Evanjelický5. Mojžišova20

5. Mojžišova

Deuteronomium

Predpisy o vojenskej službe1 Keď vy­tiah­neš do voj­ny proti svoj­mu ne­priateľovi a zbadáš kone, vozy a ľud počet­nejší ako ty, neboj sa ich, lebo s tebou je Hos­podin, tvoj Boh, ktorý ťa vy­viedol z Egyp­ta. 2 Tes­ne pred bojom pred­stúpi kňaz a pre­hovorí k ľudu. 3 Po­vie im: Čuj, Iz­rael! Dnes sa chys­táte do boja proti svojim ne­priateľom. Ne­klesaj­te na mys­li! Neboj­te sa, ne­maj­te strach ani sa ich neľakaj­te, 4 lebo Hos­podin, váš Boh, kráča s vami, aby bojoval za vás proti vašim ne­priateľom a aby vám po­mohol! 5 Po­tom pred­stavení nech tak­to pre­hovoria k ľudu: Je tu nie­kto, kto vy­stavil nový dom, ale ešte ho ne­pos­vätil? Nech odíde a vráti sa domov, aby nezom­rel vo voj­ne; a nie­kto iný by ho po­svätil. 6 Kto vy­sadil vinicu a ne­prev­zal ju? Nech ide a vráti sa domov, aby nezom­rel vo voj­ne; a nie­kto iný pre­vzal by ju do úžit­ku! 7 Kto sa za­snúbil so ženou a ešte si ju ne­vzal? Nech odíde a vráti sa domov, aby nezom­rel vo voj­ne; nie­kto iný by si ju vzal. 8 Pred­stavení nech ďalej hovoria k ľudu tak­to: Kto sa bojí a klesá na mys­li? Nech odíde a vráti sa domov, aby ne­pôsobil na myseľ svojich bratov tak, že by zmalomyseľneli ako on. 9 Keď pred­stavení skon čia reč k ľudu, nech na čelo po­stavia veliteľov vojov. 10 Keď sa pri­blížiš k nie­ktorému mes­tu, aby si bojoval proti ne­mu, vy­zvi ho k mieru. 11 Ak ti od­povie mierom a ot­vorí ti, všetok ľud, ktorý sa na­chádza v mes­te, bude nútený u teba robotovať a slúžiť. 12 Ak sa však s tebou po­koj­ne nedohod­ne a pus­tí sa s tebou do boja, ob­kľúč ho, 13 a keď ti ho Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá do rúk, os­trím meča pobi všet­ko mužs­ké v ňom. 14 Iba ženy a deti, dobytok a všet­ko, čo bude v mes­te, všet­ku jeho korisť ulúp; užívaj korisť svojich ne­priateľov, ktorých ti vy­dá Hos­podin, tvoj Boh. 15 Tak urob všet­kým mes­tám veľmi vzdialeným od teba, ktoré ne­pat­ria k mes­tám tých­to národov. 16 Avšak z miest tých­to národov, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do vlast­níc­tva, nenechaj nažive nič, čo dýcha, 17 lebo musíš ich pod­robiť hubiacej kliat­be: Chetej­cov, Amorej­cov, Kanaán­cov, Perizej­cov, Chivej­cov a Jebúsej­cov, ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Boh, 18 aby vás nenau­čili konať podľa všet­kých svojich ohav­nos­tí, ktoré činia svojim bohom, a aby ste sa tak ne­preh­rešili proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. 19 Ak budeš nejaké mes­to ob­liehať dl­hý čas a budeš bojovať proti ne­mu, aby si sa ho zmoc­nil, ne­vyrúb jeho stromy, lebo budeš z nich jesť; pre­to ich ne­vyrúb. Veď či je poľný strom človekom, aby si ho ob­liehal? 20 Len strom, o ktorom vieš, že nie je ovoc­ným stromom, môžeš zničiť a vy­rúbať a vy­staviť si z neho opev­nenie proti mes­tu, ktoré bojuje proti tebe - kým sa ho ne­zmoc­níš.