Evanjelický5. Mojžišova16

5. Mojžišova

Deuteronomium

Tri výročité slávnosti1 Dbaj na mesiac ábíb! Vtedy usporiadaj pas­chu Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, lebo v mesiaci ábíbe ťa Hos­podin, tvoj Boh, v noci vy­viedol z Egyp­ta. 2 Obetuj pas­chu Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, z oviec a dobyt­ka na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, aby tam dal pre­bývať svoj­mu menu. 3 Nejedz pri tom nič kvasené; sedem dní jedz nek­vasený chlieb, chlieb biedy - lebo na­ponáh­lo si vy­šiel z Egyp­ta, aby si po všet­ky dni svoj­ho života pamätal na deň, keď si vy­šiel z Egyp­ta. 4 Za sedem dní nech ne­vid­no u teba kvasu na celom tvojom území; z mäsa, ktoré budeš obetovať večer v pr­vom dni, nezos­tane nič do rána. 5 Pas­chu ne­smieš obetovať v ktorom­koľvek svojom mies­te, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Boh, 6 iba na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, aby tam dal pre­bývať svoj­mu menu; tam obetuj pas­chu večer, keď sln­ko za­padá, v čase, keď si vy­šiel z Egyp­ta. 7 Uvar ju a zjedz na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, tvoj Boh; ráno sa smieš vrátiť a ísť do svojich stanov. 8 Šesť dní jedz nek­vasený chlieb; sied­my deň bude sláv­nost­né zhromaždenie na počesť Hos­podina, tvoj­ho Boha; nekonaj vtedy nijakú prácu. 9 Počítaj si sedem týždňov. Začni počítať sedem týždňov od chvíle, keď priložíš kosák k obiliu. 10 Vtedy usporiadaj sláv­nosť týždňov na počesť Hos­podina, svoj­ho Boha. Čo bude môcť tvoja ruka dob­rovoľne obetovať, daj podľa toho, ako ti požeh­ná Hos­podin, tvoj Boh. 11 Raduj sa pred Hos­podinom, svojím Bohom, ty i tvoj syn i tvoja dcéra, i tvoj služob­ník i tvoja slúžka, i levíta, ktorý je v tvojich bránach, i cudzinec, i sirota i vdova, ktoré sú u teba, na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, aby tam dal pre­bývať svoj­mu menu. 12 Pamätaj, že si bol ot­rokom v Egyp­te, pre­to za­chovávaj a plň tieto ustanovenia! 13 Sláv­nosť stán­kov sväť sedem dní, keď po­zbieraš úrodu z holo­hum­nice a z kade. 14 Raduj sa vo svoj sviatok, ty i tvoj syn i tvoja dcéra, i tvoj služob­ník i tvoja slúžka, i levíta, i cudzinec, i sirota i vdova, ktorí budú v tvojich mes­tách. 15 Sedem dní sväť Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, lebo ti požeh­ná Hos­podin, tvoj Boh, na celej tvojej úrode a pri každom tvojom počínaní. Pre­to sa raduj! 16 Tri razy do roka nech sa každý muž ob­javí pred Hos­podinom, svojím Bohom, na mies­te, ktoré si vy­volí: na sláv­nosť nek­vasených chlebov, na sláv­nosť týždňov a na sláv­nosť stán­kov. Nech sa pred Hos­podinom ne­ukáže s prázd­nymi rukami; 17 každý nech dá, čo bude môcť, podľa požeh­nania Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktoré ti udelil. O ustanovení sudcov18 Vo všet­kých svojich mes­tách, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Boh, ustanov si sud­cov a úrad­níkov, a tí budú súdiť ľud spravod­livým súdom. 19 Ne­prev­racaj právo, ne­up­red­nos­tňuj ni­koho, ne­prijímaj ú­platok, lebo ú­platok múd­rym za­slepuje oči a spravod­livým pre­vracia reči. 20 Spravod­livosť, len spravod­livosť budeš sledovať, aby si os­tal nažive a za­bral krajinu, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh. Tresty za modlárstvo21 Ne­osaď si ašéru z nijakého dreva pri ol­tári Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý si zhotovíš. 22 Ne­po­stav si nijaký po­svät­ný stĺp, ktorý nenávidí Hos­podin, tvoj Boh.