Evanjelický5. Mojžišova11

5. Mojžišova

Deuteronomium

Pripomenutie veľkých činov Božích1 Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, a po všet­ky dni budeš za­chovávať Jeho nariadenia, Jeho ustanovenia a Jeho práv­ne pred­pisy i Jeho pri­kázania. 2 Po­znaj­te dnes, čo ne­poz­nali a ne­videli vaši synovia, totiž kar­hanie zo strany Hos­podina, vášho Boha, Jeho veľkosť, Jeho sil­nú ruku a Jeho vy­streté rameno, 3 Jeho znamenia a Jeho skut­ky, ktoré urobil v Egyp­te faraónovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho krajine, 4 čo urobil egypt­skému voj­sku, jeho koňom a vozom, keď ich zalial vodami Čer­veného mora, keď sa hnali za vami a Hos­podin ich zničil až do­dnes, 5 čo vám robil na púšti až po váš príchod na toto mies­to, 6 a čo urobil Dátánovi a Abírámovi, synom Rúbenov­ho syna Eliába, keď zem rozt­vorila ús­ta a po­hl­tila ich, aj ich domác­nos­ti, aj ich stany, i každú bytosť, ktorá ich na­sledovala z celého Iz­raela. 7 Lebo na vlast­né oči ste videli všet­ky veľké skut­ky Hos­podinove, ktoré konal. 8 Za­chovávaj­te každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, aby ste boli sil­ní, aby ste vtiah­li a za­brali krajinu, ktorú idete za­brať, 9 a aby ste dlho žili v krajine, ktorú Hos­podin prísahou za­sľúbil dať vašim ot­com aj ich po­tom­kom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Zvláštnosti zasľúbenej krajiny10 Krajina, ktorú pri­chádzaš zau­jať, nie je ako Egypt, z ktorého ste vy­šli, v ktorom si sial svoje semeno a ktorý si za­vlažoval prácou svojich nôh ako zeleninovú záh­radu. 11 Krajina, ktorú idete zau­jať, je krajinou vr­chov a údolí; vodu pije z nebes­kého dažďa; 12 je krajinou, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Boh; oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, sú na ňu upreté ustavične, od začiat­ku do kon­ca roku. 13 Ak budete na­ozaj po­slúchať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, totiž, aby ste milovali Hos­podina, svoj­ho Boha, a slúžili Mu celým srd­com a celou dušou, 14 tak dám dážď vašej krajine v pravý čas, jesen­ný i jar­ný dážď; zo­berieš svoje obilie i svoj mušt i olej 15 a dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok; budeš jesť a na­sýtiš sa. 16 Dbaj­te, aby sa vaše srd­ce nedalo zviesť, aby ste ne­od­bočili, ne­slúžili iným bohom a nek­laňali sa im. 17 Lebo hnev Hos­podinov by vzplanul proti vám, On by za­tvoril nebesá a nebolo by dažďa, zem by ne­vydala svoje úrody a vy by ste rých­lo vy­hynuli v dob­rej krajine, ktorú vám Hos­podin dáva. Požehnanie a kliatba18 Vložte si tieto moje slová do svoj­ho srd­ca a do duše a pri­viažte si ich ako znamenia na svoje ruky; i budete ich mať ako pás­ku na čele medzi svojimi očami. 19 Po­učte o nich svoje deti; hovor im o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pôj­deš ces­tou, keď budeš líhať i keď budeš vstávať. 20 Na­píš ich na veraje svoj­ho príbyt­ku a na svoje brány, 21 aby sa roz­hoj­nili vaše dni i dni vašich synov v krajine, ktorú Hos­podin prísahou za­sľúbil dať vašim ot­com, po­kiaľ sú nebesá nad zemou. 22 Ak však budete bed­livo za­chovávať všet­ky tieto pri­kázania, ktoré vám pred­pisujem pl­niť, totiž milovať Hos­podina, svoj­ho Boha, kráčať len po Jeho ces­tách a Jeho sa pri­dŕžať, 23 po­tom Hos­podin vy­ženie všet­ky tieto národy spred vás a vy si pod­maníte národy väčšie a moc­nejšie, ako ste sami. 24 Každé mies­to, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše; od púšte až po Libanon, od Veľrieky, rieky Euf­rat až po Západ­né more bude vaše územie. 25 Ni­kto ne­ob­stojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle Hos­podin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vkročíte, tak, ako vám hovoril. 26 Aj­hľa, pred­kladám vám dnes po žeh­nanie i kliat­bu. 27 Požeh­nanie, ak budete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré vám dnes dávam, 28 a kliat­bu, ak nebudete po­slúchať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, od­bočíte z ces­ty, ktorú vám dnes pri­kazujem, a pôj­dete za inými boh­mi, ktorých ne­poz­náte. 29 Keď ťa Hos­podin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú ideš za­brať, vy­slov požeh­nanie na vr­chu Gerizím a kliat­bu na vr­chu Ébal. 30 Ako je známe, tieto ležia za Jor­dánom, za ces­tou smerujúcou k západu sln­ka, v krajine Kanaán­cov, ktorí bývajú v Arábe, na­proti Gil­gálu pri dube Móreho. 31 Lebo vy prej­dete cez Jor­dán, aby ste vtiah­li a za­brali krajinu, ktorú vám dáva Hos­podin, váš Boh. Keď ju za­beriete a budete v nej bývať, 32 usiluj­te sa pl­niť ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám dnes pred­kladám.