Evanjelický5. Mojžišova8

5. Mojžišova

Deuteronomium

Výzva k vďačnosti voči Bohu1 Každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, za­chovávaj­te a plňte, aby ste žili a množili sa, aby ste prišli a za­brali krajinu, ktorú Hos­podin prísahou za­sľúbil vašim ot­com. 2 Pamätaj na celú ces­tu, ktorou ťa po púšti viedol za tých­to štyrid­sať rokov Hos­podin, tvoj Boh, aby ťa po­koril, vy­skúšal a aby po­znal, čo je v tvojom srd­ci, či budeš za­chovávať Jeho príkazy, alebo nie. 3 Po­koril ťa a do­pus­til na teba hlad a sýtil ťa man­nou, ktorú si ne­poz­nal a ktorú ne­poz­nali ani tvoji ot­covia, aby ti dal vedieť, že nie samým chlebom žije človek, ale všet­kým, čo vy­chádza z úst Hos­podinových. 4 Tvoj plášť sa na tebe nezod­ral, ani noha ti ne­opuch­la za tých­to štyrid­sať rokov. 5 Po­znaj teda v srd­ci, že ako vy­chováva človek svoj­ho syna, tak Hos­podin, tvoj Boh, vy­chováva teba. 6 Za­chovávaj príkazy Hos­podina, svoj­ho Boha, kráčaj po Jeho ces­tách a boj sa Ho. 7 Veď Hos­podin, tvoj Boh, vedie ťa do dob­rej krajiny, do krajiny po­tokov, prameňov a spod­ných vôd vy­vierajúcich v údoliach i na výšinách, 8 do krajiny pšenice, jačmeňa, vín­nej révy, figov­níka a granátovej jab­lone, do krajiny olív a medu, 9 do krajiny, kde nebudeš skrom­ne jesť chlieb, nebudeš mať v nej v ničom nedos­tatok, do krajiny, v kameňoch ktorej je železo a z vr­chov ktorej budeš ťažiť meď. 10 Keď sa naješ a na­sýtiš, dob­roreč Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, za dob­rú krajinu, ktorú ti dal. 11 Dbaj, aby si nezabudol na Hos­podina, svoj­ho Boha, a tak nezaned­bával Jeho príkazy, práv­ne pred­pisy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam. 12 Keď sa naješ a na­sýtiš, po­stavíš si krás­ne domy a budeš bývať v nich. 13 Keď sa ti dobytok i ovce rozm­nožia, roz­hoj­ní sa tvoje strieb­ro a zlato i všet­ko, čo máš, 14 nech po­tom ne­spyšnie tvoje srd­ce, nezabud­ni na Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egyp­ta, z domu ot­roc­tva, 15 a viedol ťa veľkou a strašnou púšťou, kde sú oh­nivé hady a škor­pióny, vy­pra­hnutým krajom, ktorý je bez vody; On ti vy­viedol vodu z naj­tvr­dšej skaly, 16 On ťa kŕmil man­nou na púšti, ktorú ne­poz­nali tvoji ot­covia, aby ťa po­koril a vy­skúšal a aby ti na­koniec dob­re urobil. 17 Nehovor vo svojom srd­ci: Moja sila a moc mojej ruky mi za­dovážila toto bohat­stvo. 18 Pamätaj na Hos­podina, svoj­ho Boha, lebo On ti dáva silu zís­kavať bohat­stvo, aby utvr­dil svoju zmluvu, ktorú s prísahou za­sľúbil tvojim ot­com, ako je to dnes. 19 Ale ak na­ozaj za­bud­neš na Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš chodiť za inými boh­mi, slúžiť im a klaňať sa im - dnes sa osvedčujem proti vám, že určite za­hyniete. 20 Za­hyniete ako národy, ktoré Hos­podin vy­hubí pred vami, pre­tože ste ne­počúvali hlas Hos­podina, svoj­ho Boha.