Evanjelický4. Mojžišova24

4. Mojžišova

Numeri

1 Keď Bileám zis­til, že Hos­podinovi sa páči, keď nie­kto požeh­náva Iz­rael, ne­snažil sa ako pred­tým o za­riekanie, ale ob­rátil sa tvárou k púšti. 2 Po­tom zdvihol oči a uzrel Iz­rael, ako býval podľa svojich kmeňov, i spočinul na ňom duch Boží 3 a on pred­niesol svoju výpoveď: Výrok Bileáma, syna Beórov­ho, a výrok muža s ot­vorenými očami, 4 výrok toho, kto počúva Božie reči, ktorý vidí videnia Všemohúceho, ktorý padá a má odo­kryté oči: 5 Aké krás­ne sú tvoje stany, Jákob, tvoje príbyt­ky, Iz­rael! 6 Rozp­res­tierajú sa ako údolia, ako záh­rady pri rieke, ako aloe, ktoré za­sadil Hos­podin, ako céd­re pri vodách. 7 Voda po­tečie z jeho vedier a jeho siatiny budú pri hoj­ných vodách. Vznešenejší ako Agag bude jeho kráľ a zvelebené bude jeho kráľov­stvo. 8 Boh, ktorý ho vy­viedol z Egyp­ta, je mu sťa rohy divokého býka. Po­hl­tí národy, svojich protiv­níkov, ich kos­ti roz­mr­ví a ich šípy rozt­ries­ka. 9 Skrčil sa, líha ako lev a ako levica, kto ho smie vy­rušiť? Kto ťa žeh­ná, nech je požeh­naný, kto ťa pre­klína, nech je pre­kliaty! 10 Tu vzplanul hnev Bálákov voči Bileámovi a spľasol ruky. Po­tom Bálák po­vedal Bileámovi: Za­volal som ťa pre­klínať mojich ne­priateľov, a ty stále žeh­náš, už tri razy. 11 Pre­to, ber sa domov! Po­vedal som: Veľmi ťa poc­tím, ale Hos­podin ťa zbavil poc­ty. 12 Avšak Bileám po­vedal Bálákovi: Či som ne­povedal tvojím po­slom, ktorých si po­slal ku mne: 13 Keby mi dal Bálák aj pl­ný svoj dom strieb­ra a zlata, ne­môžem pre­stúpiť roz­kaz Hos­podinov, vy­konať dob­ré alebo zlé podľa svoj­ho srd­ca; čo po­vie Hos­podin, to budem hovoriť. 14 Hľa, teraz idem k svoj­mu ľudu; poď teda, oznámim ti, čo urobí ten­to ľud tvoj­mu ľudu v ne­skorších dňoch. 15 Po­tom pred­niesol svoju výpoveď: Výrok Bileáma, syna Beórov­ho, a výrok muža s ot­vorenými očami, 16 výrok toho, kto počúva reči Božie a po­zná múd­rosť Naj­vyššieho, ktorý Všemohúceho videnie vidí, ktorý padá a má odo­kryté oči: 17 Uvidím Ho, ale nie teraz, za­hľadím sa na Neho, ale nie zblíz­ka! Vy­j­de hviez­da z Jákoba, po­vs­tane žez­lo z Iz­raela a zdr­ví sluchy Moábove i temená všet­kých synov Šétových. 18 Edóm mu bude vlast­níc­tvom, vlast­níc­tvom mu bude Séír, jeho ne­priateľ; avšak Iz­rael zís­ka moc. 19 Vlád­nuť bude ten, čo po­chodí z Jákoba, a vy­hubí utečen­cov z mes­ta. 20 Keď uvidel Amáléka, pred­niesol svoju výpoveď: Amálék je pr­vý z národov, avšak jeho kon­com je zhuba. 21 Keď uvidel Kénij­cov, pred­niesol svoju výpoveď: Pev­né je tvoje byd­lis­ko a tvoje hniez­do po­stavené na skale! 22 A pred­sa vy­hynie Kain; kedy ťa Aššúr od­vedie do zajatia? 23 I pred­niesol svoju výpoveď: Ach, kto ostane žiť, keď Boh to vy­koná? 24 Lode prídu od Kit­tej­cov, po­koria Asýriu, po­koria Ébera, na­pokon i on za­hynie. 25 Po­tom vstal Bileám, od­išiel a vrátil sa domov; aj Bálák šiel svojou ces­tou.