svoje misy na uhlíky, daj­te na ne kadid­lo a pred­ložte pred Hos­podina každý svoju misu na uhlíky - teda dve­stopäťdesiat mís na uhlíky - i ty, i Áron, každý svoju misu na uhlíky. 18 Vtedy vzal každý svoje misy na uhlíky, dali na ne oheň, položili na ne kadid­lo a za­stali pri vchode do svätos­tán­ku i s Mojžišom a Áronom. 19 Keď Kórach zhromaždil proti nim celú skupinu ku vchodu do svätos­tán­ku, ukázala sa sláva Hos­podinova celému zboru. 20 Hos­podin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 21 Od­deľte sa zo stredu tej­to skupiny a v okamihu ich zničím! 22 Vtedy pad­li na tvár a po­vedali: Bože, Bože duchov, ktorí obživujú každé telo, jeden človek sa pre­hrešil, a Ty sa hneváš na celý zbor? 23 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 24 Po­vedz celému zboru: Vzdiaľte sa z okolia príbyt­ku Kóracha, Dátána a Abíráma! 25 Mojžiš vstal, šiel k Dátánovi a Abírámovi a za ním išli starší Iz­raela. 26 I pre­hovoril k zboru tak­to: Nože sa vzdiaľte od stanov tých­to bez­božných mužov, ani sa nedotýkaj­te ničoho, čo im pat­rí, aby ste neboli pos­ti­hnutí pre všet­ky ich hriechy. 27 Vtedy sa vzdialili z okolia príbyt­ku Kóracha, Dátána a Abíráma. Dátán a Abírám vy­šli a po­stavili sa do vchodu svojich stanov, aj ich ženy, aj ich synovia, aj ich deti. 28 Vtedy Mojžiš po­vedal: Podľa toh­to po­znáte, že ma Hos­podin po­slal vy­konať všet­ky tieto skut­ky a že to nerobím sám od seba: 29 Ak títo zo­mrú prirodzenou sm­rťou všet­kých ľudí a ak ich pos­tih­ne navštívenie, čo pos­tihuje iných ľudí, tak ma Hos­podin ne­pos­lal. 30 Ak však Hos­podin stvorí niečo zvlášt­ne, ak zem rozt­vorí svoje ús­ta a po­hl­tí ich i všet­ko, čo im pat­rí, a ak zo­stúpia zaživa do pod­svetia, vtedy spoz­náte, že títo mužovia po­hrd­li Hos­podinom. 31 Keď do­hovoril tieto slová, rozo­stúpila sa zem pod nimi; 32 zem ot­vorila svoje ús­ta a po­hl­tila ich, aj ich domy, i všet­kých ľudí, ktorí pat­rili ku Kórachovi, i všetok ich majetok. 33 Tak zo­stúpili oni i všet­ci, ktorí pat­rili k nim, zaživa do pod­svetia, zem ich pri­kryla a stratili sa zo zboru. 34 Avšak celý Iz­rael okolo nich sa na ich krik roz­utekal, lebo hovoril: Len aby aj nás ne­po­hl­tila zem. ..! 35 Po­tom vy­šľahol oheň od Hos­podina a strávil tých dve­stopäťdesiat mužov, ktorí pred­ložili kadid­lo.