Evanjelický4. Mojžišova26

4. Mojžišova

Numeri

Druhé sčítanie Izraelcov1 Po tej­to rane Hos­podin pre­hovoril k Mojžišovi a kňazovi Eleázárovi, synovi Áronov­mu: 2 Zis­tite počet celého zboru Iz­rael­cov od dvad­saťročných vy­ššie podľa ich rodín, všet­kých boja­schop­ných v Iz­raeli. 3 Nato Mojžiš a kňaz Eleázár pre­hovoril k nim na moáb­skych stráňach pri Jor­dáne na­proti Jerichu: 4 Zis­tite počet od dvad­saťročných vy­ššie, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi! Títo Iz­rael­ci vy­šli z Egyp­ta: 5 Rúben, pr­vorodený Iz­raelov. Rúbenov­ci: podľa Chanócha chanóchov­ská čeľaď, podľa Pal­lúa pal­lúov­ská čeľaď, 6 podľa Chec­róna chec­rónov­ská čeľaď, podľa Kar­mího kar­míov­ská čeľaď. 7 To boli čeľade Rúbenov­cov. Spočítaných ich bolo štyrid­saťt­ritisíc sedem­stot­rid­sať. 8 Syn Pal­lúov bol Elíáb. 9 Synovia Elíábovi boli: Ne­múél, Dátán a Abírám - totiž Dátán a Abírám, ktorí boli pred­volaní do zboru, ktorí št­vali proti Mojžišovi a Áronovi v skupine Kórachovej; keď sa títo vzbúrili proti Hos­podinovi, 10 zem rozt­vorila svoje ús­ta a po­hl­tila ich i Kóracha; keď tá skupina za­hynula, keď oheň strávil dve­stopäťdesiat mužov, stali sa výs­tražným znamením. 11 Avšak synovia Kórachovi nezom­reli! 12 Šimeónov­ci podľa svojich čeľadí: podľa Ne­múéla ne­múélov­ská čeľaď, podľa Jámína jámínov­ská čeľaď, podľa Jáchína jáchínov­ská čeľaď, 13 podľa Zeracha zerachov­ská čeľaď. 14 To boli čeľade Šimeónov­cov: dvad­saťd­vatisíc dve­sto. 15 Gádov­ci podľa svojich čeľadí: podľa Cefóna cefónov­ská čeľaď, podľa Chag­gího chag­gíov­ská čeľaď, podľa Šúního šúníov­ská čeľaď, 16 podľa Ozního ozníov­ská čeľaď, podľa Érího éríov­ská čeľaď, 17 podľa Aróda aródov­ská čeľaď, podľa Arélího arélíov­ská čeľaď. 18 To boli čeľade Gádov­cov po ich spočítaní: štyrid­saťtisíc päťs­to. 19 Júdov­ci: Ér a Ónán; avšak Ér i Ónán zo­mreli v Kanaáne. 20 Júdov­ci podľa svojich čeľadí: podľa Šélu šélan­ská čeľaď, podľa Pereca perecov­ská čeľaď, podľa Zeracha zerachov­ská čeľaď. 21 Perecov­ci: podľa Chec­róna chec­rónov­ská čeľaď, podľa Chámúla chámúlov­ská čeľaď. 22 To boli čeľade Júdove po ich spočítaní: sedem­desiatšesťtisíc päťs­to. 23 Jis­sáchárov­ci podľa svojich čeľadí: podľa Tóláa tóláov­ská čeľaď, podľa Púvu púvov­ská čeľaď, 24 podľa Jášúba jášúbov­ská čeľaď, podľa Šim­róna šim­rónov­ská čeľaď. 25 To boli čeľade Jis­sáchárove po ich spočítaní: šesťdesiat štyritisíc tri­sto. 26 Zebulúnov­ci podľa svojich čeľadí: podľa Sereda seredov­ská čeľaď, podľa Élóna élónov­ská čeľaď, podľa Jach­leéla jach­leélov­ská čeľaď. 27 To boli čeľade zebulúnov­ské po ich spočítaní: šesťdesiat­tisíc päťs­to. 28 Synovia Jozefovi podľa svojich čeľadí: Menašše a Ef­rajim. 29 Menašše­ov­ci: podľa Mákíra mákírov­ská čeľaď. Mákír splodil Gileáda - podľa Gileáda bola gileádov­ská čeľaď. 30 To boli Gileádov­ci: podľa Íezera íezerov­ská čeľaď, podľa Chéleka chélekov­ská čeľaď, 31 podľa As­ríéla as­ríélov­ská čeľaď, podľa Šekema šekemov­ská čeľaď, 32 podľa Šemídá šemídov­ská čeľaď. 33 Avšak Celof­chád, syn Chéferov, ne­mal synov, iba dcéry. Mená dcér Celof­chádových boli: Mach­lá, Nóá, Chog­lá, Mil­ká a Tir­cá. 34 To boli čeľade menašše­ov­ské po ich spočítaní: päťdesiatd­vatisíc sedem­sto. 35 To boli Ef­rajimov­ci podľa svojich čeľadí: podľa Šútelacha šútelachov­ská čeľaď, podľa Bechera becherov­ská čeľaď, podľa Tachana tachanov­ská čeľaď. 36 To boli Šútelachov­ci: podľa Érána éránov­ská čeľaď. 37 To boli čeľade Ef­rajimov­cov po ich spočítaní: trid­saťd­vatisíc päťs­to. To boli Jozefovi po­tom­ci podľa svojich čeľadí. 38 Ben­jamín­ci podľa svojich čeľadí: podľa Belu belo­v­ská čeľaď, podľa Ašbéla ašbélov­ská čeľaď, podľa Achíráma achírámov­ská čeľaď, 39 podľa Šefúfáma šefúfámov­ská čeľaď, podľa Chúfáma chúfámov­ská čeľaď. 40 Belo­v­ci boli: Ard a Na­amán; podľa Arda bola ar­dov­ská čeľaď, podľa Na­amána na­amánov­ská čeľaď. 41 To boli Ben­jamín­ci podľa svojich čeľadí a po ich spočítaní ich bolo štyrid­saťpäťtisíc šesťs­to. 42 To boli Dánov­ci podľa svojich čeľadí: podľa Šúcháma šúchámov­ská čeľaď. To boli čeľade Dánove podľa svojich čeľadí. 43 Všet­kých čeľadí šúchámov­ských po ich spočítaní bolo šesťdesiatštyritisíc štyris­to. 44 Ašérov­ci podľa svojich čeľadí boli: podľa Jim­nu jim­nov­ská čeľaď, podľa Jišvího jišvíov­ská čeľaď, podľa Beríu beríov­ská čeľaď. 45 Ale Beríov­ci boli: podľa Chebera cheberov­ská čeľaď, podľa Mal­kíéla mal­kíélov­ská čeľaď. 46 Ašérova dcéra sa volala Sárach. 47 To boli čeľade Ašérov­cov po ich spočítaní: päťdesiatt­ritisíc štyris­to. 48 Naf­tálíov­ci podľa svojich čeľadí: podľa Jach­ceéla jach­ceélov­ská čeľaď, podľa Gúního gúníov­ská čeľaď, 49 podľa Jécera jécerov­ská čeľaď, podľa Šil­léma šil­lémov­ská čeľaď. 50 To boli čeľade Naf­tálíove podľa svojich čeľadí a po ich spočítaní: štyrid­saťpäťtisíc štyris­to. 51 To sú spočítaní Iz­rael­ci: šesťs­tojeden­tisíc sedem­stot­rid­sať. 52 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 53 Tým­to nech sa roz­delí krajina do dedičného vlast­níc­tva podľa počtu mien. 54 Väčšiemu zväčši jeho dedičné vlast­níc­tvo a malému zmenši jeho dedičné vlast­níc­tvo; každý nech do­stane svoje dedičné vlast­níc­tvo podľa počtu spočítaných. 55 Avšak krajina sa má roz­deliť lósom. Podľa mien svojich ot­cov­ských kmeňov do­stanú dedičné vlast­níc­tvo. 56 Lósom sa roz­delí jeho dedičné vlast­níc­tvo medzi väčšími a menšími. Spočítanie Lévíjcov57 Lévíj­ci spočítaní podľa čeľadí: podľa Geršóna geršónov­ská čeľaď, podľa Keháta kehátov­ská čeľaď, podľa Merárího meráríov­ská čeľaď. 58 Čeľade Lévího: lib­níov­ská čeľaď, cheb­rónov­ská čeľaď, mach­líov­ská čeľaď, múši­ov­ská čeľaď, kórachov­ská čeľaď. Kehát splodil Am­ráma. 59 Am­rámova žena sa volala Jóchebed, dcéra Lévího, ktorá sa Lévímu narodila v Egyp­te; tá porodila Am­rámovi Árona, Mojžiša a ich ses­tru Máriu. 60 Áronovi sa narodili Nádáb, Ábíhú, Eleázár a Ítámár. 61 Avšak Nádáb i Ábíhú zo­mreli, keď pred­ložili ne­prís­lušný oheň pred Hos­podina. 62 Spočítaných ich bolo dvad­saťt­ritisíc, všet­kých mužs­kého rodu od jed­nomesačných vy­ššie, lebo neboli za­počítaní medzi Iz­rael­cov, keďže nedos­tali dedičné vlast­níc­tvo medzi Iz­rael­cami. 63 To sú tí, ktorých Mojžiš a kňaz Eleázár spočítali, keď počítali Iz­rael­cov na moáb­skych stepiach pri Jor­dáne oproti Jerichu. 64 Medzi nimi však nebol ni­kto zo spočítaných Mojžišom a kňazom Áronom, ktorí spočítali Iz­rael­cov na Sinaj­skej púšti, 65 lebo Hos­podin po­vedal o nich: Oni iste po­mrú na púšti! Ne­os­tal z nich ni­kto, iba Káléb, syn Jefun­neho, a Józua, syn Núnov.