Evanjelický1. Mojžišova1,26

1. Mojžišova 1:26

Genesis

Po­tom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj ob­raz, podľa našej podoby, aby panoval nad mor­skými rybami, nad nebes­kým vtác­tvom, nad dobyt­kom, nad všet­kou poľnou zverou a nad všet­kými plaz­mi, čo sa plazia po zemi.


Verš v kontexte

25 Boh učinil roz­ličné druhy poľnej zveri, roz­ličné druhy dobyt­ka a všet­ky plazy roz­ličných druhov. A Boh videl, že to bolo dob­ré. 26 Po­tom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj ob­raz, podľa našej podoby, aby panoval nad mor­skými rybami, nad nebes­kým vtác­tvom, nad dobyt­kom, nad všet­kou poľnou zverou a nad všet­kými plaz­mi, čo sa plazia po zemi. 27 Tak stvoril Boh človeka na svoj ob­raz; na Boží ob­raz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj ob­raz a podľa svojej podoby, a nech vlád­nu nad mor­skými rybami a nad nebes­kým vtác­tvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi.

Evanjelický

26 Po­tom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj ob­raz, podľa našej podoby, aby panoval nad mor­skými rybami, nad nebes­kým vtác­tvom, nad dobyt­kom, nad všet­kou poľnou zverou a nad všet­kými plaz­mi, čo sa plazia po zemi.

Ekumenický

26 Boh po­vedal: Utvor­me človeka na svoj ob­raz, na svoju podobu. Nech ľudia vlád­nu nad mor­skými rybami, nebes­kým vtác­tvom, dobyt­kom, nad celou zemou a nad všet­kými plaz­mi, čo sa hýbu po zemi.

Bible21

26 Teh­dy Bůh ře­kl: „Učiň­me člověka k naše­mu ob­ra­zu, pod­le naší podo­by! Ať panují nad mořský­mi ryba­mi, nad ne­bes­kým ptactvem, nad do­bytkem, nade vší zemí i nad veške­rou havětí le­zou­cí po zemi.“