Evanjelický4. Mojžišova27

4. Mojžišova

Numeri

Dedičské právo dcér1 Vtedy pri­stúpili dcéry Celof­cháda, syna Chéferov­ho, syna Gileádov­ho, syna Máchírov­ho, syna Menaššeho, z čeľadí Jozefov­ho syna Menaššeho. To sú mená jeho dcér: Mach­lá, Nóá, Chog­lá, Mil­ká a Tir­cá. 2 Za­stali pred Mojžišom a pred kňazom Eleázárom, i pred kniežat­mi a celým zborom pri vchode do svätos­tán­ku a po­vedali: 3 Náš otec zo­mrel na púšti. On nebol v skupine, ktorá sa zhromaždila proti Hos­podinovi v skupine Kórachovej, lebo zo­mrel pre svoj vlast­ný hriech, a ne­mal synov. 4 Prečo by malo byť vy­hubené meno nášho otca spomedzi jeho čeľade, keďže ne­mal syna? Daj nám dedičné vlast­níc­tvo medzi brat­mi nášho ot­ca. 5 Mojžiš pred­niesol ich vec Hos­podinovi. 6 I riekol Hos­podin Mojžišovi: 7 Správ­ne hovoria Celof­chádove dcéry. Musíš im dať dedičné vlast­níc­tvo medzi brat­mi ich ot­cov. Na ne pre­veď vlast­níc­tvo ich ot­ca. 8 Iz­rael­com po­vedz: Ak nie­kto zo­mrie a ne­má syna, pre­veďte jeho dedičné vlast­níc­tvo na jeho dcéru. 9 Keby ne­mal ani dcéru, odo­vzdaj­te jeho vlast­níc­tvo jeho bratom. 10 A keby ne­mal ani bratov, vtedy odo­vzdaj­te jeho vlast­níc­tvo bratom jeho ot­ca. 11 A keby jeho otec ne­mal bratov, odo­vzdaj­te jeho vlast­níc­tvo naj bližšiemu po­krv­nému príbuz­nému z celej jeho čeľade; ten ho vez­me do vlast­níc­tva. To bude Iz­rael­com práv­nym ustanovením, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi. Józua nástupcom Mojžišovým12 Hos­podin riekol Mojžišovi: Vy­stúp na toto po­horie Abárím a po­zri sa na krajinu, ktorú som dal Iz­rael­com. 13 Keď si ju ob­zrieš, pri­poja aj teba k tvoj­mu ľudu, ako pri­pojili tvoj­ho brata Árona, 14 pre­tože vtedy, keď sa zbor hádal, vzop­reli ste sa môj­mu roz­kazu na Cín­skej púšti vzdať mi po­svät­nú úc­tu pri vodách pred jeho zrakom. To sú vody Meríbá v Kádeši na Cín­skej púšti. 15 Mojžiš hovoril Hos­podinovi: 16 Nech Hos­podin, Boh duchov celého ľud­stva, ustanoví nad zborom muža, 17 ktorý by vy­chádzal a ktorý by vchádzal pred ním, ktorý by ho viedol do boja a ktorý by ho viedol domov. Nech zbor Hos­podinov nie je ako ov­ce, ktoré ne­majú pas­tiera. 18 Hos­podin riekol Mojžišovi: Vez­mi si Núnov­ho syna Józuu, muža, v ktorom je duch, a polož na neho ruku. 19 Po­tom ho po­stav pred kňaza Eleázára a pred celý zbor, daj mu po­verenie pred ich zrakom 20 a prenes na neho zo svojej dôs­toj­nos­ti, aby ho po­slúchal celý zbor Iz­rael­cov. 21 Po­tom nech sa po­staví pred kňaza Eleázára, a ten nech vy­žiada pre neho pred Hos­podinom roz­hod­nutie na zá­klade úrímu. Na jeho po­kyn budú vy­chádzať a na jeho po­kyn budú vchádzať, on i všet­ci Iz­rael­ci s ním, i celý zbor. 22 Mojžiš urobil tak, ako mu pri­kázal Hos­podin: vzal Józuu, po­stavil ho pred kňaza Eleázára a pred celý zbor, 23 položil na neho ruky a po­veril ho, ako hovoril Hos­podin skr­ze Mojžiša.