Evanjelický5. Mojžišova24

5. Mojžišova

Deuteronomium

Predpisy o manželstve1 Ak si muž vez­me ženu a manžel­sky s ňou žije, a po­tom sa mu znepáči, lebo náj­de na nej niečo od­por­né, nech jej na­píše pre­púšťací list, dá jej ho do ruky a pošle ju preč zo svoj­ho domu; 2 ak vy­j­de z jeho domu, odíde a vy­dá sa za iného muža, 3 a ak aj druhý muž ju znenávidí a na­píše jej pre­púšťací list, dá jej ho do ruky a pošle ju zo svoj­ho domu, alebo ak zo­mrie ten druhý muž, ktorý si ju vzal za ženu, 4 ne­smie si ju pr­vý muž, ktorý ju pred­tým po­slal preč, znovu vziať za ženu, keďže sa stala nečis­tou, lebo je to ohav­nosťou pred Hos­podinom. Ne­uvaľuj hriech na krajinu, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do vlast­níc­tva. 5 Keď sa nie­kto stane novomanželom, ne­musí ísť na voj­nu, a nech sa mu ne­u­kladá nijaká po­vin­nosť; nech bude uvoľnený pre svoju domác­nosť na jeden rok a nech sa teší so svojou ženou, ktorú si vzal. Zákony ľudskosti6 Nech ni­kto neberie do zálohu ani ručný mlynček, ani vr­ch­ný žar­nov, lebo tým by bral do zálohu život. 7 Ak bude nie­kto pri­sti­hnutý, že ok­ráda nie­koho spomedzi svojich bratov, spomedzi Iz­rael­cov, a za­ob­chádza s ním ako s ot­rokom, a ak ho predá, nech zo­mrie taký zlodej; tak od­strániš zlo zo svoj­ho stredu. 8 Pri vy­rážke malomocen­stva bed­livo za­chovávaj a plň všet­ko, čomu vás učia lévij­skí kňazi; bed­livo plňte všet­ko, čo som vám pri­kázal. 9 Pamätaj, čo učinil Hos­podin, tvoj Boh, Mir­jame, keď ste tiah­li z Egyp­ta. 10 Ak požičiaš niečo svoj­mu blížnemu, ne­vk­roč do jeho domu vziať si niečo do zálohu. 11 Po­stoj von­ku a muž, ktorému požičiavaš, nech ti záloh vy­nesie von. 12 A ak je to chudob­ný muž, nechoď spať s jeho zálohom. 13 Roz­hod­ne mu vráť jeho záloh pri západe sln­ka, aby si ľahol vo svojom plášti a blaho­rečil ti; ty však budeš spravod­livý pred Hos­podinom, svojím Bohom. 14 Ne­ut­láčaj bied­neho a chudob­ného náden­níka, či ti je brat alebo cudzinec, ktorý býva v tvojej krajine a v tvojich byd­lis­kách. 15 Vy­plať mu ešte v ten deň pred západom sln­ka mzdu, lebo je núdz­ny a ne­tr­pez­livo na ňu čaká; nech ne­volá proti tebe k Hos­podinovi; ináč budeš mať hriech. 16 Nech ot­cov ne­tres­tajú sm­rťou pre synov, ani synov nech ne­tres­tajú sm­rťou pre ot­cov; každého nech po­tres­tajú za vlast­ný hriech! 17 Ne­prek­rúcaj právo cudzin­ca ani siroty a neber do zálohu vdovine šaty. 18 Pamätaj, že si bol ot­rokom v Egyp­te a že ťa od­tiaľ vy­kúpil Hos­podin, tvoj Boh; pre­to ti pri­kazujem, aby si toto konal. 19 Keď budeš žať na svojom poli a za­bud­neš na poli snop, ne­vracaj sa vziať ho; nech ostane cudzin­covi, sirote alebo vdove, aby ťa požeh­nal Hos­podin, tvoj Boh, pri každom diele tvojich rúk. 20 Keď budeš obíjať svoju olivu, ne­prezeraj po sebe vet­vy; nech to ostane cudzin­covi, sirote a vdove. 21 Keď budeš oberať vinicu, ne­paber­kuj za sebou; nech to ostane cudzin­covi, sirote a vdove. 22 Pamätaj, že si bol ot­rokom v Egyp­te; pre­to ti pri­kazujem, aby si toto robil.