Evanjelický5. Mojžišova27

5. Mojžišova

Deuteronomium

Pamätné kamene1 Mojžiš so staršími ľudu pri­kázal: Za­chovávaj­te každý príkaz, ktorý vám dnes dávam. 2 V ten deň, keď prej­dete cez Jor­dán do krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, po­stav si veľké kamene a na­tri ich váp­nom; 3 na­píš na ne všet­ky slová toh­to zákona, keď sa pre­brodíš, aby si sa do­stal do krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, ako ti za­sľúbil Hos­podin, Boh tvojich ot­cov. 4 Keď prej­dete cez Jor­dán, po­stav­te na vr­chu Ébal tieto kamene, o ktorých vám dnes dávam príkaz, a na­trite ich váp­nom; 5 tam po­stav ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ol­tár z kameňov, ktorých sa železom nedot­kneš! 6 Z ne­ok­resaných kameňov po­stav ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a obetuj na ňom spaľované obete Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, 7 obetuj obete spoločen­stva, jedz ich tam a raduj sa pred Hos­podinom, svojím Bohom. 8 Na­píš na kamene všet­ky slová toh­to zákona zreteľne a dô­klad­ne. Požehnanie z Gerizímu a kliatba z Ébalu9 Po­tom Mojžiš a lévij­skí kňazi pre­hovorili k celému Iz­raelu: Buď ticho a počúvaj, Iz­rael! Dnešného dňa si sa stal ľudom Hos­podina, svoj­ho Boha! 10 Pre­to po­slúchaj hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a plň Jeho príkazy i Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes dávam. 11 V ten deň pri­kázal Mojžiš ľudu: 12 Keď prej­dete cez Jor­dán, títo nech sa po­stavia na vr­chu Gerizím a nech žeh­najú ľudu: Šimeón, Léví, Júda a Jis­sáchár, Jozef a Ben­jamín. 13 Nech sa po­stavia na vr­chu Ébal a nech pre­klínajú títo: Rúben, Gád, Ašér, Zebulún, Dán a Naf­tálí. 14 A levíti nech na­hlas pre­hovoria ku všet­kým iz­rael­ským mužom: 15 Pre­kliaty muž, ktorý si zhotoví vy­rezávanú alebo liatu mod­lu - ohav­nosť je to Hos­podinovi - dielo rúk remesel­níka, a po­tajom­ky ju po­staví. Všetok ľud nech od­povie: Amen! 16 Pre­kliaty, kto po­tupí svoj­ho otca a svoju mat­ku. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 17 Pre­kliaty, kto preloží medz­ník svoj­ho blížneho. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 18 Pre­kliaty, kto po­mýli slepého na ces­te. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 19 Pre­kliaty, kto pre­krúca právo cudzin­ca, siroty a vdovy. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 20 Pre­kliaty, kto spí so ženou svoj­ho ot­ca, lebo odo­kryl pri­krýv­ku svoj­ho ot­ca. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 21 Pre­kliaty, kto spí s akým­koľvek zvieraťom. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 22 Pre­kliaty, kto spí so svojou ses­trou, s dcérou svoj­ho otca alebo s dcérou svojej mat­ky. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 23 Pre­kliaty, kto spí so svojou tes­tinou. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 24 Pre­kliaty, kto taj­ne za­bije svoj­ho blížneho. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 25 Pre­kliaty, kto vez­me ú­platok za za­bitie ne­vin­nej osoby. Všetok ľud nech po­vie: Amen! 26 Pre­kliaty, kto nedod­rží slová toh­to zákona a ne­pl­ní ich. Všetok ľud nech po­vie: Amen!