Evanjelický4. Mojžišova23

4. Mojžišova

Numeri

Bileámovo proroctvo1 Bileám po­vedal Bálákovi: Po­stav mi tu sedem ol­tárov a pri­prav mi tu sedem jun­cov a sedem baranov! 2 Bálák urobil, ako hovoril Bileám. Po­tom obetovali Bálák i Bileám jun­ca i barana na každom ol­tári. 3 Bileám riekol Bálákovi: Po­stav sa k svojej spaľovanej obeti a ja pôj­dem. Azda mi príde Hos­podin v ús­trety a oznámim ti, čo mi ukáže. I od­išiel na holý pahorok. 4 Tu Boh vy­šiel na­proti Bileámovi a on Mu po­vedal: Pri­pravil som sedem ol­tárov a na každom ol­tári som obetoval jun­ca a barana. 5 Po­tom vložil Hos­podin do úst slovo Bileámovi a riekol: Vráť sa k Bálákovi a hovor tak­to! 6 Keď sa k nemu vrátil, stál pri svojej spaľovanej obeti, a s ním všet­ky moáb­ske kniežatá. 7 I pred­niesol svoju výpoveď: Z Aramu ma pri­viedol Bálák, z vr­chov Východu moáb­sky kráľ: Poď a pre­kľaj mi Jákoba, poď a zloreč Iz­raelu! 8 Čo mám ja pre­klínať, keď Boh ne­prek­lína; čo mám ja zlorečiť, keď Hos­podin ne­zlorečí? 9 Lebo z vr­cholu skál ho vidím, a z pahor­kov sa naň dívam. Hľa, ľud bude osobit­ne bývať, a nebude sa počítať k po­hanom. 10 Kto spočíta prah Jákobov a počet štvr­tiny Iz­raela? Kiežby som zo­mrel sm­rťou spravod­livých, kiež je môj skon ako jeho! 11 Tu Bálák po­vedal Bileámovi: Čo si mi to vy­konal? Pri­viedol som ťa pre­klínať mojich ne­priateľov, a ty si ich stále žeh­nal. 12 On od­povedal: Či ne­smiem ver­ne vy­rozp­rávať to, čo mi Hos­podin vložil do úst? 13 Po­tom mu Bálák po­vedal: Poď so mnou na iné mies­to, od­kiaľ ho uvidíš! Od­tiaľ uvidíš len jeho naj­vzdialenejšiu časť, celý ho ne­uvidíš; pre­kľaj mi ho od­tiaľ! 14 Vzal ho so sebou na pole Cófín k temenu Pis­gy; po­stavil sedem ol­tárov a obetoval jun­ca a barana na každom ol­tári. 15 Po­tom po­vedal Bálákovi: Po­stav sa sem k svojej spaľovanej obeti a ja pôj­dem v ús­trety Jemu tam! 16 Hos­podin stretol Bileáma, vložil mu slovo do úst a po­vedal: Vráť sa k Bálákovi a hovor tak­to! 17 Keď prišiel k ne­mu, aj­hľa, stál pri svojej spaľovanej obeti a moáb­ske kniežatá s ním. I po­vedal mu Bálák: Čo po­vedal Hos­podin? 18 On pred­niesol svoju výpoveď: Po­vs­taň, Bálák, a počúvaj, na­chýľ ucho, syn Cip­pórov! 19 Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľud­ským synom, aby ľutoval. Či ne­vykoná, čo po­vedal? Či ne­spl­ní, čo vy­riekol? 20 Hľa, prijal som roz­kaz žeh­nať. On požeh­nal, ja to ne­môžem zmeniť. 21 Nebadať ne­právosť v Jákobovi, ne­vid­no trápenie v Iz­raeli. Hos­podin, jeho Boh, je s ním, kráľov­ské plesanie je v ňom. 22 Boh, ktorý ho vy­viedol z Egyp­ta, je mu sťa rohy divokého býka. 23 Lebo čary sa nechytia Jákoba ani za­riekanie Iz­raela. Teraz nech po­vedia Jákobovi a Iz­raelu, čo vy­konal Boh! 24 Hľa, po­vs­táva ľud ako levica a ako lev sa dvíha; neľah­ne si, kým nezožerie korisť a ne­vypije krv po­bitých. 25 Tu po­vedal Bálák Bileámovi: Ne­prek­línaj ho, ani nežeh­naj! 26 Bileám od­povedal Bálákovi: Či som ti ne­vravel: Vy­konám všet­ko, čo mi po­vie Hos­podin! 27 Po­tom po­vedal Bálák Bileámovi: Poď, od­vediem ťa na iné mies­to: azda Boh uzná za správ­ne, aby si mi ho od­tiaľ pre­klial. 28 I vzal Bálák Bileáma na temeno Peóru, z ktorého do­vidieť na šírinu púšte. 29 Po­tom po­vedal Bileám Bálákovi: Po­stav mi tu sedem ol­tárov a pri­prav mi tu sedem jun­cov a sedem baranov! 30 Bálák urobil, ako mu hovoril Bileám, a obetoval jun­ca i barana na každom ol­tári.