Evanjelický5. Mojžišova28

5. Mojžišova

Deuteronomium

Zasľúbenie požehnania1 Ak na­ozaj po­slúch­neš hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš za­chovávať a pl­niť všet­ky Jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hos­podin, tvoj Boh, ťa vy­výši nad všet­ky národy zeme. 2 Spl­nia sa na tebe všet­ky tieto požeh­nania a budú ťa sprevádzať, ak budeš po­slúchať slovo Hos­podina, svoj­ho Boha. 3 Požeh­naný budeš v mes­te a požeh­naný budeš na poli. 4 Požeh­naný bude plod tvoj­ho života a plod tvoj­ho dobyt­ka, i mláďatá tvoj­ho stat­ku, i príras­t­ky drob­ného stáda. 5 Požeh­naný bude tvoj kôš i tvoje koryto. 6 Požeh­naný budeš, keď budeš vchádzať, a požeh­naný budeš, keď budeš vy­chádzať. 7 Hos­podin spôsobí porážku tvojich ne­priateľov, ktorí by po­vs­tali proti tebe. Jed­nou ces­tou vy­tiah­nu proti tebe a sied­mimi ces­tami zutekajú pred tebou. 8 Hos­podin ti udelí svoje požeh­nanie, aby bolo s tebou v tvojich zásobárňach a vo všet­kom, čoho sa chytia tvoje ruky. Požeh­ná ťa v krajine, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh. 9 Hos­podin ťa po­výši na svätý ľud, ako ti pri­sahal, ak budeš za­chovávať príkazy Hos­podina, svoj­ho Boha, a kráčať po Jeho ces­tách. 10 Vtedy všet­ky národy zeme zbadajú, že nosíš meno Hos­podinovo, a budú sa ťa báť. 11 Hos­podin ti dá nad­bytok dob­rého, plodu tvoj­ho života, plodu tvojich zvierat a plodín tvojej pôdy v krajine, ktorú Hos­podin prísahou tvojim ot­com za­sľúbil dať tebe. 12 Hos­podin ti ot­vorí svoju bohatú po­klad­nicu - nebesá - aby v pravý čas dal dážď na tvoju krajinu a aby požeh­nal každé dielo tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom, ty si však nebudeš požičiavať. 13 Hos­podin ťa učiní hlavou, a nie chvos­tom; budeš len hore a nebudeš dolu, ak budeš po­slúchať príkazy Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré ti dnes nariaďujem za­chovávať a pl­niť. 14 Ne­od­chýľ sa ani od jed­ného slova, ktoré vám dnes pri­kazujem, ani na­pravo, ani naľavo, a nechoď za inými boh­mi, aby si im slúžil. Hrozba kliatbou15 Ale ak nebudeš po­slúchať hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a nebudeš za­chovávať všet­ky Jeho príkazy a Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, na­pl­nia sa na tebe všet­ky tieto kliat­by a budú ťa stíhať: 16 Pre­kliaty budeš v mes­te a pre­kliaty budeš na poli. 17 Pre­kliaty bude tvoj kôš a tvoje koryto. 18 Pre­kliaty bude plod tvoj­ho života, plodiny tvojej pôdy, mláďatá tvoj­ho stat­ku a príras­t­ky tvoj­ho drob­ného stáda. 19 Pre­kliaty budeš, keď budeš vchádzať, a pre­kliaty budeš, keď budeš vy­chádzať. 20 Hos­podin pošle na teba kliat­bu, zdesenie a po­hromu pri každom počínaní tvojich rúk, do ktorého sa dáš, kým ťa ne­vyhubí a ne­zničí pre tvoje zlé skut­ky, pre­tože si ma opus­til. 21 Hos­podin ťa za­chváti morom, kým ťa ne­umorí v krajine, ktorú teraz pri­chádzaš zau­jať. 22 Hos­podin ťa bude biť suchotami, horúčkou i zápalom, páľavou a mečom, obil­nou sneťou a žlt­nutím; a budú ťa prena­sledovať, kým nezahynieš. 23 Nebesá nad tvojou hlavou budú ako meď a zem pod tebou bude ako železo. 24 Na­mies­to dažďa dá Hos­podin tvojej krajine piesok, a prach zo­stúpi na teba z nebies, kým ťa ne­zničí. 25 Hos­podin spôsobí, že ťa tvoji ne­priatelia porazia. Jed­nou ces­tou po­tiah­neš proti nim, sied­mimi ces­tami zutekáš pred nimi a budeš pred­metom úžasu pre všet­ky kráľov­stvá zeme. 26 Tvoja mŕt­vola bude po­kr­mom všet­kému vtác­tvu nebes­kému i zvieratám krajiny a nebude ni­koho, kto by ich odo­hnal. 27 Hos­podin ťa bude biť egypt­skými vred­mi, pľuz­gier­mi, vy­rážkami a sv­rabom, z ktorých sa ne­vyliečiš. 28 Hos­podin ťa bude biť šialen­stvom, slepotou a po­mätenosťou mys­le. 29 Na jas­né polud­nie budeš tápať ako slepec v tme. Na tvojich ces­tách sa ti nebude dariť. Vtedy ťa budú vždy utláčať a ok­rádať po všet­ky dni, a ni­kto ťa nezach­ráni. 30 So ženou sa za­snúbiš, ale iný bude s ňou spávať; vy­stavíš si dom, ale nebudeš v ňom bývať; vy­sadíš vinicu, ale nebudeš ju užívať. 31 Tvoj­ho vola za­bijú pred tvojimi očami, ale nebudeš z neho jesť; pred očami ti ukrad­nú os­la, a ne­vrátia ti ho; tvoje drob­né stádo sa do­stane tvojim ne­priateľom, a ni­kto ti ne­pomôže. 32 Tvoji synovia a tvoje dcéry do­stanú sa do moci cudzieho národa, oči ti budú hľadieť na to a budeš prah­núť po nich celý deň, ale tvoje ruky nič ne­zmôžu. 33 Plodiny tvojej pôdy a všet­ku tvoju úrodu zje národ, ktorý si ne­poz­nal, a budú ťa vždy utláčať a po všet­ky dni gniaviť. 34 Zošalieš z toho, čo uvidia tvoje oči, na čo sa budeš dívať. 35 Hos­podin ťa bude biť zlými vred­mi na kolenách i na steh­nách tak, že sa nebudeš môcť vy­liečiť, od spod­ku nôh až po vrch hlavy. 36 Hos­podin za­vedie teba i tvoj­ho kráľa, ktorého ustanovíš nad sebou, k národu, ktorý si ne­poz­nal ani ty, ani tvoji ot­covia, a tam budeš slúžiť iným bohom z dreva a kameňa. 37 Budeš na zdesenie, na od­strašujúci prí­klad a na po­smech všet­kým národom, ku ktorým ťa za­vedie Hos­podin. 38 Mnoho semena vy­nesieš na pole, a málo po­zberáš, lebo to znivočia kobyl­ky. 39 Vinice vy­sadíš a ob­robíš, ale víno nebudeš ani piť, ani uskladňovať, lebo ich obžerú čer­vy. 40 Olivy budeš mať na celom svojom území, ale olejom sa na­tierať nebudeš, lebo oliva ti opŕch­ne. 41 Synov a dcéry splodíš, ale nebudú tvoji, pre­tože pôj­du do zajatia. 42 Všet­ky tvoje stromy a plodiny pôdy na­pad­ne hmyz. 43 Cudzinec ťa bude v tvojom pro­stredí preras­tať vy­ššie a vy­ššie, ty však budeš upadať nižšie a nižšie. 44 On ti bude požičiavať, ale ty mu nebudeš požičiavať; on bude hlavou a ty budeš chvos­tom. 45 Prídu na teba všet­ky tieto kliat­by, budú ťa prena­sledovať a do­stih­nú ťa, kým ťa ne­zničia, pre­tože si ne­pos­lúchal slovo Hos­podina, svoj­ho Boha, a nezachovával si Jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dal. 46 Tak budú na tebe a na tvojom po­tom­stve na znak a na znamenie až naveky. 47 Pre­tože si ne­slúžil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, v rados­ti a šťas­tí, keď si mal hoj­nosť všet­kého, 48 budeš o hlade a smäde, v na­hote a nedos­tat­ku všet­kého slúžiť svojim ne­priateľom, ktorých Hos­podin pošle na teba; položí ti želez­né jar­mo na krk, kým ťa nezahubí. 49 Hos­podin pri­vedie na teba národ zďaleka; z kon­ca zeme ako orol priletí národ, jazyku ktorého nebudeš roz­umieť, 50 surový národ, ktorý nebude brať ohľad na star­ca, ani sa nezľutuje nad dieťaťom. 51 Bude jesť plod tvoj­ho dobyt­ka a plodiny tvojej pôdy, kým ťa ne­vyhubí - nenechá ti ani obilie, ani mušt, ani olej, ani mláďatá tvoj­ho dobyt­ka ani príras­tok tvoj­ho drob­ného stáda, kým ťa ne­zničí. 52 Bude ťa sužovať vo všet­kých tvojich osadách, kým ne­pad­nú tvoje vy­soké a opev­nené hrad­by, na ktoré sa spoliehaš po celej svojej krajine, a bude ťa sužovať vo všet­kých tvojich osadách, v celej tvojej krajine, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Boh. 53 Počas ob­liehania a v ties­ni, ktorou ťa sties­ni tvoj ne­priateľ, budeš jesť plod svoj­ho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Boh. 54 Aj naj­nežnejší a naj­roz­maz­nanejší muž spomedzi vás bude hľadieť závis­tivým okom na svoj­ho brata a na svoju vlast­nú ženu i na synov, ktorí mu ešte ostanú, 55 aby ne­musel nie­ktorému z nich dať jesť z mäsa svojich detí, ktoré bude jesť, keďže mu nezos­tane nič v obľa­hnutí a ties­ni, ktorými ťa sties­ni tvoj ne­priateľ vo všet­kých tvojich osadách. 56 Aj naj­nežnejšia a naj­roz­maz­nanejšia žena spomedzi vás, ktorá sa ne­pokúsila ani len nohou stúpiť na zem pre roz­maz­nanosť a pre­cit­livenosť, bude závis­tivým okom hľadieť na svoj­ho vlast­ného muža, na svoj­ho syna a na svoju dcéru, 57 i na lôžko, ktoré pri pôrode vy­j­de z jej života, i na svoje deti, ktoré zrodila, lebo ich bude po­tajom­ky jesť pre nedos­tatok všet­kého za obľa­hnutia a v ties­ni, ktorými ťa sties­ni tvoj ne­priateľ v tvojich osadách. 58 Ak nebudeš bed­livo za­chovávať a pl­niť všet­ky slová toh­to zákona, na­písané v tej­to knihe, ak sa nebudeš báť toh­to sláv­neho a hroz­ného mena Hos­podina, svoj­ho Boha, 59 Hos­podin spôsobí strašné rany tebe i tvoj­mu po­tom­stvu, veľké a trvalé rany i zlé a trvalé choroby. 60 Ob­ráti na teba všet­ky neduhy Egyp­ta, ktorých si sa bál a ktoré sa pri­chytia na teba; 61 i všelijakú chorobu a všelijakú ranu, ktorá nie je za­značená v knihe toh­to zákona, uvedie na teba Hos­podin, kým ťa ne­zničí. 62 Mies­to toho, že by vás bolo ako nebes­kých hviezd, ostane vás len málo, pre­tože si ne­pos­lúchal hlas Hos­podina, svoj­ho Boha. 63 Ako sa Hos­podin radoval z vás, keď vám dob­re činil a rozm­nožoval vás, tak sa bude radovať Hos­podin, keď vás vy­hubí a zničí - tak budete vy­tr­haní z krajiny, ktorú idete za­brať. 64 Hos­podin ťa rozp­týli medzi všet­ky národy od jed­ného kon­ca po druhý koniec zeme a budeš tam slúžiť iným bohom, z dreva a kameňa, ktorých si ne­poz­nal ani ty, ani tvoji ot­covia. 65 Ani medzi tými národ­mi nebudeš mať po­koja, ani tvoja noha nebude mať od­počinutia. I tam ti dá Hos­podin pre­strašené srd­ce, has­núci zrak a chrad­núcu dušu. 66 Tvoj život pred tebou bude visieť na vlás­ku, a budeš sa báť v noci i vo dne, a nebudeš si is­tý ani svojím životom. 67 Ráno budeš vravieť: Keby už bol večer! a večer budeš vravieť: Keby už bolo ráno! pre ustrašenosť svoj­ho srd­ca, ktorá ťa bude ľakať, a pre to, čo vlast­nými očami uvidíš. 68 Hos­podin ťa za­vedie na­späť do Egyp­ta na lodiach ces­tou, o ktorej som ti riekol: Ne­uvidíš ju viacej; tam sa budete predávať za ot­rokov a ot­rokyne svojim ne­priateľom, ale ni­kto vás nekúpi. 69 Toto sú slová zmluvy, ktorú pri­kázal Hos­podin Mojžišovi uzav­rieť s Iz­rael­cami v Moáb­sku, ok­rem zmluvy, ktorú s nimi uzav­rel na Chórebe.