Evanjelický5. Mojžišova25

5. Mojžišova

Deuteronomium

1 Ak vznik­ne spor medzi mužmi a prídu pred súd, ak ich budú súdiť, spravod­livého oslobodia a vin­ného od­súdia, 2 ak si vin­ník za­slúži palicovanie, sud­ca nariadi položiť ho a biť v jeho prítom­nos­ti, ako za­sluhuje podľa svojej viny. 3 Môže ho dať ud­rieť štyrid­saťk­rát, nie viac; ak by ho dal biť navyše, tvoj brat by bol po­tupený pred tvojím zrakom. 4 Mlátiacemu volovi hubu nezaväzuj! Švagrovské manželstvo5 Ak bývajú bratia spolu a jeden z nich zo­mrie bez­det­ný, nech sa žena zo­mretého ne­vydá mimo rodiny, za cudzieho. Jej švagor nech voj­de k nej a vez­me si ju za ženu zo švag­rov­skej po­vin­nos­ti. 6 Pr­vorodený, ktorého mu porodí, ponesie meno jeho zo­mretého brata, aby nebolo vy­treté jeho meno z Iz­raela. 7 Ale ak si ten muž nebude chcieť vziať svoju švag­rinú, nech jeho švag­riná príde do brány k starším a po­vie: Môj švagor odo­piera za­chovať svoj­mu bratovi meno v Iz­raeli, nech­ce sa so mnou oženiť podľa švag­rov­skej po­vin­nos­ti. 8 Vtedy nech ho starší mes­ta pred­volajú a pre­hovoria s ním. Keď však po­vs­tane a pre­hlási: Nech­cem si ju vziať! 9 švag­riná pri­stúpi k ne­mu, pred očami starších zo­buje mu obuv z nohy, na­pľuje mu do tváre a po­vie: Tak nech sa stane mužovi, ktorý nech­ce budovať domác­nosť svoj­ho brata! 10 I bude sa volať v Iz­raeli: Dom zo­butého. Nehanebnosť pri ruvačke11 Ak sa dvaja mužovia medzi sebou po­bijú, a ak pri­stúpi žena jed­ného, aby vy­slobodila svoj­ho muža z ruky toho, ktorý ho bije, ak vy­strie ruku a chytí ho za jeho prirodzenie, 12 od­sek­ni jej ruku; nech sa nezľutuje tvoje oko nad ňou. Zákaz falošných mier a váh13 Ne­maj vo svojom vrecúšku dvojaké závažie: väčšie a menšie. 14 Ne­maj vo svojom dome dvojakú éfu: väčšiu a menšiu. 15 Závažia maj pres­né a správ­ne; éfu maj pres­nú a správ­nu, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh. 16 Lebo pred Hos­podinom, tvojím Bohom, je ohav­ný každý, kto to činí, každý, kto pácha bez­právie. Potrestanie Amálékovcov17 Pamätaj, čo ti vy­konal Amálék na ces­te, keď ste vy­chádzali z Egyp­ta, 18 ako ťa na ces­te na­padol a zničil tvoj za­dný od­diel, všet­kých, čo zmorení kráčali za tebou, a ty si bol vy­čer­paný a unavený - nebál sa Boha. 19 Keď ti Hos­podin, tvoj Boh, dá od­počinúť od všet­kých tvojich okolitých ne­priateľov v krajine, ktorú ti Hos­podin dáva do vlast­níc­tva - vtedy vy­hlaď pamiat­ku Amáléka spod neba. Nezabud­ni na to!