Evanjelický5. Mojžišova34

5. Mojžišova

Deuteronomium

Mojžišova smrť1 Po­tom vy­stúpil Mojžiš z Moáb­skych stepí na vrch Nebó - vr­chol Pis­gy - na­proti Jerichu, a Hos­podin mu ukázal celú krajinu Gileád až po Dán, 2 i celú krajinu Naf­tálí, i krajinu Ef­rajima a Menaššeho a celý kraj Júdov až po Západ­né more, 3 aj Negeb a Okolie Jor­dánu, údolie Jericha, Mes­ta paliem - až po Cóár. 4 A Hos­podin mu riekol: Toto je krajina, ktorú som prísahou za­sľúbil Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi, keď som po­vedal: Tvoj­mu po­tom­stvu ju dám. Do­volil som ti uvidieť ju na vlast­né oči, avšak do nej ne­voj­deš. 5 Po­tom služob­ník Hos­podinov Mojžiš zo­mrel tam v Moáb­sku podľa slova Hos­podinov­ho. 6 A On ho po­choval v údolí Moáb­ska na­proti Bét-Peóru. Avšak do dnešného dňa ni­kto ne­vie o jeho hrobe. 7 Mojžiš mal stod­vad­sať rokov, keď zo­mrel. Jeho oči ne­os­lab­li, ani jeho život­ná sila ne­zmiz­la. 8 Iz­rael­ci oplakávali Mojžiša trid­sať dní na Moáb­skych stepiach. Tým sa vy­pl­nili dni smútočného kvílenia za Mojžišom. 9 Józua, syn Núnov, bol pl­ný ducha múd­ros­ti - lebo Mojžiš na neho skladal ruky - Iz­rael­ci ho po­slúchali a konali tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. 10 Avšak v Iz­raeli už ne­povs­tal prorok podob­ný Mojžišovi, s ktorým by sa Hos­podin stýkal tvárou v tvár, 11 podob­ný pri všet­kých znameniach a zá­zrakoch, ktoré ho Hos­podin po­slal konať v Egyp­te pred faraónom a pred všet­kými jeho služob­ník­mi i celou jeho krajinou, 12 a pri všet­kých prejavoch moci, pri všet­kých veľkých a strašných skut­koch, ktoré Mojžiš konal pred očami celého Iz­raela.