Evanjelický4. Mojžišova10

4. Mojžišova

Numeri

Strieborné trúby1 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 2 Zhotov si dve striebor­né trúby; zhotovíš ich z tepaného strieb­ra a budú ti slúžiť na zvolávanie zboru i na po­vel k od­chodu tábora. 3 Keď na ne za­trúbia, zhromaždí sa k tebe celý tábor ku vchodu do svätos­tán­ku. 4 Ak za­trúbia na jed­nej, zhromaždia sa k tebe kniežatá, náčel­níci tisícov Iz­raela. 5 Keď budete trúbiť na pop­lach, vy­dajú sa na ces­tu tábory roz­ložené na východe. 6 Keď budete trúbiť na pop­lach druhý raz, vy­dajú sa na ces­tu tábory roz­ložené na juhu. Nech trúbia na pop­lach, keď sa budú mať vy­dať na ces­tu. 7 Keď budete zvolávať zhromaždenie, za­trúb­te, ale ne­trúb­te na pop­lach. 8 Áronovi synovia, kňazi, nech trúbia na tie trúby, a nech vám je to večným ustanovením pre všet­ky po­kolenia. 9 Ak vstúpite do voj­ny vo vašej krajine s ne­priateľom, ktorý vás utláča, trúb­te na pop­lach na trúby a Hos­podin, váš Boh, sa na vás roz­pomenie; budete za­chránení od svojich ne­priateľov. 10 Aj v deň svojej rados­ti, i v ustanovené sviat­ky, aj na začiat­ku svojich mesiacov budete trúbiť na trúby nad svojimi spaľovanými obeťami i nad svojimi obeťami spoločen­stva. Budú vás pri­pomínať vášmu Bohu. Ja som Hos­podin, váš Boh. Odchod zo Sinajskej púšte11 Druhého roku, druhého mesiaca, dvad­siateho dňa toho mesiaca vy­stúpil ob­lak sponad príbyt­ku svedec­tva. 12 Vtedy sa Iz­rael­ci vy­dali na ces­tu zo Sinaj­skej púšte jeden po druhom. Ob­lak spočinul na púšti Párán. 13 Vtedy sa vy­dali na ces­tu po pr­vý raz na po­kyn Hos­podinov pro­stred­níc­tvom Mojžiša. 14 Na ces­tu sa ako pr­vá po­hla zá­stava tábora Júdov­ho, voj za vojom; nad jeho voj­skom bol Na­chšón, syn Am­mínádábov. 15 Nad voj­skom kmeňa Jis­sácharov­cov bol Ne­taneél, syn Cúárov. 16 Nad voj­skom Zebulúnov­cov bol Elíáb, syn Chélónov. 17 Keď bol príbytok rozo­braný, vy­dali sa na ces­tu Géršónov­ci a Meráríov­ci, ktorí nies­li príbytok. 18 Po­tom sa vy­dala na ces­tu zá­stava tábora Rúbenov­ho, voj za vojom; nad jeho voj­skom bol Elícúr, syn Šedéúrov. 19 Nad voj­skom kmeňa Šimeón­cov bol Šelumíél, syn Cúríšad­dajov. 20 Nad voj­skom kmeňa Gádov­cov bol El­jásáf, syn Deúélov. 21 Po­tom sa vy­dali na ces­tu Kehátov­ci, ktorí nies­li svätyňu, a kým všet­ci do šli, za­tiaľ vy­stavili príbytok. 22 Po­tom sa vy­dala na ces­tu zá­stava tábora Ef­rajim­cov, voj za vojom; nad jeho voj­skom bol Elíšámá, syn Am­míhúdov. 23 Nad voj­skom kmeňa Menašše­ov­cov bol Gam­líél, syn Pedácúrov. 24 Nad voj­skom Ben­jamín­cov bol Abídán, syn Gideóního. 25 Po­tom sa vy­dala na ces­tu zá­stava tábora Dánov­cov, voj za vojom, ako za­dný voj pre všet­ky tábory; nad jeho voj­skom bol Achíezer, syn Am­míšad­dajov. 26 Nad voj­skom kmeňa Ašérov­cov bol Pagíél, syn Ochránov; 27 nad voj­skom kmeňa Naf­tálíov­cov bol Achíra, syn Énánov. 28 Toto bol poriadok od­chodu Iz­rael­cov, voj za vojom, kedykoľvek sa vy­dávali na ces­tu. 29 Mojžiš po­vedal Chóbábovi, synovi Mid­ján­ca Reúéla, Mojžišov­ho svok­ra: My sa vy­dávame na ces­tu k mies­tu, o ktorom Hos­podin po­vedal: Dám vám ho! Poď s nami a budeme s tebou dob­re na­kladať, lebo Hos­podin za­sľúbil Iz­raelu dob­ré. 30 On mu od­povedal: Ne­pôj­dem, ale pôj­dem do svojej krajiny a ku svoj­mu príbuzen­stvu. 31 Onen mu však po­vedal: Ne­opúšťaj nás, prosím, lebo ty vieš, kde môžeme táboriť na púšti; budeš našimi očami. 32 Keď pôj­deš s nami a uskutoční sa dob­ro, ktoré Hos­podin učiní s na­mi, aj my s tebou dob­re naložíme. 33 Po­tom sa po­hli z vr­chu Hos­podinov­ho na troj­den­nú ces­tu, kým truh­la zmluvy Hos­podinovej šla tri dni ces­ty pred nimi, aby im vy­skúmala mies­to na od­počinutie. 34 Hos­podinov ob­lak bol nad nimi vo dne, keď sa hýbali z tábora. 35 Kedykoľvek sa truh­la hýbala z mies­ta, Mojžiš hovoril: Po­vs­taň, ó Hos­podine, nech sa roz­pŕch­nu Tvoji ne­priatelia a nech pred Tebou zutekajú, čo Ťa nenávidia. 36 A keď ju zložili, po­vedal: Na­vráť sa, ó Hos­podine, k desaťtisícom tisícov Iz­raela.