Evanjelický4. Mojžišova1

4. Mojžišova

Numeri

Sčítanie bojaschopných v Izraeli1 Hos­podin hovoril Mojžišovi na Sinaj­skej púšti vo svätos­tán­ku, v pr­vý deň druhého mesiaca druhého roku po ich vy­j­dení z Egyp­ta: 2 Zis­tite počet celého zboru Iz­rael­cov podľa ich čeľadí a rodín, podľa počtu mien všet­kých mužov, hlavu za hlavou, 3 od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných v Iz­raeli. Ty a Áron ich za­raďte do prís­lušných vojov. 4 Pri­tom nech je s vami jeden muž z každého kmeňa; ten nech je čel­ným mužom vo svojej rodine. 5 Toto sú mená mužov, ktorí vám budú stáť po boku: Za Rúbena Elícúr, syn Šedéúrov; 6 za Šimeóna Šelumíél, syn Cúríšad­dájov; 7 za Júdu Na­chšón, syn Am­mínádábov; 8 za Jis­sáchára Ne­taneél, syn Cúárov; 9 za Zebulúna Eliáb, syn Chélónov. 10 Za Jozefových synov: za Ef­rajima Elíšáma, syn Am­míhúdov, za Menaššeho Gam­líél, syn Pedácúrov; 11 za Ben­jamína Abídán, syn Gideóního; 12 za Dána Achíezer, syn Am­míšad­dajov; 13 za Ašéra Pagíél, syn Ochránov; 14 za Gáda El­jásáf, syn Deúélov; 15 za Naf­tálího Achíra, syn Énánov. 16 Títo boli po­volaní za zbor; oni boli kniežatami svojich ot­cov­ských kmeňov, náčel­ník­mi tisícov Iz­raela. 17 Mojžiš a Áron si pri­brali tých­to mužov, ktorí boli podľa mena označení, 18 a v pr­vý deň druhého mesiaca zhromaždili celý zbor. Po­tom sa dávali za­písať podľa rodin­nej prís­lušnos­ti, podľa čeľadí a rodín do počtu mien, od dvad­saťročných vy­ššie, hlava za hlavou 19 tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Tak ich spočítal na Sinaj­skej púšti. 20 Po­tom­kov Rúbena, pr­vorodeného Iz­raela, ktorí po spočítaní mien, hlava za hlavou, podľa ich čeľadí a rodín boli za­vedení do rodového zo­znamu, všet­kých boja­schop­ných vy­še dvad­saťročných mužov 21 bolo za kmeň Rúben štyrid­saťšesťtisíc päťs­to spočítaných. 22 Šimeón­cov, ich po­tom­kov podľa ich čeľadí a rodín, tých, ktorí boli spočítaní, podľa počtu mien, hlava za hlavou, všet­kých mužov od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 23 spočítaných za kmeň Šimeón bolo päťdesiat­deväťtisíc tri­sto. 24 Gádov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 25 spočítaných za kmeň Gád bolo štyrid­saťpäťtisíc šesťs­topäťdesiat. 26 Júdov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 27 spočítaných za kmeň Júdu bolo sedem­desiatštyritisíc šesťs­to. 28 Jis­sáchárov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 29 spočítaných za kmeň Jis­sáchár bolo päťdesiatštyritisíc štyris­to. 30 Zebulúnov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 31 spočítaných za kmeň Zebulún bolo päťdesiat­sedem­tisíc štyris­to. 32 Prís­lušníkov Jozefových kmeňov: Ef­rajim­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 33 spočítaných za kmeň Ef­rajim bolo štyrid­saťtisíc päťs­to. 34 Menašše­ov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 35 spočítaných za kmeň Menašše bolo trid­saťd­vatisíc dve­sto. 36 Ben­jamín­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 37 spočítaných za kmeň Ben­jamín bolo trid­saťpäťtisíc štyris­to. 38 Dánov­cov, ich po­tom­kov podľa ich čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 39 spočítaných za kmeň Dán bolo šesťdesiatd­vatisíc sedem­sto. 40 Ašérov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 41 spočítaných za kmeň Ašér bolo štyrid­saťjeden­tisíc päťs­to. 42 Naf­tálíov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 43 spočítaných za kmeň Naf­tálí bolo päťdesiatt­ritisíc štyris­to. 44 Títo sú spočítaní, ktorých spočítal Mojžiš a Áron i kniežatá Iz­raela; tých bolo dvanásť mužov, po jed­nom mužovi za rodinu. 45 Všet­kých spočítaných Iz­rael­cov podľa ich rodín, od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných v Iz­raeli, 46 teda všet­kých spočítaných bolo šesťs­tot­ritisíc päťs­topäťdesiat. Služba levítov47 Avšak levíti, po­chádzajúci z kmeňa Léví, podľa kmeňa svojich ot­cov, neboli za­počítaní medzi nich. 48 Hos­podin totiž po­vedal Mojžišovi: 49 Iba kmeň Léví ne­spočítaj a jeho počet nezapočítaj medzi Iz­rael­cov. 50 Ale ty sám po­ver levítov do­zorom nad príbyt­kom svedec­tva i nad jeho za­riadením a nad všet­kým, čo je v ňom. Oni nech nosia príbytok i všet­ky jeho za­riadenia, nech ho ob­sluhujú a nech táboria okolo príbyt­ku. 51 Keď sa bude mať príbytok po­hnúť, levíti nech ho rozo­berú, a keď sa bude mať príbytok zložiť, levíti nech ho po­stavia. Avšak kto by sa pri­blížil z ne­povolaných, nech je vy­daný na sm­rť. 52 Všet­ci Iz­rael­ci budú bývať vo svojom tábore, každý pod svojou zá­stavou, podľa svojich vojov. 53 Levíti nech táboria okolo príbyt­ku svedec­tva, aby ne­vzp­lanul hnev proti zboru Iz­rael­cov. Levíti budú vy­konávať službu pri príbyt­ku svedec­tva. 54 Iz­rael­ci urobili cel­kom tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.