Evanjelický4. Mojžišova13

4. Mojžišova

Numeri

Vyzvedači1 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 2 Pošli mužov pre­skúmať Kanaán, ktorý dám Iz­rael­com. Pošlite po jed­nom mužovi z každého ot­cov­ského kmeňa. Nech je každý z nich kniežaťom. 3 Mojžiš ich po­slal z Párán­skej púšte na po­kyn Hos­podinov. Všet­ci mužovia boli náčel­ník­mi Iz­rael­cov. 4 Ich mená sú: z kmeňa Rúben Šam­múa, syn Za­kkúrov; 5 z kmeňa Šimeón Šáfát, syn Chórího; 6 z kmeňa Júda Káléb, syn Jefun­neho; 7 z kmeňa Jis­sáchár Jigál, syn Jozefov; 8 z kmeňa Ef­rajim Hóšéa, syn Núnov; 9 z kmeňa Ben­jamín Pal­tí, syn Ráfúov; 10 z kmeňa Zebulún Gad­díél, syn Sódíov; 11 z kmeňa Jozef: z kmeňa Menašše Gad­dí, syn Súsíov; 12 z kmeňa Dán Amíél, syn Gemal­líov; 13 z kmeňa Ašér Setúr, syn Micháélov; 14 z kmeňa Naf­tálí Na­ch­bí, syn Vof­síov; 15 z kmeňa Gád Geúél, syn Máchíov. 16 Toto sú mená mužov, ktorých po­slal Mojžiš pre­skúmať krajinu. Vtedy Mojžiš pre­menoval Hóšeu, syna Núnov­ho, na Józuu. 17 Keď ich Mojžiš po­sielal pre­skúmať Kanaán, po­vedal im: Vy­stúp­te do Negebu, po­tom vy­stúp­te na po­horie 18 a ob­zrite si krajinu, aká je, i ľud, ktorý ju obýva, či je sil­ný a či slabý, či ho je málo a či mnoho; 19 aká je krajina, v ktorej býva, či v táboroch či v pev­nos­tiach; 20 aká je tam pôda, žír­na alebo planá, či sú v nej stromy alebo nie. Vzmužte sa a vez­mite z plodín krajiny! Bolo to v ob­dobí, keď do­zrievalo skoré hroz­no. 21 Vy­stúpili a pre­skúmali krajinu od púšte Cín až po Rechób, smerom k Chamatu. 22 Vy­stúpili do Negebu, prišli do Cheb­rónu, a tam bol Achíman, Šéšaj a Tal­maj, po­tom­kovia Anákovi. Cheb­rón bol vy­stavený sedem rokov pred egypt­ským Cóanom. 23 Keď prišli k údoliu Eškól, odťali tam letorast s hroz­novým strap­com a nies­li ho dvaja na drúku; nies­li i nie­koľko granátových jabĺk a nie­koľko fíg. 24 Toto mies­to sa volalo Na­chal-Eškól - pre strapec, ktorý tam Iz­rael­ci od­rezali. 25 Po štyrid­siatich dňoch sa vrátili z pries­kumu krajiny. 26 Šli, až prišli k Mojžišovi a Áronovi i k celému zboru Iz­rael­cov, na púšť Párán do Kádeša; podali im i celému zboru správu a ukázali im ovocie krajiny. 27 A roz­povedali mu: Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás po­slal. Na­ozaj oplýva mliekom a medom. Toto je jej ovocie. 28 Ibaže ľud, ktorý obýva krajinu, je moc­ný a mes­tá má opev­nené a veľmi veľké. Ba aj po­tom­kov Anákových sme tam videli! 29 Amalekij­ci bývajú v kraji Negeb; Chetej­ci, Jebúsej­ci a Amorej­ci bývajú na po­horí a Kanaán­ci bývajú pri mori a pri brehu Jor­dánu. 30 Avšak Káléb utišoval ľud, re­ptajúci proti Mojžišovi, a hovoril: Smelo vy­stúp­me hore a za­ber­me krajinu, lebo ju určite pre­môžeme. 31 No mužovia, ktorí s ním vy­stúpili hore, hovorili: Ne­môžeme vy­stúpiť hore k ľudu, lebo je moc­nejší ako my. 32 A pus­tili medzi Iz­rael­cov zlý chýr o krajine, ktorú pre­skúmali: Krajina, ktorou sme prešli, aby sme ju pre­skúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov, a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je ob­rov­ského vzras­tu. 33 Tam sme videli ob­rov, Anákov­cov z ob­rov, pri­padali sme si vo vlast­ných očiach ako kobyl­ky a takými sme sa zdali aj im.